กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  20 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0384 11.0388 +0.0004 +0.00% 19,613,858,968.04 11.0389 11.0388 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4977 10.4982 +0.0005 +0.00% 8,004,094,434.24 10.4983 10.4926 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4350 10.4355 +0.0005 +0.00% 219,340,349.46 10.4356 10.4299 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3124 10.3127 +0.0003 +0.00% 9,143,750.77 10.3128 10.3127 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4979 10.4985 +0.0006 +0.01% 5,915,197,917.68 10.4986 10.4985 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8339 19.8348 +0.0009 +0.00% 139,213,802,306.25 19.8349 19.8348 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2459 10.2466 +0.0007 +0.01% 31,090,851,617.74 10.2467 10.2411 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2317 10.2324 +0.0007 +0.01% 817,876,259.59 10.2325 10.2269 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1533 10.1537 +0.0004 +0.00% 6,059,688.12 10.1538 10.1537 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2459 10.2466 +0.0007 +0.01% 3,326,196,158.10 10.2467 10.2466 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.7344 18.7358 +0.0014 +0.01% 380,604,570.22 18.7359 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.3251 11.3288 +0.0037 +0.03% 21,358,616,719.34 11.3289 11.3288 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.4836 10.5304 +0.0468 +0.45% 110,530,928.64 10.5953 10.5220 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  14.0016 14.2396 +0.2380 +1.70% 570,137,942.33 14.3273 14.2282 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.3085 17.4591 +0.1506 +0.87% 995,601,953.47 17.4732 17.4451 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.2931 18.4363 +0.1432 +0.78% 5,400,362,837.11 18.4364 18.4166 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,568.68 1,579.20 10.52 +0.67%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.6844 7.7804 +0.0960 +1.25% 168,594,447.20 7.8583 7.7026 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.6871 11.8002 +0.1131 +0.97% 4,628,626,129.12 11.8634 11.8002 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.9210 17.1592 +0.2382 +1.41% 293,887,916.75 17.2511 17.1592 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.7455 11.8887 +0.1432 +1.22% 292,922,915.97 11.9524 11.8887 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.0157 9.1298 +0.1141 +1.27% 118,073,495.77 9.1787 9.1298 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.0186 9.1369 +0.1183 +1.31% 345,671,593.54 9.1859 9.1369 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.3396 8.4605 +0.1209 +1.45% 117,771,906.90 8.5059 8.4605 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.5581 9.6669 +0.1088 +1.14% 39,206,064.00 9.7704 9.6669 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.7867 10.9455 +0.1588 +1.47% 670,812,342.94 11.0627 10.9455 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.3637 11.4730 +0.1093 +0.96% 484,545,186.02 11.5345 11.4730 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.0785 12.1946 +0.1161 +0.96% 326,741,763.73 12.2599 12.1946 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.5696 13.7000 +0.1304 +0.96% 503,195,516.19 13.7734 13.7000 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.9176 11.9995 +0.0819 +0.69% 76,655,284.79 12.0638 11.9995 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5311 9.5962 +0.0651 +0.68% 192,927,157.81 9.6476 9.5962 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3784 10.4297 +0.0513 +0.49% 9,079,049.22 10.4856 10.4297 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.6675 10.7547 +0.0872 +0.82% 10,485,665.24 10.8123 10.7547 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.7556 10.8911 +0.1355 +1.26% 6,942,964.97 10.9495 10.8911 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.7568 10.7586 +0.0018 +0.02% 68,272,545.37 10.7586 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.4721 9.7178 +0.2457 +2.59% 884,863,467.80 9.7178 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  9.8902 10.0047 +0.1145 +1.16% 997,655,779.35 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  9.6820 9.8530 +0.1710 +1.77% 612,634,403.35 
  19 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.6314 8.6172 -0.0142 -0.16% 594,009,720.64 
  18 พ.ย. 2557 19 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.1883 10.1034 -0.0849 -0.83% 85,444,621.38 
  20 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.3485 17.4797 +0.1312 +0.76% 30,365,888,439.83 17.4798 17.4329 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.0399 24.3322 +0.2923 +1.22% 7,026,708,885.84 24.3323 24.2671 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.4917 25.8155 +0.3238 +1.27% 2,672,030,804.67 25.8156 25.7464 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.7992 12.8850 +0.0858 +0.67% 1,044,759,614.83 12.8851 12.8505 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.9164 12.9482 +0.0318 +0.25% 2,509,561,638.20 12.9136 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.7333 15.9627 +0.2294 +1.46% 1,724,004,398.00 15.9628 15.9200 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9708 12.9717 +0.0009 +0.01% 8,058,584,567.94 12.9718 12.9717 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.0231 13.0256 +0.0025 +0.02% 5,214,478,172.83 13.0257 13.0256 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.7445 25.9190 +0.1745 +0.68% 3,507,993,593.27 25.9191 25.9190 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.8705 49.4528 +0.5823 +1.19% 5,894,543,034.34 49.4529 49.4528 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.2575 16.3990 +0.1415 +0.87% 620,990,941.69 16.3991 16.3990 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.1991 7.2235 +0.0244 +0.34% 676,276,258.55 7.2236 7.2235 
  18 พ.ย. 2557 19 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1060 10.1069 +0.0009 +0.01% 18,597,833.57 10.1070 10.1069 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.6996 10.6973 -0.0023 -0.02% 29,720,395.40 10.6974 10.6973 
  20 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3619 10.3706 +0.0087 +0.08% 339,647,186.86 10.4262 10.3706 
  18 พ.ย. 2557 19 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0176 10.0156 -0.0020 -0.02% 272,727,055.26 10.0693 10.0156 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.0908 10.0856 -0.0052 -0.05% 232,382,320.74 10.1397 10.0856 
  20 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.7768 11.7823 +0.0055 +0.05% 102,291,311.39 11.8454 11.7823 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  7.9956 8.0381 +0.0425 +0.53% 371,686,346.16 8.1242 8.0381 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.1512 10.2186 +0.0674 +0.66% 111,086,303.81 10.2187 10.2186 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.2392 10.3074 +0.0682 +0.67% 101,791,682.14 10.4178 10.3074 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  12.0970 12.1344 +0.0374 +0.31% 994,935,255.77 12.2176 12.1162 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.0857 11.1199 +0.0342 +0.31% 80,643,835.78 11.1962 11.1032 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.0354 7.0529 +0.0175 +0.25% 275,343,203.23 7.1013 7.0423 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.8333 6.8567 +0.0234 +0.34% 1,399,255,596.82 6.9038 6.8464 
  19 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.4739 11.4458 -0.0281 -0.24% 344,420,564.72 11.5684 11.4458 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.2089 10.2050 -0.0039 -0.04% 1,051,102,416.77 10.2648 10.1999 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.5284 14.5540 +0.0256 +0.18% 550,336,140.08 14.6465 14.5394 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  9.0034 9.1671 +0.1637 +1.82% 143,757,193.92 9.2254 9.1579 
  18 พ.ย. 2557 19 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.7661 11.7853 +0.0192 +0.16% 535,786,790.27 11.9115 11.7853 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.6488 9.6661 +0.0173 +0.18% 171,251,306.64 9.7179 9.6661 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.4772 12.4929 +0.0157 +0.13% 768,608,007.02 12.5598 12.4929 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.5125 11.5139 +0.0014 +0.01% 1,066,222,718.30 11.6044 11.4851 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.0673 11.0672 -0.0001 -0.00% 348,275,425.88 11.1542 11.0395 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.2693 11.2562 -0.0131 -0.12% 235,713,076.80 11.3165 11.2562 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.9727 9.9447 -0.0280 -0.28% 18,836,289.33 9.9980 9.9447 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.2234 9.2290 +0.0056 +0.06% 208,144,295.05 9.2785 9.2290 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  7.6503 7.6684 +0.0181 +0.24% 6,336,879.53 7.7095 7.6684 
  20 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  106.2000 106.9000 +0.7000 +0.66% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  113.9100 114.3000 +0.3900 +0.34% 
  19 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  17,660.0000 17,670.0000 +10.0000 +0.06% 
  18 พ.ย. 2557 19 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.0700 34.1600 +0.0900 +0.26% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  205.5500 205.2200 -0.3300 -0.16% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  22.2000 22.2200 +0.0200 +0.09% 
  20 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  28.2254 28.2396 +0.0142 +0.05% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.2355 4.2303 -0.0052 -0.12% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.8400 32.8100 -0.0300 -0.09% 
  19 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.9448 27.7011 -0.2437 -0.87% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  41.1569 41.1161 -0.0408 -0.10% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com