กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  24 ก.ค. 2557 25 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  10.9899 10.9902 +0.0003 +0.00% 25,676,342,475.86 10.9903 10.9902 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4377 10.4382 +0.0005 +0.00% 8,975,724,230.47 10.4383 10.4326 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.3845 10.3849 +0.0004 +0.00% 309,658,946.80 10.3850 10.3793 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2804 10.2806 +0.0002 +0.00% 11,882,405.52 10.2807 10.2806 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4379 10.4384 +0.0005 +0.00% 7,019,995,783.36 10.4385 10.4384 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.7272 19.7281 +0.0009 +0.00% 130,460,256,500.29 19.7282 19.7281 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.1663 10.1669 +0.0006 +0.01% 13,784,232,213.83 10.1670 10.1615 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.1588 10.1594 +0.0006 +0.01% 253,052,437.15 10.1595 10.1540 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1074 10.1078 +0.0004 +0.00% 22,364,852.95 10.1079 10.1078 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.1662 10.1668 +0.0006 +0.01% 1,182,153,272.68 10.1669 10.1668 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.6197 18.6201 +0.0004 +0.00% 396,133,770.53 18.6202 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.1249 11.1261 +0.0012 +0.01% 17,350,871,623.74 11.1262 11.1261 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.2290 10.2714 +0.0424 +0.41% 152,622,217.31 10.3347 10.2632 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  14.9953 14.8734 -0.1219 -0.81% 280,840,526.71 14.9650 14.8615 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.9288 16.9096 -0.0192 -0.11% 662,790,445.78 16.9232 16.8961 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.0376 18.0325 -0.0051 -0.03% 4,896,103,440.83 18.0326 18.0132 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,543.92 1,543.85 -0.07 -0.00%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.5958 7.5797 -0.0161 -0.21% 168,871,185.26 7.6556 7.5039 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.1987 12.1283 -0.0704 -0.58% 4,094,278,636.75 12.1933 12.1283 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.9491 16.9073 -0.0418 -0.25% 303,494,890.07 16.9979 16.9073 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  12.0082 11.9972 -0.0110 -0.09% 307,193,235.16 12.0615 11.9972 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.1145 9.1019 -0.0126 -0.14% 124,935,128.45 9.1507 9.1019 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.9605 8.9272 -0.0333 -0.37% 348,933,074.94 8.9751 8.9272 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.2109 8.1731 -0.0378 -0.46% 113,124,789.95 8.2169 8.1731 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  10.4375 10.3640 -0.0735 -0.70% 43,505,332.03 10.4750 10.3640 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.2520 11.2175 -0.0345 -0.31% 645,833,640.79 11.3376 11.2175 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.2870 11.2756 -0.0114 -0.10% 504,307,981.16 11.3360 11.2756 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.9921 11.9801 -0.0120 -0.10% 344,642,985.56 12.0443 11.9801 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.4770 13.4634 -0.0136 -0.10% 516,738,778.60 13.5355 13.4634 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.8340 11.8145 -0.0195 -0.16% 71,973,497.01 11.8778 11.8145 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4614 9.4456 -0.0158 -0.17% 195,842,910.88 9.4962 9.4456 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3511 10.3401 -0.0110 -0.11% 4,547,510.67 10.3955 10.3401 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.6295 10.6126 -0.0169 -0.16% 6,512,171.37 10.6695 10.6126 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.7530 10.7307 -0.0223 -0.21% 3,273,685.89 10.7882 10.7307 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.5844 10.5825 -0.0019 -0.02% 69,483,272.16 10.5825 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.4793 9.4634 -0.0159 -0.17% 888,319,791.25 9.4634 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 4 พลัส 4 ฟันด์ เอ (SCBTG4P4A)  10.4359 10.4148 -0.0211 -0.20% 13,037,677.46 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.1341 17.1098 -0.0243 -0.14% 29,468,665,360.74 17.1099 17.0640 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.0707 24.0489 -0.0218 -0.09% 6,916,908,174.05 24.0490 23.9846 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.0102 24.8761 -0.1341 -0.54% 2,463,511,115.84 24.8762 24.8096 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.6917 12.6966 +0.0049 +0.04% 1,016,709,320.89 12.6967 12.6626 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8271 12.8281 +0.0010 +0.01% 2,710,394,578.57 12.7938 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.7946 15.7506 -0.0440 -0.28% 1,628,034,891.42 15.7507 15.7085 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.8782 12.8790 +0.0008 +0.01% 8,012,157,026.59 12.8791 12.8790 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.8579 12.8584 +0.0005 +0.00% 5,156,100,838.79 12.8585 12.8584 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.6465 25.6032 -0.0433 -0.17% 3,407,151,680.48 25.6033 25.6032 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.3921 48.3095 -0.0826 -0.17% 5,672,888,443.71 48.3096 48.3095 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.9597 15.9411 -0.0186 -0.12% 499,843,951.10 15.9412 15.9411 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.8751 7.8488 -0.0263 -0.33% 694,847,096.67 7.8489 7.8488 
  22 ก.ค. 2557 23 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.4411 10.4824 +0.0413 +0.40% 13,690,270.85 10.4825 10.4824 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  11.2637 11.3132 +0.0495 +0.44% 23,607,553.92 11.3133 11.3132 
  24 ก.ค. 2557 25 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3270 10.3279 +0.0009 +0.01% 374,565,322.11 10.3833 10.3279 
  22 ก.ค. 2557 23 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0594 10.0854 +0.0260 +0.26% 266,126,534.82 10.1395 10.0854 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.0703 10.1072 +0.0369 +0.37% 242,452,866.82 10.1614 10.1072 
  24 ก.ค. 2557 25 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.4356 12.4034 -0.0322 -0.26% 122,566,183.61 12.4699 12.4034 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.1760 8.2489 +0.0729 +0.89% 374,238,538.99 8.3373 8.2489 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.6777 10.7592 +0.0815 +0.76% 94,544,721.59 10.7593 10.7592 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.7816 10.8634 +0.0818 +0.76% 152,964,760.46 10.9797 10.8634 
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  111.5000 112.4000 +0.9000 +0.81% 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.7509 10.8620 +0.1111 +1.03% 1,078,154,098.98 10.9365 10.8457 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.7508 10.8618 +0.1110 +1.03% 173,777,044.75 10.9363 10.8455 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  15,500.0000 15,690.0000 +190.0000 +1.23% 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.4861 7.4670 -0.0191 -0.26% 252,543,836.47 7.5182 7.4558 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.4625 7.4376 -0.0249 -0.33% 1,180,266,615.04 7.4886 7.4264 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  124.8600 124.4300 -0.4300 -0.34% 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.8089 11.8252 +0.0163 +0.14% 263,285,675.43 11.9518 11.8252 
  23 ก.ค. 2557 24 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.2647 10.3291 +0.0644 +0.63% 654,425,504.02 10.3896 10.3239 
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.7000 34.9200 +0.2200 +0.63% 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.0977 14.1007 +0.0030 +0.02% 329,637,381.71 14.1903 14.0866 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  198.6400 198.6500 +0.0100 +0.01% 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  12.0960 12.0455 -0.0505 -0.42% 52,249,719.46 12.1221 12.0335 
 PowerShares DB Oil (DBO)  29.9600 29.8300 -0.1300 -0.43% 
  22 ก.ค. 2557 23 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  12.0546 12.0297 -0.0249 -0.21% 468,584,254.58 12.1585 12.0297 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  10.6101 10.6555 +0.0454 +0.43% 187,282,610.62 10.7126 10.6555 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.6435 12.7664 +0.1229 +0.97% 570,904,604.22 12.8348 12.7664 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.8431 11.8898 +0.0467 +0.39% 786,648,283.81 11.9832 11.8601 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.5880 11.6374 +0.0494 +0.43% 119,508,121.94 11.7289 11.6083 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.0831 11.0959 +0.0128 +0.12% 241,531,288.73 11.1554 11.0959 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.3262 10.3259 -0.0003 -0.00% 30,514,209.33 10.3812 10.3259 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.8702 9.8940 +0.0238 +0.24% 313,606,585.78 9.9470 9.8940 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  8.5375 8.5534 +0.0159 +0.19% 5,723,557.42 8.5993 8.5534 
  24 ก.ค. 2557 25 ก.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  30.0533 29.9638 -0.0895 -0.30% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1063 4.1104 +0.0041 +0.10% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  31.8270 31.8560 +0.0290 +0.09% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  31.3433 31.2590 -0.0843 -0.27% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  42.9174 42.8336 -0.0838 -0.20% 

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com