กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  21 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1104 11.1107 +0.0003 +0.00% 16,152,093,772.51 11.1108 11.1107 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5907 10.5912 +0.0005 +0.00% 5,924,349,646.35 10.5913 10.5855 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5135 10.5139 +0.0004 +0.00% 137,973,852.95 10.5140 10.5083 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3623 10.3625 +0.0002 +0.00% 9,348,865.66 10.3626 10.3625 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5910 10.5914 +0.0004 +0.00% 4,745,468,442.02 10.5915 10.5914 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.9950 19.9956 +0.0006 +0.00% 155,768,916,703.15 19.9957 19.9956 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.3644 10.3651 +0.0007 +0.01% 44,598,253,981.88 10.3652 10.3596 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3398 10.3404 +0.0006 +0.01% 1,969,631,228.44 10.3405 10.3349 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2196 10.2200 +0.0004 +0.00% 16,781,616.88 10.2201 10.2200 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.3646 10.3653 +0.0007 +0.01% 8,254,176,453.90 10.3654 10.3653 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.9369 18.9382 +0.0013 +0.01% 383,521,462.10 18.9383 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.5172 11.5229 +0.0057 +0.05% 38,284,963,586.05 11.5230 11.5229 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.8128 9.7470 -0.0658 -0.67% 116,439,451.42 9.8070 9.7392 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  11.5200 11.5102 -0.0098 -0.09% 712,974,604.33 11.5811 11.5010 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.9907 16.9395 -0.0512 -0.30% 1,138,522,309.91 16.9532 16.9259 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  17.9441 17.8994 -0.0447 -0.25% 6,132,243,501.76 17.8995 17.8802 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,526.25 1,523.86 -2.39 -0.16%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.3385 7.3091 -0.0294 -0.40% 149,283,942.54 7.3823 7.2360 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.4282 11.4320 +0.0038 +0.03% 5,047,522,390.24 11.4933 11.4320 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.0075 16.9524 -0.0551 -0.32% 272,008,587.40 17.0432 16.9524 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.3029 11.2599 -0.0430 -0.38% 267,674,231.78 11.3202 11.2599 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.6789 8.6512 -0.0277 -0.32% 109,043,271.14 8.6976 8.6512 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.9430 8.9234 -0.0196 -0.22% 324,536,109.08 8.9712 8.9234 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.7320 7.7212 -0.0108 -0.14% 101,197,961.07 7.7626 7.7212 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.9879 8.9633 -0.0246 -0.27% 39,288,624.12 9.0593 8.9633 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.9614 10.9327 -0.0287 -0.26% 739,838,743.63 11.0498 10.9327 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.5526 10.5423 -0.0103 -0.10% 381,464,790.64 10.6552 10.5423 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.5400 11.5188 -0.0212 -0.18% 443,396,402.97 11.5805 11.5188 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.2667 12.2440 -0.0227 -0.19% 313,389,126.59 12.3096 12.2440 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.7764 13.7509 -0.0255 -0.19% 486,179,053.92 13.8246 13.7509 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.9671 11.9499 -0.0172 -0.14% 77,451,629.22 12.0139 11.9499 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5703 9.5555 -0.0148 -0.15% 188,818,714.54 9.6067 9.5555 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.4491 10.4415 -0.0076 -0.07% 9,451,564.63 10.4975 10.4415 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.5783 10.5616 -0.0167 -0.16% 12,506,341.87 10.6182 10.5616 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.5085 10.4817 -0.0268 -0.26% 7,133,923.66 10.5379 10.4817 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.9768 10.9834 +0.0066 +0.06% 66,162,518.52 10.9834 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.7508 9.6757 -0.0751 -0.77% 336,928,668.75 9.6757 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  9.7925 9.7316 -0.0609 -0.62% 1,106,302,489.11 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  9.9257 9.8643 -0.0614 -0.62% 1,121,405,502.86 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  9.9895 9.9098 -0.0797 -0.80% 733,066,769.45 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  10.0188 9.9497 -0.0691 -0.69% 675,910,222.04 
  20 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  9.4179 9.3230 -0.0949 -1.01% 642,661,572.96 
  19 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.9224 10.9820 +0.0596 +0.55% 88,176,231.12 
