บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018
ซึ่งรางวัลที่เราได้เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนประเภท LTF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย