กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
คำเตือน
  • *กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ / ราคาของสัญญาออปชั่นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญา/ คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นได้
  • Complex Fund ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน