กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

 กองทุน21 เม.ย. 2557 22 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  10.9482 10.9487 +0.0005 +0.00% 32,425,067,762.61 10.9488 10.9487 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.3877 10.3882 +0.0005 +0.00% 15,022,203,017.70 10.3883 10.3826 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.3419 10.3423 +0.0004 +0.00% 424,717,100.54 10.3424 10.3368 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2523 10.2526 +0.0003 +0.00% 16,852,256.48 10.2527 10.2526 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.3879 10.3884 +0.0005 +0.00% 9,823,442,161.53 10.3885 10.3884 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.6414 19.6423 +0.0009 +0.00% 118,169,734,670.93 19.6424 19.6423 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.1052 10.1056 +0.0004 +0.00% 4,995,090,795.04 10.1057 10.1002 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.1014 10.1018 +0.0004 +0.00% 94,283,534.52 10.1019 10.0964 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.0710 10.0711 +0.0001 +0.00% 1,863,592.83 10.0712 10.0711 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.1050 10.1054 +0.0004 +0.00% 1,073,710,072.22 10.1055 10.1054 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.5389 18.5382 -0.0007 -0.00% 395,532,718.77 18.5383 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.0580 11.0569 -0.0011 -0.01% 14,446,875,333.44 11.0570 11.0569 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.5677 9.5212 -0.0465 -0.49% 152,103,885.72 9.5799 9.5136 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.2532 13.3788 +0.1256 +0.95% 241,037,721.15 13.4612 13.3681 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  15.6573 15.6726 +0.0153 +0.10% 565,211,836.11 15.6852 15.6601 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  16.5552 16.5760 +0.0208 +0.13% 4,499,881,598.58 16.5761 16.5583 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,413.07 1,415.05 1.98 +0.14%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.0163 7.0190 +0.0027 +0.04% 158,739,709.13 7.0893 6.9488 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.7526 11.7703 +0.0177 +0.15% 3,851,028,491.80 11.8334 11.7703 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  15.5199 15.5496 +0.0297 +0.19% 292,080,529.41 15.6329 15.5496 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.1567 11.1633 +0.0066 +0.06% 294,390,312.47 11.2231 11.1633 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.4363 8.4606 +0.0243 +0.29% 116,756,646.99 8.5060 8.4606 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.4065 8.4102 +0.0037 +0.04% 334,661,073.20 8.4553 8.4102 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.5066 7.5121 +0.0055 +0.07% 95,900,013.46 7.5524 7.5121 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.5680 9.5714 +0.0034 +0.04% 40,726,009.72 9.6739 9.5714 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.4031 10.4258 +0.0227 +0.22% 605,808,136.76 10.5375 10.4258 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.6263 10.6368 +0.0105 +0.10% 487,808,333.69 10.6938 10.6368 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.2853 11.2964 +0.0111 +0.10% 335,306,132.02 11.3569 11.2964 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  12.6888 12.7014 +0.0126 +0.10% 496,652,568.31 12.7695 12.7014 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.3105 11.3184 +0.0079 +0.07% 69,483,911.37 11.3791 11.3184 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.0412 9.0476 +0.0064 +0.07% 190,709,073.23 9.0961 9.0476 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.0135 10.0168 +0.0033 +0.03% 4,490,027.49 10.0705 10.0168 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.0573 10.0638 +0.0065 +0.06% 5,445,248.78 10.1177 10.0638 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  9.9605 9.9693 +0.0088 +0.09% 3,097,003.58 10.0227 9.9693 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.5309 10.5301 -0.0008 -0.01% 71,477,069.48 10.5301 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  8.7770 8.8035 +0.0265 +0.30% 878,762,899.12 8.8035 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 4 พลัส 4 ฟันด์ เอ (SCBTG4P4A)  9.6616 9.6852 +0.0236 +0.24% 12,124,320.79 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  16.6096 16.6174 +0.0078 +0.05% 29,190,133,090.04 16.6175 16.5729 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  22.5217 22.5648 +0.0431 +0.19% 6,621,925,654.68 22.5649 22.5044 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  23.0876 23.1026 +0.0150 +0.06% 2,303,341,086.45 23.1027 23.0408 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.0829 12.0918 +0.0089 +0.07% 970,370,254.52 12.0919 12.0595 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.4571 12.4637 +0.0066 +0.05% 2,824,367,550.16 12.4304 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  14.7185 14.7426 +0.0241 +0.16% 1,532,575,899.96 14.7427 14.7032 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.8123 12.8127 +0.0004 +0.00% 8,078,925,846.05 12.8128 12.8127 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.8048 12.8030 -0.0018 -0.01% 5,222,031,128.85 12.8031 12.8030 
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  24.5673 24.5831 +0.0158 +0.06% 3,281,303,039.41 24.5832 24.5831 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  44.9594 45.0161 +0.0567 +0.13% 5,329,274,437.18 45.0162 45.0161 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  14.7974 14.8112 +0.0138 +0.09% 449,867,933.77 14.8113 14.8112 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.8230 7.8455 +0.0225 +0.29% 694,016,173.10 7.8456 7.8455 
 กองทุน17 เม.ย. 2557 18 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1063 10.1188 +0.0125 +0.12% 12,313,435.30 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.7185 10.7354 +0.0169 +0.16% 13,438,919.17 
 กองทุน21 เม.ย. 2557 22 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.1552 10.1538 -0.0014 -0.01% 409,983,920.30 10.2082 10.1538 
 กองทุน17 เม.ย. 2557 18 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.8361 9.8388 +0.0027 +0.03% 278,595,618.95 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.7907 9.7949 +0.0042 +0.04% 237,255,485.91 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.4364 9.4369 +0.0005 +0.01% 302,286,512.84 
 กองทุน21 เม.ย. 2557 22 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.4074 12.4578 +0.0504 +0.41% 117,461,165.80 12.5245 12.4578 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  7.4437 7.4327 -0.0110 -0.15% 319,126,136.56 7.5123 7.4327 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  9.5732 9.5385 -0.0347 -0.36% 139,258,754.23 9.5386 9.5385 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  9.6533 9.6180 -0.0353 -0.37% 199,851,020.39 9.7210 9.6180 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.1843 10.0980 -0.0863 -0.85% 686,797,264.45 10.1673 10.0829 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.1842 10.0979 -0.0863 -0.85% 97,301,842.68 10.1672 10.0828 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.5463 7.5821 +0.0358 +0.47% 262,915,584.62 7.6341 7.5707 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.4030 7.4243 +0.0213 +0.29% 1,190,010,278.95 7.4753 7.4132 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  124.0100 124.3600 +0.3500 +0.28% 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.0024 10.9757 -0.0267 -0.24% 230,152,253.05 11.0932 10.9757 
 กองทุน18 เม.ย. 2557 21 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.9132 9.9152 +0.0020 +0.02% 183,258,784.06 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500) (XD)13.2635 13.2120 -0.0515 -0.39% 274,478,865.16 13.2960 13.1988 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  11.8871 11.8719 -0.0152 -0.13% 11,560,649.31 11.9474 11.8600 
 PowerShares DB Oil (DBO)  29.4700 29.4300 -0.0400 -0.14% 
 กองทุน17 เม.ย. 2557 18 เม.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 เม.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.3579 11.3422 -0.0157 -0.14% 470,063,981.01 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.6527 9.7387 +0.0860 +0.89% 164,101,513.76 
 ไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.1452 12.1456 +0.0004 +0.00% 60,147,107.28 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  10.7782 10.7785 +0.0003 +0.00% 284,402,540.38 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.1833 10.1837 +0.0004 +0.00% 31,628,934.21 
 ไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.4414 11.4555 +0.0141 +0.12% 714,036,245.06 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.9711 10.9891 +0.0180 +0.16% 43,726,194.04 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  9.1157 9.0719 -0.0438 -0.48% 6,109,141.38 

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com