กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  29 ส.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0043 11.0055 +0.0012 +0.01% 23,985,899,560.16 11.0056 11.0055 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4557 10.4572 +0.0015 +0.01% 8,752,536,028.82 10.4573 10.4516 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.3997 10.4009 +0.0012 +0.01% 228,685,702.68 10.4010 10.3953 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2900 10.2908 +0.0008 +0.01% 11,072,709.66 10.2909 10.2908 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4560 10.4575 +0.0015 +0.01% 6,397,179,730.83 10.4576 10.4575 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.7591 19.7617 +0.0026 +0.01% 133,193,820,252.91 19.7618 19.7617 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.1900 10.1919 +0.0019 +0.02% 17,019,350,848.07 10.1920 10.1864 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.1805 10.1823 +0.0018 +0.02% 420,124,115.95 10.1824 10.1769 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1210 10.1220 +0.0010 +0.01% 27,716,220.93 10.1221 10.1220 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.1900 10.1919 +0.0019 +0.02% 2,806,630,939.83 10.1920 10.1919 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.6503 18.6528 +0.0025 +0.01% 396,915,807.90 18.6529 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.1558 11.1556 -0.0002 -0.00% 17,107,990,345.82 11.1557 11.1556 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.0170 9.9990 -0.0180 -0.18% 126,975,881.90 10.0606 9.9910 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.9225 14.0621 +0.1396 +1.00% 373,686,279.79 14.1487 14.0509 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.1940 17.2276 +0.0336 +0.20% 755,396,830.48 17.2415 17.2138 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.3503 18.4042 +0.0539 +0.29% 4,987,260,259.31 18.4043 18.3845 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,561.63 1,565.35 3.72 +0.24%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.7806 7.8265 +0.0459 +0.59% 187,017,244.44 7.9049 7.7482 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.4707 12.5065 +0.0358 +0.29% 4,474,722,646.08 12.5735 12.5065 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.1568 17.2930 +0.1362 +0.79% 301,992,952.03 17.3856 17.2930 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  12.1445 12.2097 +0.0652 +0.54% 307,336,746.29 12.2751 12.2097 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.2326 9.2977 +0.0651 +0.71% 131,041,703.08 9.3475 9.2977 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.1797 9.2263 +0.0466 +0.51% 356,283,947.26 9.2758 9.2263 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.3984 8.4668 +0.0684 +0.81% 109,242,854.38 8.5122 8.4668 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  10.6703 10.7564 +0.0861 +0.81% 44,418,284.36 10.8716 10.7564 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.5092 11.5807 +0.0715 +0.62% 664,788,423.31 11.7047 11.5807 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.3912 11.4401 +0.0489 +0.43% 496,793,299.52 11.5014 11.4401 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.1088 12.1607 +0.0519 +0.43% 339,764,561.61 12.2259 12.1607 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.6026 13.6609 +0.0583 +0.43% 512,899,100.35 13.7341 13.6609 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.9186 11.9465 +0.0279 +0.23% 71,981,308.83 12.0105 11.9465 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5300 9.5522 +0.0222 +0.23% 196,422,741.88 9.6034 9.5522 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.4017 10.4204 +0.0187 +0.18% 6,428,163.39 10.4762 10.4204 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.7419 10.7763 +0.0344 +0.32% 7,148,969.85 10.8341 10.7763 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.9017 10.9498 +0.0481 +0.44% 4,271,305.23 11.0085 10.9498 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.6014 10.6009 -0.0005 -0.00% 69,603,803.56 10.6009 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.5555 9.6244 +0.0689 +0.72% 895,214,450.71 9.6244 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 4 พลัส 4 ฟันด์ เอ (SCBTG4P4A)  10.6570 10.8116 +0.1546 +1.45% 13,014,718.75 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  10.2620 10.3211 +0.0591 +0.58% 1,060,499,718.45 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.3178 17.3543 +0.0365 +0.21% 29,751,765,311.72 17.3544 17.3079 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.6040 24.7103 +0.1063 +0.43% 7,059,943,961.14 24.7104 24.6442 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.6016 25.8206 +0.2190 +0.86% 2,555,519,798.44 25.8207 25.7515 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.8165 12.8415 +0.0250 +0.20% 1,024,512,192.45 12.8416 12.8071 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8929 12.9146 +0.0217 +0.17% 2,649,007,904.68 12.8801 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.9735 16.0975 +0.1240 +0.78% 1,666,615,564.45 16.0976 16.0544 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9038 12.9061 +0.0023 +0.02% 8,019,894,211.65 12.9062 12.9061 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.8801 12.8811 +0.0010 +0.01% 5,140,874,447.11 12.8812 12.8811 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.8072 25.8659 +0.0587 +0.23% 3,435,636,573.31 25.8660 25.8659 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.9526 49.1567 +0.2041 +0.42% 5,758,064,277.80 49.1568 49.1567 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.1926 16.2222 +0.0296 +0.18% 523,047,222.27 16.2223 16.2222 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.8103 7.8375 +0.0272 +0.35% 693,774,638.86 
  27 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.4685 10.4490 -0.0195 -0.19% 14,959,553.60 10.4491 10.4490 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  11.2879 11.2443 -0.0436 -0.39% 25,310,891.28 11.2444 11.2443 
  29 ส.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3665 10.3669 +0.0004 +0.00% 369,943,828.26 10.4225 10.3669 
  27 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.1350 10.1204 -0.0146 -0.14% 255,279,489.16 10.1746 10.1204 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.1659 10.1452 -0.0207 -0.20% 241,708,165.13 10.1996 10.1452 
  29 ส.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.3782 12.3877 +0.0095 +0.08% 115,747,531.80 12.4541 12.3877 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.2135 8.2097 -0.0038 -0.05% 358,689,418.97 8.2976 8.2097 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.6940 10.6748 -0.0192 -0.18% 100,847,421.49 10.6749 10.6748 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.8068 10.7868 -0.0200 -0.19% 140,037,303.02 10.9023 10.7868 
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  111.8000 111.6000 -0.2000 -0.18% 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.8421 10.8749 +0.0328 +0.30% 1,102,176,918.18 10.9495 10.8586 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.8417 10.8746 +0.0329 +0.30% 164,231,957.12 10.9492 10.8583 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  15,670.0000 15,720.0000 +50.0000 +0.32% 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.4354 7.4710 +0.0356 +0.48% 272,832,861.00 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.4032 7.4282 +0.0250 +0.34% 1,179,979,165.99 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  123.6900 124.1000 +0.4100 +0.33% 
  28 ส.ค. 2557 29 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.6183 11.6808 +0.0625 +0.54% 267,960,835.10 11.8059 11.6808 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.2362 10.2448 +0.0086 +0.08% 725,786,398.34 10.3048 10.2397 
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.6200 34.6600 +0.0400 +0.12% 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.2266 14.2684 +0.0418 +0.29% 381,301,164.84 14.3591 14.2541 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  200.1400 200.7100 +0.5700 +0.28% 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  11.3809 11.4771 +0.0962 +0.85% 98,926,506.85 11.5501 11.4656 
 PowerShares DB Oil (DBO)  28.1600 28.4000 +0.2400 +0.85% 
  27 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  12.1139 12.1343 +0.0204 +0.17% 480,066,352.96 12.2642 12.1343 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  10.7159 10.6252 -0.0907 -0.85% 180,968,028.26 10.6821 10.6252 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.7785 12.7688 -0.0097 -0.08% 688,820,367.53 12.8372 12.7688 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.8947 11.8714 -0.0233 -0.20% 841,721,312.63 11.9647 11.8417 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.6209 11.5764 -0.0445 -0.38% 174,920,428.13 11.6674 11.5475 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.2087 11.2159 +0.0072 +0.06% 232,716,148.47 11.2760 11.2159 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.2973 10.3023 +0.0050 +0.05% 29,446,001.54 10.3575 10.3023 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.7665 9.7322 -0.0343 -0.35% 308,873,719.90 9.7844 9.7322 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  8.3551 8.3726 +0.0175 +0.21% 6,199,176.19 8.4175 8.3726 
  29 ส.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  29.8683 29.8898 +0.0215 +0.07% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1201 4.1261 +0.0060 +0.15% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  31.9310 31.9780 +0.0470 +0.15% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.7324 30.7038 -0.0286 -0.09% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  42.0787 42.0255 -0.0532 -0.13% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com