กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0780 11.0784 +0.0004 +0.00% 17,904,445,902.04 11.0785 11.0784 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5476 10.5482 +0.0006 +0.01% 6,829,022,657.15 10.5483 10.5426 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4772 10.4777 +0.0005 +0.00% 180,719,626.01 10.4778 10.4721 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3394 10.3397 +0.0003 +0.00% 9,024,069.13 10.3398 10.3397 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5479 10.5484 +0.0005 +0.00% 4,994,802,950.61 10.5485 10.5484 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.9238 19.9247 +0.0009 +0.00% 124,588,906,853.77 19.9248 19.9247 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.3085 10.3092 +0.0007 +0.01% 36,125,450,751.54 10.3093 10.3037 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2888 10.2894 +0.0006 +0.01% 1,188,250,648.71 10.2895 10.2839 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1882 10.1886 +0.0004 +0.00% 13,333,899.02 10.1887 10.1886 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.3086 10.3093 +0.0007 +0.01% 6,219,827,812.74 10.3094 10.3093 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.8245 18.8263 +0.0018 +0.01% 369,902,565.64 18.8264 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.3878 11.4016 +0.0138 +0.12% 30,939,819,005.21 11.4017 11.4016 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.4808 9.5964 +0.1156 +1.22% 120,118,581.66 9.6555 9.5887 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.3264 13.2322 -0.0942 -0.71% 612,793,547.12 13.3137 13.2216 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.2994 17.3940 +0.0946 +0.55% 931,344,118.66 17.4080 17.3801 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.4146 18.4789 +0.0643 +0.35% 5,671,973,200.92 18.4790 18.4591 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,589.33 1,593.55 4.22 +0.27%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.7298 7.7383 +0.0085 +0.11% 161,266,259.43 7.8158 7.6609 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.7050 11.7375 +0.0325 +0.28% 4,904,194,884.13 11.8004 11.7375 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.4349 17.5011 +0.0662 +0.38% 281,831,518.58 17.5948 17.5011 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.5659 11.6194 +0.0535 +0.46% 279,309,126.24 11.6817 11.6194 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.9699 8.9912 +0.0213 +0.24% 114,817,668.65 9.0394 8.9912 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.2610 9.2748 +0.0138 +0.15% 343,038,300.59 9.3245 9.2748 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.3756 8.3848 +0.0092 +0.11% 107,754,413.12 8.4298 8.3848 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.5754 9.5852 +0.0098 +0.10% 39,108,594.59 9.6879 9.5852 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.2847 11.3728 +0.0881 +0.78% 704,578,348.27 11.4946 11.3728 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.8314 10.8952 +0.0638 +0.59% 212,616,571.83 11.0119 10.8952 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.7811 11.8092 +0.0281 +0.24% 484,108,151.60 11.8725 11.8092 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.5276 12.5575 +0.0299 +0.24% 327,972,571.66 12.6248 12.5575 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  14.0676 14.1011 +0.0335 +0.24% 506,301,908.29 14.1766 14.1011 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.9495 11.9822 +0.0327 +0.27% 77,772,721.11 12.0464 11.9822 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5647 9.5896 +0.0249 +0.26% 187,857,205.41 9.6410 9.5896 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.4413 10.4523 +0.0110 +0.11% 9,497,749.14 10.5083 10.4523 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.7632 10.7809 +0.0177 +0.16% 11,622,810.20 10.8387 10.7809 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.8659 10.8928 +0.0269 +0.25% 6,827,075.05 10.9512 10.8928 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.8174 10.8225 +0.0051 +0.05% 65,193,109.94 10.8225 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  10.5759 10.6052 +0.0293 +0.28% 394,663,622.75 10.6052 
  24 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  11.2384 11.1936 -0.0448 -0.40% 1,083,731,612.83 11.1936 
  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  11.2245 11.1528 -0.0717 -0.64% 653,495,475.68 11.1528 
  24 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.6454 8.6852 +0.0398 +0.46% 598,697,024.93 
  23 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.4787 10.5173 +0.0386 +0.37% 84,445,129.28 
