กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (SCBFIN)

เสนอขายครั้งแรกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย