กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  17 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0120 11.0124 +0.0004 +0.00% 22,393,640,708.87 11.0125 11.0124 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4653 10.4658 +0.0005 +0.00% 8,940,486,334.22 10.4659 10.4602 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4077 10.4082 +0.0005 +0.00% 227,789,352.02 10.4083 10.4026 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2951 10.2954 +0.0003 +0.00% 9,679,236.93 10.2955 10.2954 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4656 10.4661 +0.0005 +0.00% 6,571,215,470.70 10.4662 10.4661 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.7758 19.7767 +0.0009 +0.00% 127,519,361,399.68 19.7768 19.7767 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2023 10.2030 +0.0007 +0.01% 18,323,571,021.02 10.2031 10.1975 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.1918 10.1925 +0.0007 +0.01% 566,331,901.57 10.1926 10.1870 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1279 10.1283 +0.0004 +0.00% 24,443,616.81 10.1284 10.1283 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2024 10.2031 +0.0007 +0.01% 2,530,661,968.67 10.2032 10.2031 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.6671 18.6679 +0.0008 +0.00% 392,391,276.63 18.6680 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.1701 11.1766 +0.0065 +0.06% 16,889,807,764.41 11.1767 11.1766 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.4246 10.4847 +0.0601 +0.58% 121,448,062.16 10.5493 10.4763 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  14.0860 14.2618 +0.1758 +1.25% 464,546,014.29 14.3496 14.2504 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.3262 17.4639 +0.1377 +0.79% 853,590,442.77 17.4780 17.4499 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.4592 18.6229 +0.1637 +0.89% 5,074,786,492.33 18.6230 18.6030 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,570.64 1,584.23 13.59 +0.87%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.7580 7.8609 +0.1029 +1.33% 186,879,611.91 7.9396 7.7823 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.3776 12.5278 +0.1502 +1.21% 4,456,207,892.96 12.5949 12.5278 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.1966 17.3741 +0.1775 +1.03% 299,763,004.61 17.4672 17.3741 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  12.0280 12.1580 +0.1300 +1.08% 304,438,264.17 12.2231 12.1580 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.1909 9.3105 +0.1196 +1.30% 123,715,470.77 9.3604 9.3105 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.1097 9.2189 +0.1092 +1.20% 353,749,570.85 9.2683 9.2189 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.3767 8.4749 +0.0982 +1.17% 117,100,781.95 8.5203 8.4749 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  10.6335 10.7658 +0.1323 +1.24% 43,666,132.55 10.8811 10.7658 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.4817 11.6277 +0.1460 +1.27% 696,328,163.41 11.7522 11.6277 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.4088 11.5205 +0.1117 +0.98% 497,091,181.68 11.5822 11.5205 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.1273 12.2475 +0.1202 +0.99% 336,000,893.09 12.3131 12.2475 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.6237 13.7570 +0.1333 +0.98% 513,037,856.91 13.8307 13.7570 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.9324 11.9936 +0.0612 +0.51% 71,577,052.51 12.0579 11.9936 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5408 9.5902 +0.0494 +0.52% 195,803,334.08 9.6416 9.5902 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3952 10.4480 +0.0528 +0.51% 6,654,116.78 10.5040 10.4480 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.7286 10.8162 +0.0876 +0.82% 8,004,187.22 10.8742 10.8162 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.8809 11.0056 +0.1247 +1.15% 4,904,277.11 11.0646 11.0056 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.6138 10.6204 +0.0066 +0.06% 69,732,414.84 10.6204 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.5194 9.6603 +0.1409 +1.48% 890,903,970.12 9.6603 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  10.0987 10.2548 +0.1561 +1.55% 1,022,597,628.13 
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  9.7106 9.6420 -0.0686 -0.71% 664,656,481.97 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.3809 17.4908 +0.1099 +0.63% 29,902,291,581.36 17.4909 17.4440 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.4080 24.6878 +0.2798 +1.15% 7,031,799,079.21 24.6879 24.6218 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.5835 25.8931 +0.3096 +1.21% 2,563,430,155.20 25.8932 25.8238 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.8927 12.9723 +0.0796 +0.62% 1,030,920,628.50 12.9724 12.9376 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.9187 12.9517 +0.0330 +0.26% 2,619,864,667.79 12.9171 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.9882 16.1494 +0.1612 +1.01% 1,670,402,551.37 16.1495 16.1062 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9179 12.9187 +0.0008 +0.01% 8,011,197,499.82 12.9188 12.9187 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.8921 12.8942 +0.0021 +0.02% 5,137,151,421.12 12.8943 12.8942 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.8234 25.9557 +0.1323 +0.51% 3,449,318,937.20 25.9558 25.9557 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  49.0473 49.5722 +0.5249 +1.07% 5,780,844,166.01 49.5723 49.5722 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.3084 16.4377 +0.1293 +0.79% 537,732,517.69 16.4378 16.4377 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.5150 7.4393 -0.0757 -1.01% 672,992,908.95 7.4394 7.4393 
  15 ก.ย. 2557 16 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.2807 10.2941 +0.0134 +0.13% 16,685,734.71 10.2942 10.2941 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  11.0289 11.0544 +0.0255 +0.23% 26,380,947.20 11.0545 11.0544 
  17 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3029 10.3124 +0.0095 +0.09% 345,763,363.06 10.3677 10.3124 
  15 ก.ย. 2557 16 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0126 10.0015 -0.0111 -0.11% 250,505,176.31 10.0551 10.0015 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.0742 10.0562 -0.0180 -0.18% 239,688,389.63 10.1101 10.0562 
  17 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.1475 12.0331 -0.1144 -0.94% 114,533,843.33 12.0976 12.0331 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.2520 8.1880 -0.0640 -0.78% 362,102,148.55 8.2757 8.1880 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.6457 10.5494 -0.0963 -0.90% 98,337,158.27 10.5495 10.5494 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.7508 10.6506 -0.1002 -0.93% 104,563,216.23 10.7647 10.6506 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  11.1329 11.2595 +0.1266 +1.14% 1,156,335,159.93 11.3367 11.2426 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.1326 11.2591 +0.1265 +1.14% 128,086,049.56 11.3363 11.2422 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.2154 7.1511 -0.0643 -0.89% 270,062,358.87 7.2002 7.1404 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.1252 7.0537 -0.0715 -1.00% 1,325,042,901.44 7.1021 7.0431 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.6703 11.7664 +0.0961 +0.82% 312,505,536.18 11.8924 11.7664 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.3113 10.4292 +0.1179 +1.14% 721,471,582.49 10.4903 10.4240 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.2826 14.3601 +0.0775 +0.54% 345,796,937.28 14.4514 14.3457 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  11.2232 11.1109 -0.1123 -1.00% 113,210,744.96 11.1816 11.0998 
  15 ก.ย. 2557 16 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.9447 11.9893 +0.0446 +0.37% 453,088,785.71 12.1177 11.9893 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  10.3185 10.3669 +0.0484 +0.47% 181,408,012.06 10.4225 10.3669 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.6385 12.6033 -0.0352 -0.28% 750,235,458.68 12.6708 12.6033 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.6906 11.7061 +0.0155 +0.13% 976,432,237.25 11.7981 11.6768 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.3684 11.3957 +0.0273 +0.24% 206,440,916.94 11.4853 11.3672 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.1238 11.1231 -0.0007 -0.01% 231,931,077.44 11.1827 11.1231 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.0951 10.0990 +0.0039 +0.04% 28,905,501.57 10.1531 10.0990 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.4691 9.5340 +0.0649 +0.69% 302,664,701.43 9.5851 9.5340 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  8.0182 8.0811 +0.0629 +0.78% 6,402,426.67 8.1244 8.0811 
  17 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  111.4000 110.4000 -1.0000 -0.90% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  118.9600 117.7700 -1.1900 -1.00% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  16,130.0000 16,320.0000 +190.0000 +1.18% 
  16 ก.ย. 2557 17 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.3900 34.5300 +0.1400 +0.41% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  200.5200 200.7500 +0.2300 +0.11% 
  17 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 PowerShares DB Oil (DBO)  27.7400 27.4600 -0.2800 -1.01% 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  29.2497 28.9454 -0.3043 -1.04% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1573 4.1627 +0.0054 +0.13% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.2240 32.2600 +0.0360 +0.11% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.0457 29.7214 -0.3243 -1.08% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  41.7559 41.5871 -0.1688 -0.40% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com