กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  29 มิ.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1216 11.1219 +0.0003 +0.00% 14,294,048,252.72 11.1220 11.1219 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.6071 10.6074 +0.0003 +0.00% 5,612,569,683.54 10.6075 10.6017 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5267 10.5270 +0.0003 +0.00% 119,682,438.80 10.5271 10.5214 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3694 10.3695 +0.0001 +0.00% 9,657,554.50 10.3696 10.3695 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.6073 10.6077 +0.0004 +0.00% 4,378,324,768.30 10.6078 10.6077 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  20.0200 20.0206 +0.0006 +0.00% 147,922,374,776.23 20.0207 20.0206 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.3849 10.3853 +0.0004 +0.00% 51,486,241,708.40 10.3854 10.3797 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3583 10.3588 +0.0005 +0.00% 2,722,066,772.60 10.3589 10.3533 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2316 10.2321 +0.0005 +0.00% 29,428,054.17 10.2322 10.2321 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.3851 10.3856 +0.0005 +0.00% 8,699,534,323.87 10.3857 10.3856 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.9613 18.9627 +0.0014 +0.01% 390,316,668.50 18.9628 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.5353 11.5363 +0.0010 +0.01% 44,411,155,561.26 11.5364 11.5363 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.7449 9.6564 -0.0885 -0.91% 116,875,852.12 9.7159 9.6487 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  11.1737 10.9009 -0.2728 -2.44% 779,550,258.33 10.9680 10.8922 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.7533 16.6395 -0.1138 -0.68% 1,165,865,417.72 16.6529 16.6262 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  17.7601 17.6687 -0.0914 -0.51% 6,000,919,342.69 17.6688 17.6498 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,511.19 1,504.55 -6.64 -0.44%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.3148 7.3029 -0.0119 -0.16% 148,533,420.81 7.3760 7.2299 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.3677 11.3133 -0.0544 -0.48% 5,000,584,823.00 11.3739 11.3133 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.9185 16.8512 -0.0673 -0.40% 267,946,494.14 16.9415 16.8512 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.2377 11.1932 -0.0445 -0.40% 265,116,595.05 11.2532 11.1932 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.6110 8.5907 -0.0203 -0.24% 107,524,047.88 8.6368 8.5907 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.9075 8.8765 -0.0310 -0.35% 320,910,685.95 8.9241 8.8765 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.6993 7.6786 -0.0207 -0.27% 100,506,213.61 7.7198 7.6786 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.9633 8.9484 -0.0149 -0.17% 39,281,797.60 9.0442 8.9484 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.0432 11.0758 +0.0326 +0.30% 770,837,040.47 11.1944 11.0758 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.7229 10.7507 +0.0278 +0.26% 382,128,289.73 10.8658 10.7507 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.4934 11.4639 -0.0295 -0.26% 439,034,376.71 11.5253 11.4639 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.2178 12.1864 -0.0314 -0.26% 308,595,198.57 12.2517 12.1864 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.7182 13.6829 -0.0353 -0.26% 482,319,402.89 13.7562 13.6829 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.9306 11.8947 -0.0359 -0.30% 82,297,723.75 11.9584 11.8947 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5446 9.5158 -0.0288 -0.30% 186,598,802.16 9.5668 9.5158 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.4248 10.4113 -0.0135 -0.13% 9,616,141.92 10.4671 10.4113 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.5345 10.5096 -0.0249 -0.24% 12,542,391.66 10.5659 10.5096 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.4183 10.3803 -0.0380 -0.36% 8,051,391.98 10.4359 10.3803 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.9973 10.9966 -0.0007 -0.01% 66,022,276.23 10.9966 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.8827 9.8832 +0.0005 +0.01% 341,505,565.45 9.8832 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  9.7001 9.7157 +0.0156 +0.16% 1,104,495,633.97 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  9.8218 9.8377 +0.0159 +0.16% 1,118,380,985.15 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  10.0074 10.0167 +0.0093 +0.09% 740,969,041.97 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  9.9059 9.8975 -0.0084 -0.08% 672,361,843.34 
  26 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)  8.7977 8.6664 -0.1313 -1.49% 597,399,511.14 
  23 มิ.ย. 2558 24 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  11.3126 11.2726 -0.0400 -0.35% 90,509,264.16 11.2726 
