กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  23 ก.ค. 2557 24 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  10.9895 10.9899 +0.0004 +0.00% 26,030,788,824.14 10.9900 10.9899 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4372 10.4377 +0.0005 +0.00% 9,175,164,825.83 10.4378 10.4321 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.3840 10.3845 +0.0005 +0.00% 303,346,313.52 10.3846 10.3789 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2801 10.2804 +0.0003 +0.00% 11,832,094.92 10.2805 10.2804 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4374 10.4379 +0.0005 +0.00% 6,935,120,324.31 10.4380 10.4379 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.7264 19.7272 +0.0008 +0.00% 126,914,130,415.32 19.7273 19.7272 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.1656 10.1663 +0.0007 +0.01% 13,574,303,128.38 10.1664 10.1609 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.1582 10.1588 +0.0006 +0.01% 250,036,671.15 10.1589 10.1534 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1071 10.1074 +0.0003 +0.00% 22,363,949.72 10.1075 10.1074 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.1655 10.1662 +0.0007 +0.01% 1,191,563,532.57 10.1663 10.1662 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.6193 18.6197 +0.0004 +0.00% 395,124,662.00 18.6198 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.1274 11.1249 -0.0025 -0.02% 17,536,957,780.99 11.1250 11.1249 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.1628 10.2290 +0.0662 +0.65% 152,636,443.28 10.2920 10.2208 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  15.0153 14.9953 -0.0200 -0.13% 285,906,792.21 15.0876 14.9833 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.9105 16.9288 +0.0183 +0.11% 663,781,970.18 16.9424 16.9153 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.0225 18.0376 +0.0151 +0.08% 4,929,537,192.31 18.0377 18.0183 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,541.56 1,543.92 2.36 +0.15%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.6017 7.5958 -0.0059 -0.08% 169,375,154.50 7.6719 7.5198 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.2182 12.1987 -0.0195 -0.16% 4,116,576,083.87 12.2641 12.1987 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.9813 16.9491 -0.0322 -0.19% 304,452,930.34 17.0399 16.9491 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  12.0370 12.0082 -0.0288 -0.24% 307,721,436.95 12.0725 12.0082 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.1352 9.1145 -0.0207 -0.23% 125,168,176.86 9.1634 9.1145 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.9785 8.9605 -0.0180 -0.20% 351,150,384.15 9.0085 8.9605 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.2126 8.2109 -0.0017 -0.02% 112,797,514.83 8.2549 8.2109 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  10.4516 10.4375 -0.0141 -0.13% 43,868,152.18 10.5493 10.4375 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.2616 11.2520 -0.0096 -0.09% 646,638,246.44 11.3725 11.2520 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.2808 11.2870 +0.0062 +0.05% 506,304,479.59 11.3475 11.2870 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.9857 11.9921 +0.0064 +0.05% 345,017,370.74 12.0564 11.9921 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.4695 13.4770 +0.0075 +0.06% 519,010,251.19 13.5492 13.4770 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.8382 11.8340 -0.0042 -0.04% 72,236,770.40 11.8974 11.8340 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4648 9.4614 -0.0034 -0.04% 197,116,062.01 9.5121 9.4614 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3549 10.3511 -0.0038 -0.04% 4,551,352.97 10.4066 10.3511 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.6309 10.6295 -0.0014 -0.01% 6,521,569.10 10.6865 10.6295 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.7543 10.7530 -0.0013 -0.01% 3,239,718.74 10.8106 10.7530 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.5877 10.5844 -0.0033 -0.03% 69,495,881.31 10.5844 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.5016 9.4793 -0.0223 -0.23% 889,856,141.39 9.4793 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 4 พลัส 4 ฟันด์ เอ (SCBTG4P4A)  10.4853 10.4359 -0.0494 -0.47% 13,063,995.55 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.1308 17.1341 +0.0033 +0.02% 29,532,128,927.43 17.1342 17.0883 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.1046 24.0707 -0.0339 -0.14% 6,928,297,706.97 24.0708 24.0063 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.0257 25.0102 -0.0155 -0.06% 2,480,128,846.57 25.0103 24.9433 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.6564 12.6917 +0.0353 +0.28% 1,011,514,249.99 12.6918 12.6577 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8217 12.8271 +0.0054 +0.04% 2,715,291,724.77 12.7928 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.8289 