รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริษัทจัดการกองทุน

 • Asset Management Company of the Year in Thailand 2016 และปี 2012-2013 จากนิตยสาร The Asset (HK)
 • Thailand Best Asset & Fund Manager 2015-2016 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK) (2 ปีติดต่อกัน)
 • Thailand Best Asset Manager 2015 จากนิตยสาร Global Finance (London)
 • Thailand Fund House of the Year 2015 จากนิตยสาร AsianInvestor (HK)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม 2014-2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร (2 ปีติดต่อกัน)
 • Highest Standards (tha) 2013-2015 จาก Fitch Ratings (Thailand)

รางวัลยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์

 • รางวัลยอดเยี่ยม 2016 ประเภทกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFFPLUS-I) จากวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลยอดเยี่ยม 2015 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBRM1) จากวารสารการเงินธนาคาร (3 ปี ติดต่อกัน)
 • รางวัลยอดเยี่ยม 2015 ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (SCBSET) จากวารสารการเงินธนาคาร
 • Most Innovative Product in Thailand 2014 จากนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • Property Fund & REITs House 2014 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)
 • Best Asset Management Company for Fixed Income Fund 2013 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • The Fixed Income Fund Recognition Award 2012 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

รางวัลยอดเยี่ยมด้านบุคลากร์

 • CEO of the Year in Thailand 2016 และ 2014 จากนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • CIO of the Year in Thailand 2014-2016 จากนิตยสาร Asia Asset Management (HK) (3 ปีติดต่อกัน)

หมายเหตุ: ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย