กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC (SCBCR1YC)
nature

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC
Complex Fund
SCB Complex Return 1YC (SCBCR1YC)
( ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย )
เสนอขายครั้งเดียว วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562

nature
nature
nature
nature
nature
nature
nature
nature
nature
nature
nature
nature


คำเตือน
  1. ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  2. เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  3. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
  4. การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  5. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
  6. ในส่วนการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน
  7. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน