กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  31 มี.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0917 11.0921 +0.0004 +0.00% 16,589,452,144.99 11.0922 11.0921 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5652 10.5657 +0.0005 +0.00% 6,620,630,964.79 10.5658 10.5600 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4921 10.4925 +0.0004 +0.00% 141,016,783.23 10.4926 10.4869 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3489 10.3492 +0.0003 +0.00% 12,964,958.80 10.3493 10.3492 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5655 10.5660 +0.0005 +0.00% 4,895,960,158.02 10.5661 10.5660 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.9550 19.9558 +0.0008 +0.00% 133,536,420,065.86 19.9559 19.9558 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.3321 10.3328 +0.0007 +0.01% 36,754,628,971.44 10.3329 10.3273 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3105 10.3111 +0.0006 +0.01% 1,362,119,090.20 10.3112 10.3056 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2020 10.2024 +0.0004 +0.00% 14,933,171.70 10.2025 10.2024 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.3323 10.3329 +0.0006 +0.01% 6,916,821,238.87 10.3330 10.3329 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.8705 18.8719 +0.0014 +0.01% 371,160,683.13 18.8720 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.4596 11.4641 +0.0045 +0.04% 29,136,245,092.30 11.4642 11.4641 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.2135 9.3204 +0.1069 +1.16% 121,715,839.03 9.3778 9.3129 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  12.5083 12.5746 +0.0663 +0.53% 713,861,971.94 12.6520 12.5645 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.6353 16.8389 +0.2036 +1.22% 1,081,184,874.78 16.8525 16.8254 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  17.5571 17.7940 +0.2369 +1.35% 6,018,770,264.99 17.7941 17.7750 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,505.94 1,525.58 19.64 +1.30%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.2229 7.3962 +0.1733 +2.40% 153,538,270.32 7.4703 7.3222 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.3695 11.4856 +0.1161 +1.02% 4,962,083,155.72 11.5471 11.4856 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.6469 16.9521 +0.3052 +1.83% 272,818,564.72 17.0429 16.9521 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.1100 11.2785 +0.1685 +1.52% 269,334,612.78 11.3389 11.2785 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.5115 8.6459 +0.1344 +1.58% 109,292,565.45 8.6923 8.6459 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.8042 8.9492 +0.1450 +1.65% 327,794,813.71 8.9972 8.9492 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.7803 7.9412 +0.1609 +2.07% 104,787,761.02 7.9838 7.9412 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.9362 9.1470 +0.2108 +2.36% 38,846,284.06 9.2450 9.1470 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.7177 10.9242 +0.2065 +1.93% 716,804,562.17 11.0412 10.9242 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.4076 10.6488 +0.2412 +2.32% 408,667,496.69 10.7628 10.6488 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.4253 11.5566 +0.1313 +1.15% 448,253,726.03 11.6185 11.5566 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.1482 12.2870 +0.1388 +1.14% 318,150,102.19 12.3528 12.2870 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.6415 13.7976 +0.1561 +1.14% 490,717,453.91 13.8715 13.7976 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.8099 11.8727 +0.0628 +0.53% 76,317,083.80 11.9363 11.8727 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4540 9.5036 +0.0496 +0.52% 186,200,607.65 9.5545 9.5036 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3009 10.3482 +0.0473 +0.46% 9,222,900.91 10.4037 10.3482 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.4718 10.5660 +0.0942 +0.90% 12,102,108.35 10.6226 10.5660 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.3876 10.5371 +0.1495 +1.44% 7,529,206.83 10.5936 10.5371 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.9024 10.9039 +0.0015 +0.01% 65,683,836.79 10.9039 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.3864 9.7659 +0.3795 +4.04% 341,724,306.55 9.7659 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  9.6039 9.8490 +0.2451 +2.55% 1,119,647,334.46 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  9.7334 9.9813 +0.2479 +2.55% 1,134,713,638.23 
  30 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.8062 8.7491 -0.0571 -0.65% 603,100,635.58 
  27 มี.ค. 2558 30 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.5547 10.6732 +0.1185 +1.12% 85,696,772.03 
  31 มี.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  16.7870 16.9346 +0.1476 +0.88% 29,771,253,162.04 16.9347 16.8893 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  22.9680 23.2257 +0.2577 +1.12% 6,693,694,803.57 23.2258 23.1636 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  23.8470 24.4132 +0.5662 +2.37% 2,750,501,642.38 24.4133 24.3479 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.4138 12.5513 +0.1375 +1.11% 1,060,323,149.03 12.5514 12.5177 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.7519 12.7737 +0.0218 +0.17% 1,919,110,591.40 12.7395 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.3787 15.6375 +0.2588 +1.68% 1,793,272,887.39 15.6376 15.5957 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.0720 13.0729 +0.0009 +0.01% 8,392,662,554.24 13.0730 13.0729 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.1437 13.1476 +0.0039 +0.03% 5,486,568,815.58 13.1477 13.1476 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.3776 25.5088 +0.1312 +0.52% 3,641,527,162.86 25.5089 25.5088 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.3031 49.0920 +0.7889 +1.63% 6,173,889,115.20 49.0921 49.0920 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.5602 15.7505 +0.1903 +1.22% 776,343,991.11 15.7506 15.7505 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.1551 7.1738 +0.0187 +0.26% 693,293,474.90 7.1739 7.1738 
  27 มี.ค. 2558 30 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.8898 9.9155 +0.0257 +0.26% 21,540,710.18 9.9156 9.9155 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.3346 10.3696 +0.0350 +0.34% 34,325,349.41 10.3697 10.3696 
  31 มี.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3990 10.4120 +0.0130 +0.13% 1,798,211,087.31 10.4678 10.4120 
  27 มี.ค. 2558 30 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0621 10.0782 +0.0161 +0.16% 336,397,445.62 10.1322 10.0782 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.1701 10.2011 +0.0310 +0.30% 243,270,050.75 10.2558 10.2011 
  31 มี.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.5089 10.5002 -0.0087 -0.08% 98,404,170.89 10.5565 10.5002 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  9.3555 9.4751 +0.1196 +1.28% 468,639,237.13 9.5766 9.4751 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  12.0144 12.1703 +0.1559 +1.30% 251,538,592.57 12.1704 12.1703 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  12.1700 12.3278 +0.1578 +1.30% 125,880,162.81 12.4598 12.3278 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  11.3505 11.6193 +0.2688 +2.37% 714,355,116.96 11.6909 11.6100 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  13.5668 13.4190 -0.1478 -1.09% 1,959,292,034.63 13.5110 13.3989 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  12.4318 12.2964 -0.1354 -1.09% 335,234,616.57 12.3807 12.2780 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  6.9162 6.9331 +0.0169 +0.24% 249,420,698.41 6.9807 6.9227 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.8101 6.8280 +0.0179 +0.26% 1,351,353,663.76 6.8749 6.8178 
  30 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.2016 11.2818 +0.0802 +0.72% 341,727,455.71 11.4026 11.2818 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  11.8881 11.8087 -0.0794 -0.67% 1,948,394,169.42 11.8779 11.8028 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.4731 14.3455 -0.1276 -0.88% 765,655,709.71 14.4367 14.3312 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  9.9527 9.9283 -0.0244 -0.25% 199,768,777.57 9.9865 9.9233 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  5.5513 5.4896 -0.0617 -1.11% 390,208,659.86 5.5246 5.4841 
  27 มี.ค. 2558 30 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.7150 10.8433 +0.1283 +1.20% 584,023,531.17 10.9594 10.8433 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.3377 9.4335 +0.0958 +1.03% 159,030,271.79 9.4841 9.4335 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.3797 12.3593 -0.0204 -0.16% 718,808,121.54 12.4255 12.3593 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.2813 11.3060 +0.0247 +0.22% 897,326,093.34 11.3949 11.2777 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.6907 10.7387 +0.0480 +0.45% 367,707,596.84 10.8231 10.7119 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.6129 11.6115 -0.0014 -0.01% 348,489,035.70 11.6737 11.6115 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.7989 9.7643 -0.0346 -0.35% 12,714,234.94 9.8166 9.7643 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.2430 8.2025 -0.0405 -0.49% 165,846,609.84 8.2465 8.2025 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  6.5159 6.5139 -0.0020 -0.03% 5,610,800.88 6.5488 6.5139 
  31 มี.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  124.5000 126.1000 +1.6000 +1.29% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  113.2000 113.4900 +0.2900 +0.26% 
  30 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  19,960.0000 19,810.0000 -150.0000 -0.75% 
  27 มี.ค. 2558 30 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  39.8300 40.2800 +0.4500 +1.13% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  205.7500 208.2400 +2.4900 +1.21% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  13.4900 13.6400 +0.1500 +1.11% 
  31 มี.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  24.7282 24.7047 -0.0235 -0.10% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1979 4.1978 -0.0001 -0.00% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.5500 32.5470 -0.0030 -0.01% 
  30 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.2184 27.0768 -0.1416 -0.52% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  35.2853 34.9934 -0.2919 -0.83% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com