ขอเอกสารกองทุน
 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ปีภาษี 2558
 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ปีภาษี 2558
 หนังสือรับรองการขายคืนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล
 
  ปี  เดือน (หากไม่ทราบเดือนที่จ่ายให้ระบุเป็น 0)
   
 รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (รวมทุกกองทุน)
    ครึ่งปี พ.ศ. สิ้นปี พ.ศ.  
     
*ชื่อ - นามสกุล:  
*เลขบัตรประชาชน:  
*เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน(12 หลัก):  
    (กรณีมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย ,)
*ท่านต้องการให้จัดส่งเอกสารทาง:   ไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทฯ)
    อีเมล
          โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
     
    This Is CAPTCHA Image