กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  27 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0415 11.0418 +0.0003 +0.00% 19,373,730,088.26 11.0419 11.0418 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5014 10.5019 +0.0005 +0.00% 7,347,609,236.54 10.5020 10.4963 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4382 10.4386 +0.0004 +0.00% 213,888,104.07 10.4387 10.4330 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3145 10.3147 +0.0002 +0.00% 8,978,811.05 10.3148 10.3147 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5017 10.5021 +0.0004 +0.00% 6,201,371,593.16 10.5022 10.5021 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8406 19.8415 +0.0009 +0.00% 134,147,025,634.88 19.8416 19.8415 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2508 10.2515 +0.0007 +0.01% 32,107,693,495.31 10.2516 10.2460 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2363 10.2369 +0.0006 +0.01% 869,148,299.12 10.2370 10.2314 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1563 10.1567 +0.0004 +0.00% 7,841,212.00 10.1568 10.1567 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2509 10.2516 +0.0007 +0.01% 2,798,278,045.81 10.2517 10.2516 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.7434 18.7453 +0.0019 +0.01% 381,234,076.23 18.7454 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.3303 11.3353 +0.0050 +0.04% 23,711,299,319.50 11.3354 11.3353 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.5858 10.3569 -0.2289 -2.16% 102,626,285.03 10.4207 10.3486 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  14.3246 14.3321 +0.0075 +0.05% 560,477,024.02 14.4203 14.3206 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.7695 17.6792 -0.0903 -0.51% 996,343,734.24 17.6934 17.6651 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.6994 18.6395 -0.0599 -0.32% 5,337,541,955.50 18.6396 18.6196 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,599.82 1,593.91 -5.91 -0.37%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.9144 7.9060 -0.0084 -0.11% 168,314,816.00 7.9852 7.8269 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.9904 11.9369 -0.0535 -0.45% 4,717,185,960.90 12.0009 11.9369 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.4447 17.4302 -0.0145 -0.08% 298,374,146.32 17.5236 17.4302 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  12.0707 12.0155 -0.0552 -0.46% 295,747,726.93 12.0799 12.0155 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.2857 9.2502 -0.0355 -0.38% 119,612,972.66 9.2998 9.2502 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.3433 9.3211 -0.0222 -0.24% 352,065,124.64 9.3711 9.3211 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.6033 8.6012 -0.0021 -0.02% 124,496,305.08 8.6473 8.6012 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.8306 9.8118 -0.0188 -0.19% 39,737,803.02 9.9169 9.8118 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.2369 11.2256 -0.0113 -0.10% 690,174,167.15 11.3458 11.2256 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.7004 11.6802 -0.0202 -0.17% 490,685,271.96 11.7428 11.6802 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.4355 12.4137 -0.0218 -0.18% 331,695,833.43 12.4802 12.4137 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.9714 13.9475 -0.0239 -0.17% 511,129,095.04 14.0222 13.9475 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  12.1266 12.1009 -0.0257 -0.21% 77,425,434.79 12.1657 12.1009 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.6980 9.6773 -0.0207 -0.21% 194,105,604.65 9.7292 9.6773 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.5112 10.5003 -0.0109 -0.10% 9,060,998.69 10.5566 10.5003 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.8971 10.8760 -0.0211 -0.19% 10,705,463.89 10.9343 10.8760 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  11.0921 11.0591 -0.0330 -0.30% 7,036,488.20 11.1184 11.0591 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.7584 10.7589 +0.0005 +0.00% 68,059,368.05 10.7589 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.9807 9.9316 -0.0491 -0.49% 902,016,584.68 9.9316 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  10.3077 10.3227 +0.0150 +0.15% 1,029,366,438.95 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  10.1920 10.2418 +0.0498 +0.49% 636,807,091.83 
  26 พ.ย. 2557 27 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.8351 8.8313 -0.0038 -0.04% 608,772,298.64 
  25 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.3323 10.3381 +0.0058 +0.06% 87,428,998.27 
  27 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.6764 17.6193 -0.0571 -0.32% 30,635,941,877.99 17.6194 17.5722 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.7088 24.6138 -0.0950 -0.38% 7,099,468,851.02 24.6139 24.5480 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  26.2460 26.1905 -0.0555 -0.21% 2,717,670,971.77 26.1906 26.1204 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  13.1373 13.1098 -0.0275 -0.21% 1,069,635,415.60 13.1099 13.0747 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  13.0057 12.9942 -0.0115 -0.09% 2,499,609,474.69 12.9594 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  16.2618 16.2459 -0.0159 -0.10% 1,753,260,463.70 16.2460 16.2024 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9774 12.9783 +0.0009 +0.01% 8,113,422,470.42 12.9784 12.9783 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.0300 13.0361 +0.0061 +0.05% 5,238,810,913.90 13.0362 13.0361 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  26.1898 26.1318 -0.0580 -0.22% 3,542,674,219.64 26.1319 26.1318 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  50.5407 50.4090 -0.1317 -0.26% 5,982,471,629.39 50.4091 50.4090 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.6885 16.6034 -0.0851 -0.51% 626,449,634.41 16.6035 16.6034 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.2477 7.1987 -0.0490 -0.68% 674,042,479.68 7.1988 7.1987 
  25 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1913 10.2097 +0.0184 +0.18% 18,847,139.19 10.2098 10.2097 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.8212 10.8536 +0.0324 +0.30% 30,375,966.33 10.8537 10.8536 
  27 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3895 10.3845 -0.0050 -0.05% 329,537,927.79 10.4402 10.3845 
  25 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0551 10.0647 +0.0096 +0.10% 273,082,137.70 10.1186 10.0647 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.1471 10.1617 +0.0146 +0.14% 233,640,908.09 10.2162 10.1617 
  27 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.7445 11.6590 -0.0855 -0.73% 101,627,111.68 11.7215 11.6590 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.4316 8.5554 +0.1238 +1.47% 402,108,645.63 8.6470 8.5554 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.7303 10.8771 +0.1468 +1.37% 117,816,317.35 10.8772 10.8771 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.8245 10.9735 +0.1490 +1.38% 108,675,356.16 11.0910 10.9735 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  12.0440 12.1850 +0.1410 +1.17% 1,023,290,286.10 12.2686 12.1667 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.0371 11.1662 +0.1291 +1.17% 95,232,269.93 11.2428 11.1495 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.0699 7.0316 -0.0383 -0.54% 272,600,334.22 7.0799 7.0211 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.8805 6.8341 -0.0464 -0.67% 1,394,092,833.61 6.8810 6.8238 
  26 พ.ย. 2557 27 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.6545 11.6496 -0.0049 -0.04% 346,187,114.64 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.4213 10.4530 +0.0317 +0.30% 1,055,604,074.35 10.5143 10.4478 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.6992 14.6991 -0.0001 -0.00% 549,643,277.33 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  8.8914 8.8916 +0.0002 +0.00% 147,812,201.86 
  25 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.8066 11.8247 +0.0181 +0.15% 536,371,813.27 11.9513 11.8247 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.8508 9.9094 +0.0586 +0.59% 175,445,113.87 9.9625 9.9094 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.5462 12.5702 +0.0240 +0.19% 789,648,145.09 12.6376 12.5702 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.6114 11.6322 +0.0208 +0.18% 1,075,149,103.02 11.7236 11.6031 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.1955 11.2297 +0.0342 +0.31% 365,552,653.14 11.3180 11.2016 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.3597 11.3656 +0.0059 +0.05% 238,712,607.95 11.4265 11.3656 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.9856 10.0132 +0.0276 +0.28% 18,956,091.39 10.0669 10.0132 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.3494 9.3737 +0.0243 +0.26% 209,825,106.85 9.4239 9.3737 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  7.7288 7.7190 -0.0098 -0.13% 6,368,501.34 7.7604 7.7190 
  27 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  112.2000 113.7000 +1.5000 +1.34% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  114.6900 113.8900 -0.8000 -0.70% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  17,610.0000 17,810.0000 +200.0000 +1.14% 
  26 พ.ย. 2557 27 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.8800 34.9800 +0.1000 +0.29% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  207.6400 207.6400 0.0000 0.00% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  21.9400 21.9400 0.0000 0.00% 
  27 พ.ย. 2557 28 พ.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  28.1353 27.9039 -0.2314 -0.82% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.2291 4.2348 +0.0057 +0.13% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.7800 32.8320 +0.0520 +0.16% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.9117 27.7884 -0.1233 -0.44% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  40.9390 40.8430 -0.0960 -0.23% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com