กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  29 ก.ค. 2558 31 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1296 11.1302 +0.0006 +0.01% 13,856,673,298.05 11.1303 11.1302 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.6192 10.6200 +0.0008 +0.01% 4,178,949,228.47 10.6201 10.6143 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5364 10.5370 +0.0006 +0.01% 108,910,602.75 10.5371 10.5314 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3764 10.3769 +0.0005 +0.00% 10,810,552.60 10.3770 10.3769 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.6194 10.6202 +0.0008 +0.01% 5,251,338,910.28 10.6203 10.6202 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  20.0385 20.0396 +0.0011 +0.01% 158,245,976,905.20 20.0397 20.0396 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.3997 10.4007 +0.0010 +0.01% 59,269,429,704.66 10.4008 10.3951 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3724 10.3734 +0.0010 +0.01% 4,093,881,548.28 10.3735 10.3679 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2457 10.2467 +0.0010 +0.01% 1,348,736,834.13 10.2468 10.2467 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.4001 10.4011 +0.0010 +0.01% 12,667,937,295.77 10.4012 10.4011 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.9853 18.9862 +0.0009 +0.00% 388,520,458.30 18.9863 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.5689 11.5694 +0.0005 +0.00% 50,440,002,431.47 11.5695 11.5694 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  8.6100 8.7967 +0.1867 +2.17% 109,065,473.78 8.8509 8.7897 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  10.2399 10.4869 +0.2470 +2.41% 839,204,152.71 10.5515 10.4785 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  15.7135 16.0039 +0.2904 +1.85% 1,183,864,706.86 16.0168 15.9911 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  16.6135 16.8789 +0.2654 +1.60% 6,294,754,261.87 16.8790 16.8608 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,417.49 1,440.12 22.63 +1.60%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  6.9383 7.0390 +0.1007 +1.45% 142,384,684.72 7.1095 6.9686 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  10.7725 10.9331 +0.1606 +1.49% 4,838,630,207.66 10.9917 10.9331 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  15.8099 16.0824 +0.2725 +1.72% 253,082,125.06 16.1685 16.0824 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  10.5256 10.7007 +0.1751 +1.66% 252,035,407.29 10.7580 10.7007 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.1590 8.2853 +0.1263 +1.55% 102,690,307.01 8.3297 8.2853 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.3435 8.4855 +0.1420 +1.70% 305,695,953.86 8.5310 8.4855 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.2382 7.3516 +0.1134 +1.57% 96,219,272.89 7.3910 7.3516 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.4929 8.6186 +0.1257 +1.48% 35,847,715.36 8.7109 8.6186 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.5216 10.6608 +0.1392 +1.32% 779,470,331.44 10.7750 10.6608 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  9.9063 10.0605 +0.1542 +1.56% 348,504,173.50 10.1682 10.0605 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.9602 11.0715 +0.1113 +1.02% 422,839,685.11 11.1308 11.0715 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.6502 11.7689 +0.1187 +1.02% 295,710,182.45 11.8320 11.7689 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.0798 13.2136 +0.1338 +1.02% 461,267,947.26 13.2844 13.2136 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.6033 11.7057 +0.1024 +0.88% 80,655,488.94 11.7684 11.7057 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.2791 9.3621 +0.0830 +0.89% 179,506,799.69 9.4123 9.3621 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.2361 10.2889 +0.0528 +0.52% 9,641,239.87 10.3440 10.2889 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.1641 10.2595 +0.0954 +0.94% 12,645,764.54 10.3145 10.2595 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  9.8329 9.9750 +0.1421 +1.45% 7,013,557.38 10.0285 9.9750 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  11.0173 11.0157 -0.0016 -0.01% 66,136,622.43 11.0157 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.2644 9.4283 +0.1639 +1.77% 323,320,086.17 9.4283 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  9.2333 9.3824 +0.1491 +1.61% 1,066,608,699.56 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  9.3307 9.4820 +0.1513 +1.62% 1,077,947,990.51 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  9.2673 9.4024 +0.1351 +1.46% 695,526,872.57 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  9.4259 9.5750 +0.1491 +1.58% 650,456,438.28 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  16.1399 16.3155 +0.1756 +1.09% 28,820,140,206.57 16.3156 16.2719 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  21.7725 22.1301 +0.3576 +1.64% 6,409,628,992.21 22.1302 22.0709 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  22.2411 22.6053 +0.3642 +1.64% 2,598,781,982.19 22.6054 22.5448 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  11.6507 11.8073 +0.1566 +1.34% 1,029,251,459.11 11.8074 11.7757 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.4548 12.5579 +0.1031 +0.83% 1,763,338,660.19 12.5243 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  14.6617 14.8862 +0.2245 +1.53% 1,771,974,393.93 14.8863 14.8464 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.1547 13.1552 +0.0005 +0.00% 8,247,232,289.37 13.1553 13.1552 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.2278 13.2258 -0.0020 -0.02% 5,442,384,625.12 13.2259 13.2258 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  24.8056 25.0251 +0.2195 +0.88% 3,563,960,531.56 25.0252 25.0251 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  45.7880 46.3648 +0.5768 +1.26% 5,993,086,196.71 46.3649 46.3648 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  14.6500 14.9211 +0.2711 +1.85% 798,031,362.00 14.9212 14.9211 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  6.6655 6.5581 -0.1074 -1.61% 639,826,716.74 6.5582 6.5581 
  27 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.8132 9.8143 +0.0011 +0.01% 23,271,433.21 9.8144 9.8143 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.2779 10.2944 +0.0165 +0.16% 40,003,409.79 10.2945 10.2944 
  29 ก.ค. 2558 31 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4376 10.4547 +0.0171 +0.16% 3,105,850,298.37 10.5107 10.4547 
  27 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0168 10.0220 +0.0052 +0.05% 488,384,880.30 10.0757 10.0220 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.0679 10.0766 +0.0087 +0.09% 315,919,826.23 10.1306 10.0766 
  29 ก.ค. 2558 31 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.8756 10.8954 +0.0198 +0.18% 99,705,172.84 10.9538 10.8954 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  9.3815 9.3267 -0.0548 -0.58% 749,403,060.96 9.4266 9.3267 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  11.1373 10.9808 -0.1565 -1.41% 2,822,971,493.70 10.9809 10.9808 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  11.2610 11.0998 -0.1612 -1.43% 103,377,394.76 11.2187 11.0998 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  10.9707 10.6915 -0.2792 -2.54% 1,017,792,313.74 10.7574 10.6829 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  14.3680 14.5594 +0.1914 +1.33% 2,871,503,371.37 14.6592 14.5376 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  12.5511 12.7183 +0.1672 +1.33% 627,568,203.21 12.8055 12.6992 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  6.8996 6.8449 -0.0547 -0.79% 249,622,125.91 6.8919 6.8346 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.3523 6.2501 -0.1022 -1.61% 1,220,525,479.71 6.2930 6.2407 
  28 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  10.1133 10.1861 +0.0728 +0.72% 235,579,796.91 10.2952 10.1861 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  11.8009 11.9289 +0.1280 +1.08% 3,048,195,142.29 11.9988 11.9229 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBSP500)  14.5245 14.6244 +0.0999 +0.69% 624,042,398.84 14.7174 14.6098 
 ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)  10.0116 10.0542 +0.0426 +0.43% 1,264,134,596.87 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  10.1627 10.2633 +0.1006 +0.99% 750,430,407.55 10.3234 10.2582 
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)  8.4149 8.4822 +0.0673 +0.80% 550,557,657.15 8.5731 8.4822 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  4.9752 5.0575 +0.0823 +1.65% 400,689,390.60 5.0897 5.0524 
  27 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.3204 10.4421 +0.1217 +1.18% 444,197,394.47 10.5539 10.4421 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  8.4763 8.4684 -0.0079 -0.09% 129,550,700.18 8.5138 8.4684 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.9103 12.8406 -0.0697 -0.54% 537,228,950.08 12.9094 12.8406 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.2168 11.2153 -0.0015 -0.01% 753,734,904.17 11.3034 11.1873 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.6326 10.6499 +0.0173 +0.16% 343,757,635.09 10.7336 10.6233 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.5271 11.5191 -0.0080 -0.07% 1,448,682,029.70 11.5808 11.5191 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.6608 9.6369 -0.0239 -0.25% 12,693,935.37 9.6886 9.6369 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.0318 8.0260 -0.0058 -0.07% 128,900,064.79 8.0690 8.0260 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  5.9922 6.0450 +0.0528 +0.88% 6,259,366.07 6.0774 6.0450 
  29 ก.ค. 2558 31 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  115.0000 113.4000 -1.6000 -1.39% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  105.3500 103.6400 -1.7100 -1.62% 
  28 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  20,710.0000 20,650.0000 -60.0000 -0.29% 
  27 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  39.0500 39.4700 +0.4200 +1.08% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  206.7900 209.3300 +2.5400 +1.23% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  12.0800 12.2300 +0.1500 +1.24% 
  29 ก.ค. 2558 31 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.5875 25.6356 +0.0481 +0.19% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.5105 4.5468 +0.0363 +0.80% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  34.9530 35.2490 +0.2960 +0.85% 
  28 ก.ค. 2558 29 ก.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  28.2453 28.2525 +0.0072 +0.03% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  38.6310 38.5843 -0.0467 -0.12% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com