กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  1 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1443 11.1445 +0.0002 +0.00% 11,806,602,598.38 11.1446 11.1445 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.6423 10.6426 +0.0003 +0.00% 4,236,762,866.48 10.6427 10.6369 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5543 10.5546 +0.0003 +0.00% 114,871,195.24 10.5547 10.5490 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3903 10.3905 +0.0002 +0.00% 12,395,033.60 10.3906 10.3905 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.6425 10.6428 +0.0003 +0.00% 4,829,425,417.08 10.6429 10.6428 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  20.0752 20.0757 +0.0005 +0.00% 162,792,484,163.55 20.0758 20.0757 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.4283 10.4287 +0.0004 +0.00% 68,978,336,865.39 10.4288 10.4231 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3997 10.4001 +0.0004 +0.00% 6,873,454,501.81 10.4002 10.3945 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2726 10.2730 +0.0004 +0.00% 4,064,314,568.95 10.2731 10.2730 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.4288 10.4292 +0.0004 +0.00% 12,867,111,344.47 10.4293 10.4292 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  19.0168 19.0183 +0.0015 +0.01% 377,550,525.30 19.0184 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.5985 11.5968 -0.0017 -0.01% 56,439,465,609.71 11.5969 11.5968 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  7.5053 7.5481 +0.0428 +0.57% 99,399,110.45 7.5946 7.5421 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  9.8588 9.8845 +0.0257 +0.26% 847,434,219.74 9.9454 9.8766 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  14.7734 14.7928 +0.0194 +0.13% 1,277,840,689.69 14.8047 14.7810 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  15.9444 15.9579 +0.0135 +0.08% 6,115,146,777.47 15.9580 15.9408 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,345.15 1,346.35 1.20 +0.09%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  6.6330 6.6417 +0.0087 +0.13% 134,678,149.48 6.7082 6.5753 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  10.3511 10.3519 +0.0008 +0.01% 4,617,148,207.00 10.4074 10.3519 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  15.0271 15.0326 +0.0055 +0.04% 236,474,813.47 15.1131 15.0326 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  9.9579 9.9626 +0.0047 +0.05% 233,372,231.09 10.0160 9.9626 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  7.7522 7.7564 +0.0042 +0.05% 95,604,999.29 7.7980 7.7564 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  7.9065 7.9102 +0.0037 +0.05% 283,207,496.41 7.9526 7.9102 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  6.9501 6.9659 +0.0158 +0.23% 90,598,420.13 7.0033 6.9659 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.1746 8.1861 +0.0115 +0.14% 35,470,409.83 8.2738 8.1861 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.2559 10.2814 +0.0255 +0.25% 748,020,694.46 10.3915 10.2814 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  9.6629 9.6691 +0.0062 +0.06% 344,873,075.33 9.7727 9.6691 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.5867 10.5988 +0.0121 +0.11% 400,330,532.56 10.6556 10.5988 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.2552 11.2682 +0.0130 +0.12% 280,237,896.03 11.3286 11.2682 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  12.6344 12.6492 +0.0148 +0.12% 438,990,526.79 12.7170 12.6492 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.3685 11.3781 +0.0096 +0.08% 78,411,715.24 11.4391 11.3781 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.0768 9.0847 +0.0079 +0.09% 173,712,766.82 9.1334 9.0847 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.0871 10.0928 +0.0057 +0.06% 9,769,258.50 10.1469 10.0928 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  9.8761 9.8843 +0.0082 +0.08% 14,202,526.06 9.9373 9.8843 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  9.3728 9.3822 +0.0094 +0.10% 6,023,842.10 9.4325 9.3822 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  11.0376 11.0372 -0.0004 -0.00% 65,769,221.31 11.0372 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  8.8337 8.8479 +0.0142 +0.16% 302,872,865.25 8.8479 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  8.6544 8.6598 +0.0054 +0.06% 984,464,132.76 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  8.7679 8.7729 +0.0050 +0.06% 997,330,190.46 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  8.6413 8.6484 +0.0071 +0.08% 639,755,993.27 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  8.8737 8.8704 -0.0033 -0.04% 602,589,404.33 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ จี (SCBTG3P3G)  9.6045 9.6274 +0.0229 +0.24% 195,285,549.21 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ เอช (SCBTG3P3H)  9.6627 9.6901 +0.0274 +0.28% 38,847,970.69 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  15.5652 15.5793 +0.0141 +0.09% 28,024,373,926.55 15.5794 15.5376 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  20.6167 20.6479 +0.0312 +0.15% 6,077,825,210.93 20.6480 20.5927 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  21.2051 21.2459 +0.0408 +0.19% 2,511,480,530.34 21.2460 21.1891 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  10.9212 10.9666 +0.0454 +0.42% 977,798,423.04 10.9667 10.9373 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.2564 12.2498 -0.0066 -0.05% 1,689,556,589.45 12.2170 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  13.9069 13.9123 +0.0054 +0.04% 1,698,822,917.99 13.9124 13.8751 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.1804 13.1810 +0.0006 +0.00% 8,234,619,020.08 13.1811 13.1810 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.2369 13.2381 +0.0012 +0.01% 5,462,827,371.78 13.2382 13.2381 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  24.1039 24.1258 +0.0219 +0.09% 3,487,669,664.18 24.1259 24.1258 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  43.4462 43.5461 +0.0999 +0.23% 5,750,677,879.62 43.5462 43.5461 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  13.7532 13.7709 +0.0177 +0.13% 780,290,329.61 13.7710 13.7709 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  6.7511 6.7189 -0.0322 -0.48% 641,861,392.91 6.7190 6.7189 
  29 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.0686 9.1544 +0.0858 +0.95% 22,936,053.62 9.1545 9.1544 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  9.3429 9.4824 +0.1395 +1.49% 38,497,932.72 9.4825 9.4824 
  1 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4124 10.4116 -0.0008 -0.01% 3,223,050,501.44 10.4674 10.4116 
  29 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.8804 9.8930 +0.0126 +0.13% 454,587,466.91 9.9460 9.8930 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.7939 9.8201 +0.0262 +0.27% 290,897,584.58 9.8727 9.8201 
  1 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.9449 10.9272 -0.0177 -0.16% 99,205,879.81 10.9858 10.9272 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.1796 8.4456 +0.2660 +3.25% 638,265,181.23 8.5428 8.4388 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  9.2809 9.5718 +0.2909 +3.13% 2,399,715,284.86 9.6820 9.5641 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  9.3985 9.6902 +0.2917 +3.10% 88,939,859.89 9.8017 9.6824 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  8.9644 9.1310 +0.1666 +1.86% 868,985,740.44 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  12.5930 12.5863 -0.0067 -0.05% 3,092,906,618.29 12.6726 12.5674 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.0005 10.9946 -0.0059 -0.05% 684,763,606.88 11.0700 10.9781 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.2783 7.2663 -0.0120 -0.16% 229,045,037.77 7.3162 7.2554 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.4388 6.4081 -0.0307 -0.48% 1,228,709,842.49 6.4521 6.3985 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  8.9294 9.0531 +0.1237 +1.39% 191,991,167.87 9.1501 9.0531 
  30 ก.ย. 2558 1 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.3495 10.3252 -0.0243 -0.23% 3,296,133,236.90 10.3857 10.3200 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBSP500)  13.3425 13.3821 +0.0396 +0.30% 547,953,345.60 13.4672 13.3687 
 ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)  8.7530 8.8240 +0.0710 +0.81% 1,300,177,870.65 8.9728 8.8169 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  9.8580 9.8367 -0.0213 -0.22% 725,235,621.80 9.8943 9.8318 
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)  8.1350 8.2984 +0.1634 +2.01% 505,507,265.67 8.3873 8.2984 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  4.6344 4.5888 -0.0456 -0.98% 408,745,544.61 4.6180 4.5842 
  29 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  9.1779 9.3936 +0.2157 +2.35% 384,365,342.95 9.4942 9.3936 
 ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)  8.6828 9.0082 +0.3254 +3.75% 2,392,539,269.49 9.1529 9.0082 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  7.4324 7.5584 +0.1260 +1.70% 116,378,033.85 7.5989 7.5584 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  11.7665 11.8375 +0.0710 +0.60% 487,424,163.43 11.9009 11.8375 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  10.3466 10.4480 +0.1014 +0.98% 651,522,902.70 10.5301 10.4219 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  9.6502 9.7994 +0.1492 +1.55% 307,116,134.57 9.8764 9.7749 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.3948 11.3998 +0.0050 +0.04% 1,009,041,159.23 11.4609 11.3998 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.7585 9.7471 -0.0114 -0.12% 11,452,040.70 9.7993 9.7471 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  7.2618 7.3402 +0.0784 +1.08% 104,921,514.28 7.3796 7.3402 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  5.5756 5.6019 +0.0263 +0.47% 5,921,371.42 5.6320 5.6019 
  1 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  96.2000 99.0500 +2.8500 +2.96% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  106.5900 106.0900 -0.5000 -0.47% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  18,170.0000 18,160.0000 -10.0000 -0.06% 
  30 ก.ย. 2558 1 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.9100 34.8300 -0.0800 -0.23% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  191.6300 192.1300 +0.5000 +0.26% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  11.3500 11.2400 -0.1100 -0.97% 
  1 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ต.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.7864 25.7425 -0.0439 -0.17% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.7076 4.7211 +0.0135 +0.29% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  36.4770 36.5890 +0.1120 +0.31% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.3059 30.4789 +0.1730 +0.57% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  40.6020 40.8631 +0.2611 +0.64% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com