กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

SCB Thai Equity CG Fund (SCBTHAICG)

เสนอขายครั้งแรกวันที่ 12 – 18 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย