ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)
 
วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
บาท %
21/10/2547  9.9940      216,146,720.36 
22/10/2547  9.9917  -0.0023 -0.0230  216,096,734.76 
26/10/2547  9.9805  -0.0112 -0.1121  227,432,585.41 
27/10/2547  9.9606  -0.0199 -0.1994  235,736,160.63 
28/10/2547  9.9487  -0.0119 -0.1195  242,440,776.34 
29/10/2547  9.9464  -0.0023 -0.0231  250,691,994.00 
1/11/2547  9.9537  0.0073 0.0734  256,509,575.02 
2/11/2547  9.9560  0.0023 0.0231  261,160,403.06 
3/11/2547  9.9917  0.0357 0.3586  267,525,084.42 
4/11/2547  9.9958  0.0041 0.0410  273,283,401.77 
5/11/2547  9.9836  -0.0122 -0.1221  277,778,942.76 
8/11/2547  9.9644  -0.0192 -0.1923  280,594,684.76 
9/11/2547  9.9764  0.0120 0.1204  284,832,496.13 
10/11/2547  9.9628  -0.0136 -0.1363  290,963,144.29 
11/11/2547  9.9770  0.0142 0.1425  296,365,107.71 
12/11/2547  10.0358  0.0588 0.5894  302,297,211.34 
15/11/2547  10.0623  0.0265 0.2641  307,557,883.36 
16/11/2547  10.0498  -0.0125 -0.1242  313,603,562.53 
17/11/2547  10.0557  0.0059 0.0587  319,430,861.98 
18/11/2547  10.0658  0.0101 0.1004  322,897,584.37 
19/11/2547  10.0886  0.0228 0.2265  328,468,912.40 
22/11/2547  10.0626  -0.0260 -0.2577  330,781,453.92 
23/11/2547  10.0934  0.0308 0.3061  337,000,687.74 
24/11/2547  10.0593  -0.0341 -0.3378  342,076,318.59 
25/11/2547  10.0684  0.0091 0.0905  348,726,375.84 
26/11/2547  10.0917  0.0233 0.2314  353,561,107.92 
29/11/2547  10.1134  0.0217 0.2150  362,002,923.55 
30/11/2547  10.1209  0.0075 0.0742  366,863,600.71 
1/12/2547  10.1060  -0.0149 -0.1472  372,716,869.99 
2/12/2547  10.1356  0.0296 0.2929  379,179,756.67 
3/12/2547  10.1594  0.0238 0.2348  387,319,180.74 
7/12/2547  10.1191  -0.0403 -0.3967  393,486,214.72 
8/12/2547  10.0583  -0.0608 -0.6008  402,770,918.11 
9/12/2547  10.0853  0.0270 0.2684  421,793,866.51 
13/12/2547  10.0677  -0.0176 -0.1745  440,737,735.44 
14/12/2547  10.0786  0.0109 0.1083  454,239,616.73 
15/12/2547  10.1425  0.0639 0.6340  471,902,167.78 
16/12/2547  10.1599  0.0174 0.1716  487,847,159.45 
17/12/2547  10.2104  0.0505 0.4971  504,364,020.47 
รวม  57 วัน 0.2164  2.1653   
เฉลี่ย/วัน 0.0038  0.0380   
 
 

    มูลค่า
หน่วยลงทุน
ผลตอบ
แทนเฉลี่ย
ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี
% % % ทบต้น
3 เดือน - N/A    
6 เดือน - N/A    
1 ปี - N/A    
3 ปี - N/A    
30/11/2547  ปลายเดือน 10.1209 0.8843    
ปลายปี - N/A    
21/10/2547  เริ่มโครงการ 9.9940 2.1653    
 
 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต