กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  10 ก.พ. 2559 11 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1749 11.1751 +0.0002 +0.00% 9,279,548,917.05 11.1752 11.1751 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.6926 10.6930 +0.0004 +0.00% 3,689,491,768.38 10.6931 10.6873 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5898 10.5900 +0.0002 +0.00% 130,066,454.26 10.5901 10.5843 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.4174 10.4176 +0.0002 +0.00% 10,700,543.60 10.4177 10.4176 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.6929 10.6933 +0.0004 +0.00% 5,477,394,634.70 10.6934 10.6933 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  20.1409 20.1415 +0.0006 +0.00% 141,031,501,437.01 20.1416 20.1415 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.4939 10.4947 +0.0008 +0.01% 72,291,651,468.07 10.4948 10.4891 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.4623 10.4630 +0.0007 +0.01% 9,068,639,917.81 10.4631 10.4574 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.3340 10.3348 +0.0008 +0.01% 6,418,834,045.31 10.3349 10.3348 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.4949 10.4957 +0.0008 +0.01% 18,908,388,970.44 10.4958 10.4957 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  19.1135 19.1159 +0.0024 +0.01% 354,830,060.12 19.1160 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.7542 11.7617 +0.0075 +0.06% 66,118,769,528.50 11.7618 11.7617 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  7.1829 6.9644 -0.2185 -3.04% 90,687,361.76 7.0073 6.9588 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  9.9084 9.7403 -0.1681 -1.70% 841,969,083.81 9.8003 9.7325 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  14.0256 13.7300 -0.2956 -2.11% 1,270,924,117.82 13.7411 13.7190 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  15.4602 15.1799 -0.2803 -1.81% 6,006,478,835.69 15.1800 15.1637 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,304.74 1,280.74 -24.00 -1.84%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  6.6426 6.5245 -0.1181 -1.78% 130,537,749.68 6.5898 6.4593 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  10.1040 9.9446 -0.1594 -1.58% 4,425,917,921.74 9.9979 9.9446 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  14.8430 14.5922 -0.2508 -1.69% 226,287,943.53 14.6704 14.5922 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  9.8130 9.6475 -0.1655 -1.69% 222,189,935.70 9.6992 9.6475 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  7.8767 7.7466 -0.1301 -1.65% 93,629,789.90 7.7881 7.7466 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  7.7923 7.6608 -0.1315 -1.69% 268,498,491.75 7.7019 7.6608 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  6.8158 6.7142 -0.1016 -1.49% 83,724,312.32 6.7502 6.7142 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.1754 8.0301 -0.1453 -1.78% 33,559,437.51 8.1161 8.0301 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.3207 10.1830 -0.1377 -1.33% 964,293,321.85 10.2921 10.1830 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.2273 10.0797 -0.1476 -1.44% 362,214,171.27 10.1877 10.0797 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.4396 10.2987 -0.1409 -1.35% 383,398,510.45 10.3539 10.2987 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.0971 10.9472 -0.1499 -1.35% 264,163,336.54 11.0059 10.9472 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  12.4619 12.2934 -0.1685 -1.35% 420,318,816.27 12.3593 12.2934 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.0853 11.0148 -0.0705 -0.64% 74,453,326.30 11.0738 11.0148 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  8.8392 8.7815 -0.0577 -0.65% 163,344,373.08 8.8286 8.7815 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  9.8511 9.8171 -0.0340 -0.35% 9,899,153.74 9.8697 9.8171 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  9.5549 9.4798 -0.0751 -0.79% 14,972,186.81 9.5306 9.4798 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  8.9980 8.8925 -0.1055 -1.17% 5,984,328.72 8.9402 8.8925 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  11.1083 11.1088 +0.0005 +0.00% 65,973,748.52 11.1088 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  8.6410 8.4846 -0.1564 -1.81% 288,225,828.06 8.4846 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  8.6140 8.4551 -0.1589 -1.84% 865,258,201.45 8.4551 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  8.7262 8.5686 -0.1576 -1.81% 919,392,088.93 8.5686 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  8.3397 8.1906 -0.1491 -1.79% 557,876,565.18 8.1906 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  8.9686 8.8556 -0.1130 -1.26% 587,829,213.06 8.8556 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ จี (SCBTG3P3G)  9.8277 9.7148 -0.1129 -1.15% 197,059,589.57 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ เอช (SCBTG3P3H)  9.8706 9.7577 -0.1129 -1.14% 39,118,998.03 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  14.9047 14.7635 -0.1412 -0.95% 28,443,075,743.93 14.7636 14.7240 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  20.5687 20.2089 -0.3598 -1.75% 6,222,662,930.14 20.2090 20.1548 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  20.5901 20.2732 -0.3169 -1.54% 2,540,390,706.92 20.2733 20.2190 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  10.3123 10.1599 -0.1524 -1.48% 994,196,689.51 10.1600 10.1327 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  11.9712 11.9256 -0.0456 -0.38% 1,516,859,705.57 11.8937 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  13.7390 13.5065 -0.2325 -1.69% 1,908,684,795.05 13.5066 13.4704 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.2587 13.2606 +0.0019 +0.01% 8,768,400,596.86 13.2607 13.2606 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.3692 13.3791 +0.0099 +0.07% 5,851,848,745.95 13.3792 13.3791 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  23.3949 23.2518 -0.1431 -0.61% 3,568,425,598.96 23.2519 23.2518 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  42.4819 41.6408 -0.8411 -1.98% 5,800,160,024.39 41.6409 41.6408 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  13.0226 12.7494 -0.2732 -2.10% 853,054,174.80 12.7495 12.7494 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.1683 7.3550 +0.1867 +2.60% 727,777,701.97 7.3551 7.3550 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMJP)  8.0484 8.0624 +0.0140 +0.17% 7,114,633.71 
  8 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGHC)  8.1977 8.2420 +0.0443 +0.54% 34,119,102.78 
  9 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGIF)  9.0047 9.0426 +0.0379 +0.42% 26,306,014.13 9.0427 9.0426 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMEU)  8.1474 8.2968 +0.1494 +1.83% 4,720,751.36 8.2969 8.2968 
  8 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  8.9749 8.9369 -0.0380 -0.42% 23,630,182.84 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  9.1411 9.0834 -0.0577 -0.63% 36,237,861.83 
  10 ก.พ. 2559 11 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4323 10.4201 -0.0122 -0.12% 2,500,232,422.27 10.4759 10.4201 
  8 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.8364 9.8289 -0.0075 -0.08% 441,247,728.58 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.7289 9.7144 -0.0145 -0.15% 294,957,914.14 
  10 ก.พ. 2559 11 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.7227 10.5845 -0.1382 -1.29% 88,585,826.91 10.6412 10.5845 
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (SCBFST)  9.8542 9.8196 -0.0346 -0.35% 1,132,683,020.33 9.8722 9.8196 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  6.7123 6.3761 -0.3362 -5.01% 588,746,247.73 6.4495 6.3710 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  7.9107 7.5332 -0.3775 -4.77% 1,831,727,754.87 7.6199 7.5272 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  8.0149 7.6335 -0.3814 -4.76% 70,674,196.83 7.7214 7.6274 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  8.3751 8.0993 -0.2758 -3.29% 746,052,400.70 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  11.1279 11.1412 +0.0133 +0.12% 2,466,919,703.17 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  9.7206 9.7322 +0.0116 +0.12% 510,199,700.11 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.4930 7.6673 +0.1743 +2.33% 243,397,238.26 7.7199 7.6558 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.8540 7.0327 +0.1787 +2.61% 1,310,337,874.44 7.0810 7.0222 
  9 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  8.3424 8.2842 -0.0582 -0.70% 163,754,611.24 8.3729 8.2842 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.2266 9.4011 +0.1745 +1.89% 3,001,764,864.70 9.4562 9.3964 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBSP500)  12.8086 12.8036 -0.0050 -0.04% 498,721,899.77 12.8850 12.7908 
 ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)  8.3642 8.4124 +0.0482 +0.58% 1,225,978,091.29 8.5543 8.4057 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  8.4632 8.3078 -0.1554 -1.84% 630,884,418.18 8.3565 8.3036 
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)  7.6818 7.6964 +0.0146 +0.19% 419,431,504.44 7.7789 7.6964 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (SCBGIF)  9.1335 9.1697 +0.0362 +0.40% 532,701,371.58 9.3170 9.1697 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส (SCBGPLUS)  9.8177 9.8469 +0.0292 +0.30% 1,409,008,392.43 10.0050 9.8469 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  2.8233 2.8192 -0.0041 -0.15% 314,391,829.55 2.8372 2.8164 
  8 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  9.3436 9.2608 -0.0828 -0.89% 359,627,664.38 9.3600 9.2608 
 ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)  7.5100 7.5518 +0.0418 +0.56% 2,473,253,327.76 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  6.8076 6.6762 -0.1314 -1.93% 101,184,164.20 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  11.4882 10.9871 -0.5011 -4.36% 410,692,890.30 11.0460 10.9871 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  10.2461 10.2016 -0.0445 -0.43% 550,342,718.37 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  9.4566 9.3953 -0.0613 -0.65% 256,257,299.76 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.4637 11.4157 -0.0480 -0.42% 618,828,744.36 11.4769 11.4157 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.8968 9.9462 +0.0494 +0.50% 11,957,666.31 9.9995 9.9462 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  7.5413 7.5407 -0.0006 -0.01% 83,283,067.98 7.5811 7.5407 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  4.7382 4.6187 -0.1195 -2.52% 5,122,684.04 4.6435 4.6187 
  10 ก.พ. 2559 11 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  81.1500 77.2500 -3.9000 -4.81% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  113.4200 116.4500 +3.0300 +2.67% 
  9 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  16,520.0000 16,090.0000 -430.0000 -2.60% 
  8 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  31.4500 30.9100 -0.5400 -1.72% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  185.3500 185.3500 0.0000 0.00% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  7.2600 6.9500 -0.3100 -4.27% 
  10 ก.พ. 2559 11 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.1226 24.7504 -0.3722 -1.48% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.5355 4.5258 -0.0097 -0.21% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  35.3590 35.2440 -0.1150 -0.33% 
  9 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.พ. 2559 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.7441 30.7713 +0.0272 +0.09% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  39.6488 39.8072 +0.1584 +0.40% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com