กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  18 ธ.ค. 2557 19 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0503 11.0506 +0.0003 +0.00% 18,522,441,433.96 11.0507 11.0506 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5123 10.5128 +0.0005 +0.00% 6,276,681,935.13 10.5129 10.5072 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4474 10.4478 +0.0004 +0.00% 222,012,511.54 10.4479 10.4422 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3204 10.3207 +0.0003 +0.00% 9,673,566.61 10.3208 10.3207 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5125 10.5130 +0.0005 +0.00% 5,471,435,953.62 10.5131 10.5130 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8600 19.8609 +0.0009 +0.00% 137,158,955,879.92 19.8610 19.8609 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2641 10.2646 +0.0005 +0.00% 33,982,360,979.14 10.2647 10.2591 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2483 10.2488 +0.0005 +0.00% 890,156,231.36 10.2489 10.2433 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1636 10.1638 +0.0002 +0.00% 7,996,824.32 10.1639 10.1638 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2642 10.2647 +0.0005 +0.00% 4,998,762,708.37 10.2648 10.2647 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.7621 18.7615 -0.0006 -0.00% 372,830,832.96 18.7616 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.3457 11.3438 -0.0019 -0.02% 27,141,757,606.97 11.3439 11.3438 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.2798 9.2373 -0.0425 -0.46% 110,985,169.94 9.2942 9.2299 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.5263 13.5123 -0.0140 -0.10% 601,435,757.38 13.5955 13.5015 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.7648 16.7293 -0.0355 -0.21% 1,032,078,192.95 16.7428 16.7159 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  17.7177 17.6878 -0.0299 -0.17% 5,603,366,028.07 17.6879 17.6689 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,516.79 1,514.35 -2.44 -0.16%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.4998 7.4891 -0.0107 -0.14% 158,338,447.50 7.5641 7.4142 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.3724 11.3774 +0.0050 +0.04% 4,732,573,683.82 11.4384 11.3774 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.6023 16.5680 -0.0343 -0.21% 282,944,738.14 16.6567 16.5680 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.5139 11.4902 -0.0237 -0.21% 281,863,092.66 11.5518 11.4902 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.8334 8.8097 -0.0237 -0.27% 113,566,070.87 8.8569 8.8097 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.8673 8.8506 -0.0167 -0.19% 332,909,501.54 8.8981 8.8506 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.1215 8.1018 -0.0197 -0.24% 115,690,694.29 8.1452 8.1018 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.3015 9.2853 -0.0162 -0.17% 38,450,489.82 9.3848 9.2853 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.6814 10.6565 -0.0249 -0.23% 630,888,185.93 10.7706 10.6565 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.2694 11.2464 -0.0230 -0.20% 471,017,867.69 11.3067 11.2464 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.9840 11.9596 -0.0244 -0.20% 318,772,995.37 12.0237 11.9596 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.4580 13.4305 -0.0275 -0.20% 491,097,855.97 13.5025 13.4305 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.7844 11.7678 -0.0166 -0.14% 80,119,527.49 11.8309 11.7678 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4296 9.4162 -0.0134 -0.14% 188,029,840.08 9.4667 9.4162 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.2945 10.2807 -0.0138 -0.13% 8,965,008.15 10.3358 10.2807 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.5178 10.4951 -0.0227 -0.22% 10,490,653.90 10.5513 10.4951 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.5225 10.4920 -0.0305 -0.29% 7,151,088.90 10.5482 10.4920 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.7684 10.7643 -0.0041 -0.04% 68,093,279.01 10.7643 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.6562 9.5906 -0.0656 -0.68% 839,417,421.98 9.5906 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  9.8847 9.8732 -0.0115 -0.12% 984,548,007.52 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  9.7989 9.7788 -0.0201 -0.21% 608,015,393.29 
  17 ธ.ค. 2557 18 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.6203 8.5804 -0.0399 -0.46% 591,476,342.85 
  16 ธ.ค. 2557 17 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  9.9037 10.1736 +0.2699 +2.73% 86,038,046.90 
  18 ธ.ค. 2557 19 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  16.9310 16.9007 -0.0303 -0.18% 30,622,686,813.60 16.9008 16.8555 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.4341 23.3646 -0.0695 -0.30% 7,008,489,148.81 23.3647 23.3021 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  24.8747 24.8129 -0.0618 -0.25% 2,781,726,633.07 24.8130 24.7465 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.5008 12.5116 +0.0108 +0.09% 1,074,366,214.09 12.5117 12.4781 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.7936 12.7870 -0.0066 -0.05% 2,410,763,061.25 12.7528 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.4701 15.4389 -0.0312 -0.20% 1,777,313,993.63 15.4390 15.3976 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9926 12.9927 +0.0001 +0.00% 8,175,128,463.35 12.9928 12.9927 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.0440 13.0403 -0.0037 -0.03% 5,348,848,344.33 13.0404 13.0403 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.3996 25.3635 -0.0361 -0.14% 3,562,983,390.44 25.3636 25.3635 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.0221 47.8888 -0.1333 -0.28% 6,062,623,490.28 47.8889 47.8888 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.7317 15.6990 -0.0327 -0.21% 702,316,639.82 15.6991 15.6990 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.2788 7.2633 -0.0155 -0.21% 674,554,545.52 7.2634 7.2633 
  16 ธ.ค. 2557 17 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.7250 9.7409 +0.0159 +0.16% 19,604,692.32 9.7410 9.7409 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.1064 10.1622 +0.0558 +0.55% 30,062,132.84 10.1623 10.1622 
  18 ธ.ค. 2557 19 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3267 10.3196 -0.0071 -0.07% 333,064,936.55 10.3749 10.3196 
  16 ธ.ค. 2557 17 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.8792 9.9040 +0.0248 +0.25% 260,740,164.08 9.9571 9.9040 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.9001 9.9339 +0.0338 +0.34% 220,890,225.36 9.9871 9.9339 
  18 ธ.ค. 2557 19 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.3161 11.2565 -0.0596 -0.53% 97,895,475.93 11.3168 11.2565 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.7039 8.7756 +0.0717 +0.82% 399,864,318.04 8.8696 8.7756 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  11.0510 11.1549 +0.1039 +0.94% 98,168,018.76 11.1550 11.1549 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  11.1620 11.2667 +0.1047 +0.94% 109,946,428.96 11.3874 11.2667 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  12.0176 12.2888 +0.2712 +2.26% 1,060,543,878.75 12.3731 12.2704 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.0123 11.2607 +0.2484 +2.26% 92,404,217.78 11.3379 11.2438 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.1172 7.0969 -0.0203 -0.29% 253,246,225.30 7.1456 7.0863 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.9129 6.8984 -0.0145 -0.21% 1,382,316,085.04 6.9458 6.8881 
  17 ธ.ค. 2557 18 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  10.8992 11.0410 +0.1418 +1.30% 327,493,396.97 11.1592 11.0410 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.9165 10.2277 +0.3112 +3.14% 1,049,616,016.07 10.2876 10.2226 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.2955 14.6485 +0.3530 +2.47% 534,366,171.21 14.7416 14.6339 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  6.7062 6.5158 -0.1904 -2.84% 128,390,771.54 6.5573 6.5093 
  16 ธ.ค. 2557 17 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.2012 11.3879 +0.1867 +1.67% 508,556,447.98 11.5099 11.3879 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  8.9150 9.1021 +0.1871 +2.10% 159,456,197.31 9.1509 9.1021 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.0300 11.9730 -0.0570 -0.47% 755,988,215.72 12.0372 11.9730 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.0807 11.1009 +0.0202 +0.18% 1,033,645,807.93 11.1881 11.0731 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.4502 10.5093 +0.0591 +0.57% 347,476,084.34 10.5919 10.4830 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.1820 11.1884 +0.0064 +0.06% 234,916,637.78 11.2484 11.1884 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.0643 10.0166 -0.0477 -0.47% 14,002,249.29 10.0703 10.0166 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.4707 8.6043 +0.1336 +1.58% 192,728,733.09 8.6504 8.6043 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  7.0625 7.0975 +0.0350 +0.50% 5,889,470.63 7.1356 7.0975 
  18 ธ.ค. 2557 19 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  114.1000 115.2000 +1.1000 +0.96% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  115.1400 114.9000 -0.2400 -0.21% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  17,570.0000 17,970.0000 +400.0000 +2.28% 
  17 ธ.ค. 2557 18 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  33.0300 34.0700 +1.0400 +3.15% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  201.7900 206.8400 +5.0500 +2.50% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  16.5200 16.0500 -0.4700 -2.85% 
  18 ธ.ค. 2557 19 ธ.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  26.9587 26.7982 -0.1605 -0.60% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.2422 4.2369 -0.0053 -0.12% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.8820 32.8570 -0.0250 -0.08% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.7981 27.5363 -0.2618 -0.94% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  40.5680 40.3583 -0.2097 -0.52% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com