กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  26 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1570 11.1572 +0.0002 +0.00% 11,160,155,469.26 11.1573 11.1572 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.6630 10.6634 +0.0004 +0.00% 4,010,068,558.63 10.6635 10.6577 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5696 10.5698 +0.0002 +0.00% 150,329,901.38 10.5699 10.5641 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.4020 10.4021 +0.0001 +0.00% 9,075,024.97 10.4022 10.4021 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.6632 10.6636 +0.0004 +0.00% 4,618,385,260.82 10.6637 10.6636 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  20.1028 20.1033 +0.0005 +0.00% 154,925,843,671.99 20.1034 20.1033 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.4565 10.4570 +0.0005 +0.00% 71,521,257,368.83 10.4571 10.4514 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.4267 10.4272 +0.0005 +0.00% 7,819,236,068.92 10.4273 10.4216 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2991 10.2996 +0.0005 +0.00% 4,760,009,188.50 10.2997 10.2996 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.4572 10.4577 +0.0005 +0.00% 17,846,906,944.19 10.4578 10.4577 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  19.0557 19.0558 +0.0001 +0.00% 393,088,327.34 19.0559 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.6518 11.6521 +0.0003 +0.00% 55,752,559,227.87 11.6522 11.6521 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  7.8324 7.7920 -0.0404 -0.52% 104,544,088.94 7.8400 7.7858 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  10.2127 10.1707 -0.0420 -0.41% 862,114,889.27 10.2334 10.1626 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  14.9022 14.8667 -0.0355 -0.24% 1,393,311,397.14 14.8787 14.8548 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  16.2071 16.1676 -0.0395 -0.24% 6,375,742,728.55 16.1677 16.1503 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,365.81 1,363.13 -2.68 -0.20%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  6.8078 6.7944 -0.0134 -0.20% 136,886,876.44 6.8624 6.7265 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  10.4846 10.4693 -0.0153 -0.15% 4,631,168,329.72 10.5254 10.4693 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  15.4175 15.3703 -0.0472 -0.31% 241,058,857.71 15.4526 15.3703 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  10.2055 10.1740 -0.0315 -0.31% 234,910,901.44 10.2285 10.1740 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.0924 8.0466 -0.0458 -0.57% 98,326,428.56 8.0897 8.0466 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.1041 8.0791 -0.0250 -0.31% 287,037,285.32 8.1224 8.0791 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.1356 7.1009 -0.0347 -0.49% 91,470,186.27 7.1390 7.1009 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.3866 8.3697 -0.0169 -0.20% 35,259,976.50 8.4594 8.3697 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.6515 10.6119 -0.0396 -0.37% 781,546,461.38 10.7255 10.6119 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.3793 10.3566 -0.0227 -0.22% 360,985,853.50 10.4675 10.3566 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.6876 10.6705 -0.0171 -0.16% 400,194,823.49 10.7277 10.6705 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.3615 11.3433 -0.0182 -0.16% 280,495,335.81 11.4041 11.3433 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  12.7555 12.7351 -0.0204 -0.16% 440,366,250.79 12.8033 12.7351 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.4158 11.3952 -0.0206 -0.18% 77,663,933.43 11.4563 11.3952 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.1159 9.0997 -0.0162 -0.18% 172,571,770.72 9.1485 9.0997 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.1138 10.0989 -0.0149 -0.15% 9,910,228.24 10.1530 10.0989 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  9.9269 9.9087 -0.0182 -0.18% 15,382,700.19 9.9618 9.9087 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  9.4528 9.4308 -0.0220 -0.23% 6,261,338.19 9.4814 9.4308 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  11.0614 11.0618 +0.0004 +0.00% 65,694,280.34 11.0618 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  8.9562 8.9324 -0.0238 -0.27% 304,870,357.46 8.9324 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  8.8321 8.8146 -0.0175 -0.20% 969,960,040.79 8.8146 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  8.9490 8.9316 -0.0174 -0.19% 985,184,177.63 8.9316 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  8.6709 8.6470 -0.0239 -0.28% 622,060,687.14 8.6470 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  8.9187 8.8877 -0.0310 -0.35% 603,765,552.31 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ จี (SCBTG3P3G)  9.7701 9.7388 -0.0313 -0.32% 197,545,353.72 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ เอช (SCBTG3P3H)  9.8133 9.7819 -0.0314 -0.32% 39,215,907.34 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  15.6014 15.5722 -0.0292 -0.19% 28,268,236,364.42 15.5723 15.5305 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  21.2784 21.1747 -0.1037 -0.49% 6,259,193,370.40 21.1748 21.1181 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  21.5496 21.4598 -0.0898 -0.42% 2,556,440,534.58 21.4599 21.4024 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  11.0739 11.0261 -0.0478 -0.43% 1,000,308,882.09 11.0262 10.9966 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.2624 12.2678 +0.0054 +0.04% 1,644,985,727.32 12.2350 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  14.2862 14.2414 -0.0448 -0.31% 1,794,028,211.53 14.2415 14.2033 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.2129 13.2133 +0.0004 +0.00% 8,313,037,745.50 13.2134 13.2133 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.2823 13.2821 -0.0002 -0.00% 5,507,541,870.01 13.2822 13.2821 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  24.2050 24.1591 -0.0459 -0.19% 3,513,362,567.38 24.1592 24.1591 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  44.0407 43.9165 -0.1242 -0.28% 5,839,358,921.32 43.9166 43.9165 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  13.8557 13.8223 -0.0334 -0.24% 806,565,615.01 13.8224 13.8223 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  6.4953 6.4725 -0.0228 -0.35% 631,732,964.73 6.4726 6.4725 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMJP)  10.2836 10.2552 -0.0284 -0.28% 2,252,624.21 10.2553 10.2552 
  24 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGHC)  10.2037 10.2616 +0.0579 +0.57% 10,890,299.47 10.2617 10.2616 
  25 พ.ย. 2558 26 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGIF)  10.2428 10.2100 -0.0328 -0.32% 13,283,155.36 10.2101 10.2100 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMEU)  9.9868 10.0886 +0.1018 +1.02% 2,663,228.42 10.0887 10.0886 
  24 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.4357 9.4511 +0.0154 +0.16% 24,034,559.98 9.4512 9.4511 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  9.8829 9.9133 +0.0304 +0.31% 40,508,568.76 9.9134 9.9133 
  26 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4572 10.4532 -0.0040 -0.04% 2,647,834,502.69 10.5092 10.4532 
  24 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.9612 9.9610 -0.0002 -0.00% 457,154,590.32 10.0144 9.9610 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.9361 9.9358 -0.0003 -0.00% 317,974,464.50 9.9891 9.9358 
  26 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.9819 10.9812 -0.0007 -0.01% 91,893,506.73 11.0400 10.9812 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.5984 8.3978 -0.2006 -2.33% 787,618,594.66 8.4945 8.3911 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  9.9920 9.7398 -0.2522 -2.52% 2,402,074,777.55 9.8519 9.7320 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.1124 9.8575 -0.2549 -2.52% 90,252,118.29 9.9710 9.8496 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  10.6301 10.0955 -0.5346 -5.03% 957,754,163.16 10.2117 10.0874 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  14.0964 14.0595 -0.0369 -0.26% 2,927,368,090.43 14.1559 14.0384 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  12.3138 12.2815 -0.0323 -0.26% 646,767,832.36 12.3657 12.2631 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  6.8590 6.8470 -0.0120 -0.17% 224,968,797.91 6.8940 6.8367 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.2029 6.1812 -0.0217 -0.35% 1,174,990,993.52 6.2236 6.1719 
  25 พ.ย. 2558 26 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  9.2719 9.2730 +0.0011 +0.01% 188,293,092.31 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  11.3097 11.4198 +0.1101 +0.97% 3,589,331,170.32 11.4867 11.4141 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBSP500)  14.5761 14.5784 +0.0023 +0.02% 582,789,881.84 
 ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)  9.4523 9.4523 0.0000 0.00% 1,385,309,605.44 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  9.3615 9.3832 +0.0217 +0.23% 763,084,722.59 
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)  8.7180 8.7384 +0.0204 +0.23% 495,300,076.48 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (SCBGIF)  10.3537 10.3199 -0.0338 -0.33% 582,445,154.30 10.4856 10.3199 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  4.4180 4.4188 +0.0008 +0.02% 433,391,287.36 
  24 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.0144 9.9914 -0.0230 -0.23% 388,781,841.01 10.0984 9.9914 
 ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)  9.3842 9.4381 +0.0539 +0.57% 3,091,419,287.19 9.5897 9.4381 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  7.8656 7.9194 +0.0538 +0.68% 121,350,019.98 7.9619 7.9194 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.6168 12.6846 +0.0678 +0.54% 532,892,867.15 12.7526 12.6846 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  10.7829 10.8008 +0.0179 +0.17% 628,870,302.25 10.8857 10.7738 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.2388 10.2726 +0.0338 +0.33% 300,209,738.94 10.3533 10.2469 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.5111 11.5090 -0.0021 -0.02% 901,716,249.94 11.5707 11.5090 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.6081 9.6076 -0.0005 -0.01% 11,445,625.19 9.6591 9.6076 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  7.6327 7.6326 -0.0001 -0.00% 84,116,778.68 7.6735 7.6326 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  5.2569 5.2554 -0.0015 -0.03% 5,658,989.20 5.2836 5.2554 
  26 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  103.4000 100.8000 -2.6000 -2.51% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  102.5500 102.1800 -0.3700 -0.36% 
  25 พ.ย. 2558 26 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  20,330.0000 20,420.0000 +90.0000 +0.44% 
  24 พ.ย. 2558 25 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  37.8000 38.3100 +0.5100 +1.35% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  209.3700 209.3000 -0.0700 -0.03% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  10.8300 10.8200 -0.0100 -0.09% 
  26 พ.ย. 2558 27 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.8496 25.8484 -0.0012 -0.00% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.6132 4.6219 +0.0087 +0.19% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  35.7540 35.8210 +0.0670 +0.19% 
  25 พ.ย. 2558 26 พ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  29.1445 29.1768 +0.0323 +0.11% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  38.0349 37.9414 -0.0935 -0.25% 



SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com