กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

 กองทุน17 เม.ย. 2557 18 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  10.9463 10.9468 +0.0005 +0.00% 32,557,180,827.30 10.9469 10.9468 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.3855 10.3861 +0.0006 +0.01% 15,093,338,156.71 10.3862 10.3805 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.3400 10.3405 +0.0005 +0.00% 419,839,284.30 10.3406 10.3350 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2511 10.2514 +0.0003 +0.00% 16,900,312.98 10.2515 10.2514 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.3858 10.3863 +0.0005 +0.00% 9,495,345,659.90 10.3864 10.3863 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.6376 19.6386 +0.0010 +0.01% 123,785,009,727.56 19.6387 19.6386 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.1025 10.1033 +0.0008 +0.01% 4,807,173,927.84 10.1034 10.0979 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.0988 10.0996 +0.0008 +0.01% 90,262,739.18 10.0997 10.0942 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.0693 10.0698 +0.0005 +0.00% 1,713,362.63 10.0699 10.0698 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.1023 10.1031 +0.0008 +0.01% 1,148,689,401.58 10.1032 10.1031 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.5353 18.5365 +0.0012 +0.01% 394,709,467.94 18.5366 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.0473 11.0505 +0.0032 +0.03% 14,045,393,038.41 11.0506 11.0505 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.5294 9.5193 -0.0101 -0.11% 151,014,001.08 9.5779 9.5117 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.1515 13.1601 +0.0086 +0.07% 243,346,293.01 13.2411 13.1496 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  15.5644 15.5820 +0.0176 +0.11% 558,946,157.98 15.5946 15.5695 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  16.4694 16.4879 +0.0185 +0.11% 4,505,373,040.37 16.4880 16.4703 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,408.78 1,409.18 0.40 +0.03%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  6.9817 7.0015 +0.0198 +0.28% 158,935,096.70 7.0716 6.9315 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.7020 11.7275 +0.0255 +0.22% 3,850,568,571.63 11.7903 11.7275 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  15.4705 15.4875 +0.0170 +0.11% 291,382,039.48 15.5705 15.4875 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.1136 11.1190 +0.0054 +0.05% 293,218,049.64 11.1786 11.1190 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.4194 8.4245 +0.0051 +0.06% 116,257,976.25 8.4697 8.4245 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.3680 8.3803 +0.0123 +0.15% 333,484,537.37 8.4252 8.3803 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.4806 7.4878 +0.0072 +0.10% 95,636,771.44 7.5280 7.4878 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.5313 9.5478 +0.0165 +0.17% 40,622,320.43 9.6501 9.5478 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.3649 10.3837 +0.0188 +0.18% 608,616,057.28 10.4949 10.3837 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.5834 10.5930 +0.0096 +0.09% 485,830,349.52 10.6498 10.5930 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.2398 11.2499 +0.0101 +0.09% 334,015,366.69 11.3102 11.2499 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  12.6377 12.6491 +0.0114 +0.09% 494,615,549.71 12.7169 12.6491 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.2771 11.2850 +0.0079 +0.07% 69,503,732.96 11.3455 11.2850 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.0144 9.0208 +0.0064 +0.07% 190,154,375.97 9.0692 9.0208 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  9.9952 10.0020 +0.0068 +0.07% 4,474,445.05 10.0556 10.0020 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.0245 10.0369 +0.0124 +0.12% 5,427,697.78 10.0907 10.0369 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  9.9102 9.9294 +0.0192 +0.19% 3,110,765.55 9.9826 9.9294 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.5175 10.5222 +0.0047 +0.04% 71,422,994.77 10.5222 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  8.7580 8.7642 +0.0062 +0.07% 874,862,050.76 8.7642 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 4 พลัส 4 ฟันด์ เอ (SCBTG4P4A)  9.6450 9.6499 +0.0049 +0.05% 12,080,102.36 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  16.5461 16.5564 +0.0103 +0.06% 29,129,832,257.20 16.5565 16.5121 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  22.4457 22.4730 +0.0273 +0.12% 6,608,442,156.18 22.4731 22.4129 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  23.0090 23.0404 +0.0314 +0.14% 2,299,171,909.74 23.0405 22.9788 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.0138 12.0350 +0.0212 +0.18% 968,880,775.20 12.0351 12.0028 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.4454 12.4407 -0.0047 -0.04% 2,831,191,311.20 12.4074 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  14.6708 14.6849 +0.0141 +0.10% 1,531,069,607.72 14.6850 14.6456 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.8092 12.8101 +0.0009 +0.01% 8,077,874,890.48 12.8102 12.8101 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.7953 12.7981 +0.0028 +0.02% 5,219,605,621.38 12.7982 12.7981 
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  24.4959 24.5134 +0.0175 +0.07% 3,275,312,708.65 24.5135 24.5134 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  44.7360 44.7836 +0.0476 +0.11% 5,311,487,007.97 44.7837 44.7836 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  14.7114 14.7274 +0.0160 +0.11% 448,163,044.62 14.7275 14.7274 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.8886 7.8890 +0.0004 +0.01% 698,105,589.13 
 กองทุน11 เม.ย. 2557 16 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1281 10.0900 -0.0381 -0.38% 12,277,295.14 10.0901 10.0900 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.7002 10.6779 -0.0223 -0.21% 13,355,915.82 10.6780 10.6779 
 กองทุน17 เม.ย. 2557 18 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.1431 10.1452 +0.0021 +0.02% 449,883,553.88 10.1996 10.1452 
 กองทุน11 เม.ย. 2557 16 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.7983 9.8252 +0.0269 +0.27% 278,454,516.25 9.8779 9.8252 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.7348 9.7756 +0.0408 +0.42% 236,909,379.04 9.8280 9.7756 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.4867 9.4039 -0.0828 -0.87% 301,219,394.42 9.4543 9.4039 
 กองทุน17 เม.ย. 2557 18 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.4062 12.3758 -0.0304 -0.25% 116,687,445.16 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  7.4242 7.4268 +0.0026 +0.04% 318,872,804.16 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  9.5565 9.5679 +0.0114 +0.12% 139,689,071.14 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  9.6366 9.6482 +0.0116 +0.12% 200,478,448.20 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.1220 10.1827 +0.0607 +0.60% 684,927,188.54 10.2526 10.1674 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.1219 10.1826 +0.0607 +0.60% 96,111,123.21 10.2525 10.1673 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.5907 7.5946 +0.0039 +0.05% 263,380,642.18 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.4648 7.4652 +0.0004 +0.01% 1,197,788,348.01 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  125.0900 125.0900 0.0000 0.00% 
 กองทุน11 เม.ย. 2557 16 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  10.9551 10.9099 -0.0452 -0.41% 230,133,437.26 11.0267 10.9099 
 กองทุน16 เม.ย. 2557 17 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.8596 9.9134 +0.0538 +0.55% 180,900,078.97 9.9715 9.9084 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  13.2476 13.2626 +0.0150 +0.11% 269,189,417.65 13.3469 13.2493 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  11.8275 11.8867 +0.0592 +0.50% 11,659,462.44 11.9623 11.8748 
 PowerShares DB Oil (DBO)  29.3200 29.4700 +0.1500 +0.51% 
 กองทุน11 เม.ย. 2557 16 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.1904 11.3983 +0.2079 +1.86% 471,332,452.27 11.5204 11.3983 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.7765 9.6551 -0.1214 -1.24% 162,640,557.18 9.7069 9.6551 
 ไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.0361 12.0695 +0.0334 +0.28% 59,797,692.54 12.1342 12.0695 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  10.7976 10.7917 -0.0059 -0.05% 284,751,906.50 10.8495 10.7917 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.2126 10.1848 -0.0278 -0.27% 31,627,526.64 10.2394 10.1848 
 ไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.4638 11.4230 -0.0408 -0.36% 712,010,416.75 11.5128 11.3944 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.9527 10.9294 -0.0233 -0.21% 41,986,259.00 11.0153 10.9021 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  9.0325 9.0742 +0.0417 +0.46% 6,015,738.99 9.1228 9.0742 

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com