  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.1533 17.2151 +0.0618 +0.36% 30,332,540,561.64 17.2152 17.1690 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.5633 23.6673 +0.1040 +0.44% 6,811,182,005.96 23.6674 23.6040 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.7316 25.7280 -0.0036 -0.01% 2,881,698,315.60 25.7281 25.6592 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.7869 12.8479 +0.0610 +0.48% 1,081,832,012.18 12.8480 12.8135 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8804 12.9057 +0.0253 +0.20% 1,981,792,776.66 12.8712 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  16.1494 16.2106 +0.0612 +0.38% 1,847,258,956.34 16.2107 16.1672 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.0408 13.0421 +0.0013 +0.01% 8,461,436,637.28 13.0422 13.0421 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.0600 13.0763 +0.0163 +0.12% 5,503,222,136.84 13.0764 13.0763 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.7003 25.7672 +0.0669 +0.26% 3,676,323,525.11 25.7673 25.7672 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  50.2389 50.4243 +0.1854 +0.37% 6,266,623,236.25 50.4244 50.4243 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.1972 16.2855 +0.0883 +0.55% 774,978,560.75 16.2856 16.2855 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.3358 7.3679 +0.0321 +0.44% 702,455,038.47 7.3680 7.3679 
  23 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.9856 10.0165 +0.0309 +0.31% 21,752,714.06 10.0166 10.0165 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.5316 10.5796 +0.0480 +0.46% 34,735,928.08 10.5797 10.5796 
  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4077 10.4111 +0.0034 +0.03% 317,552,643.43 10.4669 10.4111 
  23 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.1056 10.1180 +0.0124 +0.12% 254,489,621.64 10.1722 10.1180 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.2412 10.2585 +0.0173 +0.17% 219,332,495.35 10.3135 10.2585 
  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.8558 10.7975 -0.0583 -0.54% 99,732,261.04 10.8554 10.7975 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  9.1371 9.2094 +0.0723 +0.79% 422,166,069.07 9.3080 9.2094 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  11.7209 11.8808 +0.1599 +1.36% 129,148,905.35 11.8809 11.8808 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  11.8657 12.0257 +0.1600 +1.35% 114,520,101.32 12.1545 12.0257 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  9.9079 10.1349 +0.2270 +2.29% 337,572,913.21 10.1973 10.1268 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  13.0076 13.1477 +0.1401 +1.08% 1,288,682,312.06 13.2379 13.1280 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.9194 12.0478 +0.1284 +1.08% 175,233,403.54 12.1304 12.0297 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.0944 7.0860 -0.0084 -0.12% 241,617,966.31 7.1346 7.0754 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.9773 7.0080 +0.0307 +0.44% 1,374,826,606.24 7.0561 6.9975 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.3996 11.3292 -0.0704 -0.62% 342,768,825.09 11.4505 11.3292 
  24 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  11.4864 11.4677 -0.0187 -0.16% 1,123,679,044.40 11.5349 11.4620 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.6574 14.6427 -0.0147 -0.10% 748,567,582.47 14.7358 14.6281 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  5.8217 5.9958 +0.1741 +2.99% 353,104,949.30 6.0340 5.9898 
  23 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.8614 10.8954 +0.0340 +0.31% 592,223,909.88 11.0121 10.8954 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.5045 9.6116 +0.1071 +1.13% 163,711,588.27 9.6631 9.6116 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.4808 12.4757 -0.0051 -0.04% 801,714,570.45 12.5425 12.4757 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.3863 11.4231 +0.0368 +0.32% 1,066,940,282.13 11.5129 11.3945 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.8968 10.9481 +0.0513 +0.47% 368,451,338.25 11.0341 10.9207 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.5167 11.5437 +0.0270 +0.23% 325,474,244.16 11.6056 11.5437 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.8399 9.8536 +0.0137 +0.14% 13,816,476.68 9.9064 9.8536 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.5267 8.5911 +0.0644 +0.76% 181,399,669.10 8.6372 8.5911 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  6.6982 6.7241 +0.0259 +0.39% 5,715,554.52 6.7602 6.7241 
  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  121.5000 123.2000 +1.7000 +1.40% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  116.0900 116.6700 +0.5800 +0.50% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  19,000.0000 19,210.0000 +210.0000 +1.11% 
  24 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  38.9500 38.8800 -0.0700 -0.18% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  211.8100 211.6100 -0.2000 -0.09% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  14.3100 14.7400 +0.4300 +3.00% 
  25 ก.พ. 2558 26 ก.พ. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.พ. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.6651 25.5015 -0.1636 -0.64% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1960 4.1710 -0.0250 -0.60% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.5410 32.3410 -0.2000 -0.61% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.3937 27.2386 -0.1551 -0.57% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  37.0252 36.7255 -0.2997 -0.81% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com