15.7946 -0.0343 -0.22% 1,638,193,112.11 15.7947 15.7523 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.8775 12.8782 +0.0007 +0.01% 8,004,882,398.76 12.8783 12.8782 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.8593 12.8579 -0.0014 -0.01% 5,156,174,637.73 12.8580 12.8579 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.6562 25.6465 -0.0097 -0.04% 3,414,564,212.88 25.6466 25.6465 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.3463 48.3921 +0.0458 +0.09% 5,698,778,473.55 48.3922 48.3921 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.9429 15.9597 +0.0168 +0.11% 502,271,218.94 15.9598 15.9597 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.9409 7.8751 -0.0658 -0.83% 698,079,891.16 7.8752 7.8751 
  21 ก.ค. 2557 22 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.4232 10.4411 +0.0179 +0.17% 13,636,308.32 10.4412 10.4411 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  11.2067 11.2637 +0.0570 +0.51% 23,673,017.81 11.2638 11.2637 
  23 ก.ค. 2557 24 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3253 10.3270 +0.0017 +0.02% 375,619,441.22 10.3823 10.3270 
  21 ก.ค. 2557 22 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0775 10.0594 -0.0181 -0.18% 265,677,544.26 10.1133 10.0594 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.0943 10.0703 -0.0240 -0.24% 243,536,656.93 10.1243 10.0703 
  23 ก.ค. 2557 24 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.4224 12.4356 +0.0132 +0.11% 122,488,510.19 12.5022 12.4356 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.0753 8.1760 +0.1007 +1.25% 375,627,018.23 8.2636 8.1760 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.5611 10.6777 +0.1166 +1.10% 113,090,055.15 10.6778 10.6777 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.6613 10.7816 +0.1203 +1.13% 164,219,969.49 10.8971 10.7816 
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  110.3000 111.5000 +1.2000 +1.09% 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.7737 10.7509 -0.0228 -0.21% 1,066,411,634.02 10.8246 10.7348 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.7736 10.7508 -0.0228 -0.21% 172,022,907.18 10.8245 10.7347 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  15,560.0000 15,500.0000 -60.0000 -0.39% 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.5378 7.4861 -0.0517 -0.69% 253,648,053.45 7.5375 7.4749 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.5249 7.4625 -0.0624 -0.83% 1,185,294,092.26 7.5137 7.4513 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  125.9400 124.8600 -1.0800 -0.86% 
  22 ก.ค. 2557 23 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.7455 11.7860 +0.0405 +0.34% 262,127,121.91 11.9122 11.7860 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.2648 10.2647 -0.0001 -0.00% 650,014,655.57 10.3248 10.2596 
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.7000 34.7000 0.0000 0.00% 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.0699 14.0977 +0.0278 +0.20% 328,152,013.40 14.1873 14.0836 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  198.2000 198.6400 +0.4400 +0.22% 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  12.0649 12.0960 +0.0311 +0.26% 52,396,672.39 12.1729 12.0839 
 PowerShares DB Oil (DBO)  29.8800 29.9600 +0.0800 +0.27% 
  21 ก.ค. 2557 22 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  12.0525 12.0546 +0.0021 +0.02% 469,531,249.60 12.1837 12.0546 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  10.5611 10.6101 +0.0490 +0.46% 187,533,045.40 10.6670 10.6101 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.6084 12.6435 +0.0351 +0.28% 564,641,127.01 12.7112 12.6435 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.8229 11.8431 +0.0202 +0.17% 783,052,263.62 11.9362 11.8135 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.5306 11.5880 +0.0574 +0.50% 119,452,008.50 11.6791 11.5590 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.0772 11.0831 +0.0059 +0.05% 241,280,160.93 11.1425 11.0831 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.3357 10.3262 -0.0095 -0.09% 30,518,801.09 10.3815 10.3262 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.8270 9.8702 +0.0432 +0.44% 312,873,156.73 9.9231 9.8702 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  8.5749 8.5375 -0.0374 -0.44% 5,701,003.20 8.5833 8.5375 
  23 ก.ค. 2557 24 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  30.0182 30.0533 +0.0351 +0.12% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.0989 4.1063 +0.0074 +0.18% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  31.7720 31.8270 +0.0550 +0.17% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  31.3457 31.3433 -0.0024 -0.01% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  42.7905 42.9174 +0.1269 +0.30% 

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com