  29 มิ.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  16.8867 16.8253 -0.0614 -0.36% 29,447,560,188.39 16.8254 16.7803 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.1671 23.0567 -0.1104 -0.48% 6,596,866,671.01 23.0568 22.9950 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  23.7299 23.6410 -0.0889 -0.37% 2,676,614,541.96 23.6411 23.5778 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.5609 12.5163 -0.0446 -0.36% 1,064,955,309.59 12.5164 12.4828 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.7851 12.7384 -0.0467 -0.37% 1,818,367,436.47 12.7043 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.5596 15.5183 -0.0413 -0.27% 1,799,093,143.09 15.5184 15.4768 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.1369 13.1379 +0.0010 +0.01% 8,329,238,760.21 13.1380 13.1379 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.1920 13.1924 +0.0004 +0.00% 5,454,034,753.18 13.1925 13.1924 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.5378 25.4578 -0.0800 -0.31% 3,621,008,647.67 25.4579 25.4578 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.6219 48.4430 -0.1789 -0.37% 6,120,166,300.98 48.4431 48.4430 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.6374 15.5300 -0.1074 -0.69% 780,425,012.78 15.5301 15.5300 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.1593 7.1495 -0.0098 -0.14% 685,355,515.78 7.1496 7.1495 
  25 มิ.ย. 2558 26 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.0105 9.9657 -0.0448 -0.45% 23,683,667.91 9.9658 9.9657 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.5877 10.5341 -0.0536 -0.51% 39,982,866.98 10.5342 10.5341 
  29 มิ.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4763 10.4695 -0.0068 -0.06% 2,840,406,306.83 10.5256 10.4695 
  25 มิ.ย. 2558 26 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.1716 10.1624 -0.0092 -0.09% 474,321,608.25 10.2169 10.1624 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.3226 10.3051 -0.0175 -0.17% 325,728,410.36 10.3603 10.3051 
  29 มิ.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.9957 11.0071 +0.0114 +0.10% 101,725,915.40 11.0661 11.0071 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  10.1912 10.3907 +0.1995 +1.96% 795,341,685.54 10.5020 10.3907 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  12.5196 12.7903 +0.2707 +2.16% 3,355,963,860.94 12.7904 12.7903 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  12.6864 12.9658 +0.2794 +2.20% 127,159,764.48 13.1046 12.9658 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  12.0174 12.7113 +0.6939 +5.77% 1,186,784,392.14 12.7896 12.7011 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  14.2516 14.3377 +0.0861 +0.60% 2,370,480,569.15 14.4360 14.3162 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  12.4495 12.5246 +0.0751 +0.60% 567,411,005.38 12.6105 12.5058 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.1627 7.1416 -0.0211 -0.29% 252,689,379.96 7.1906 7.1309 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.8254 6.8165 -0.0089 -0.13% 1,311,050,500.63 6.8633 6.8063 
  26 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.0899 10.9915 -0.0984 -0.89% 320,815,873.84 11.1092 10.9915 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  12.0202 11.6496 -0.3706 -3.08% 2,814,976,342.79 11.7179 11.6438 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBSP500)  14.5384 14.2261 -0.3123 -2.15% 623,448,659.38 14.3165 14.2119 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  9.9689 9.7554 -0.2135 -2.14% 861,913,465.19 9.8126 9.7505 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  6.0018 5.8593 -0.1425 -2.37% 394,369,788.44 5.8966 5.8534 
  25 มิ.ย. 2558 26 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.7941 10.6510 -0.1431 -1.33% 457,288,510.33 10.7651 10.6510 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.5507 9.3195 -0.2312 -2.42% 142,376,798.56 9.3695 9.3195 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  13.0235 12.9660 -0.0575 -0.44% 555,140,214.75 13.0355 12.9660 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.4363 11.3852 -0.0511 -0.45% 777,144,560.66 11.4747 11.3567 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.9603 10.9043 -0.0560 -0.51% 352,962,932.33 10.9900 10.8770 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.4026 11.3751 -0.0275 -0.24% 1,639,807,834.46 11.4361 11.3751 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.5912 9.5529 -0.0383 -0.40% 12,138,199.24 9.6041 9.5529 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.3033 8.2569 -0.0464 -0.56% 132,304,537.28 8.3012 8.2569 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  6.6056 6.6145 +0.0089 +0.13% 6,637,430.87 6.6500 6.6145 
  29 มิ.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  129.1000 131.9000 +2.8000 +2.17% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  112.9600 112.8300 -0.1300 -0.12% 
  26 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  21,320.0000 20,730.0000 -590.0000 -2.77% 
  25 มิ.ย. 2558 26 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  40.1200 40.1600 +0.0400 +0.10% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  209.8600 209.8200 -0.0400 -0.02% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  14.6700 14.6900 +0.0200 +0.14% 
  29 มิ.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.9040 25.9322 +0.0282 +0.11% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.3636 4.3560 -0.0076 -0.17% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  33.8280 33.7680 -0.0600 -0.18% 
  26 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 มิ.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.3713 27.5281 +0.1568 +0.57% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  37.8337 37.4581 -0.3756 -0.99% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com