  21 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.0327 17.0008 -0.0319 -0.19% 29,742,609,209.56 17.0009 16.9553 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.3380 23.2932 -0.0448 -0.19% 6,661,408,660.90 23.2933 23.2309 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  23.7764 23.7761 -0.0003 -0.00% 2,683,749,244.55 23.7762 23.7125 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.8789 12.8774 -0.0015 -0.01% 1,090,004,910.25 12.8775 12.8430 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8128 12.7922 -0.0206 -0.16% 1,862,891,537.68 12.7580 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.6985 15.6528 -0.0457 -0.29% 1,798,682,657.67 15.6529 15.6109 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.1155 13.1166 +0.0011 +0.01% 8,367,183,747.24 13.1167 13.1166 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.1935 13.1992 +0.0057 +0.04% 5,467,436,032.36 13.1993 13.1992 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.6558 25.6140 -0.0418 -0.16% 3,641,003,091.63 25.6141 25.6140 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  49.1533 49.0327 -0.1206 -0.25% 6,170,014,769.24 49.0328 49.0327 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.8738 15.8258 -0.0480 -0.30% 789,249,955.70 15.8259 15.8258 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.3614 7.3692 +0.0078 +0.11% 693,994,307.69 7.3693 7.3692 
  19 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1482 10.1487 +0.0005 +0.00% 23,172,046.55 10.1488 10.1487 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.8726 10.8672 -0.0054 -0.05% 39,881,079.54 10.8673 10.8672 
  21 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4667 10.4677 +0.0010 +0.01% 2,570,593,779.86 10.5238 10.4677 
  19 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.1933 10.1851 -0.0082 -0.08% 423,861,124.82 10.2397 10.1851 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.3673 10.3560 -0.0113 -0.11% 277,255,781.00 10.4115 10.3560 
  21 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.1929 11.1562 -0.0367 -0.33% 106,415,201.10 11.2160 11.1562 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  10.9596 11.1540 +0.1944 +1.77% 703,674,142.47 11.2734 11.1540 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  13.6155 13.8947 +0.2792 +2.05% 2,243,957,872.65 13.8948 13.8947 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  13.8148 14.1003 +0.2855 +2.07% 137,101,715.73 14.2513 14.1003 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  13.8575 14.1333 +0.2758 +1.99% 892,383,962.53 14.2203 14.1220 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  14.2572 14.3266 +0.0694 +0.49% 2,209,855,040.90 14.4248 14.3051 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  12.4543 12.5149 +0.0606 +0.49% 518,820,602.33 12.6007 12.4961 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.2817 7.2736 -0.0081 -0.11% 257,316,617.83 7.3235 7.2627 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.0145 7.0221 +0.0076 +0.11% 1,363,479,601.60 7.0703 7.0116 
  20 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.6423 11.5910 -0.0513 -0.44% 339,795,527.17 11.7151 11.5910 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  12.2785 12.3391 +0.0606 +0.49% 2,599,153,240.66 12.4114 12.3329 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.8383 14.8814 +0.0431 +0.29% 671,574,049.86 14.9760 14.8665 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  9.9965 9.9199 -0.0766 -0.77% 755,855,522.66 9.9780 9.9149 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  5.9630 6.1098 +0.1468 +2.46% 433,901,344.59 6.1487 6.1037 
  19 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.1025 11.1218 +0.0193 +0.17% 481,481,268.00 11.2409 11.1218 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  10.2132 10.1263 -0.0869 -0.85% 161,026,779.22 10.1806 10.1263 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  13.0269 13.0272 +0.0003 +0.00% 595,983,916.68 13.0970 13.0272 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.5998 11.6010 +0.0012 +0.01% 844,722,818.10 11.6922 11.5720 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.2604 11.2562 -0.0042 -0.04% 401,397,426.88 11.3447 11.2281 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.5000 11.5049 +0.0049 +0.04% 1,296,979,342.58 11.5666 11.5049 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.7202 9.7088 -0.0114 -0.12% 12,155,573.68 9.7608 9.7088 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.5846 8.5830 -0.0016 -0.02% 162,323,229.36 8.6290 8.5830 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  6.7350 6.7536 +0.0186 +0.28% 6,428,117.27 6.7898 6.7536 
  21 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  142.2000 145.1000 +2.9000 +2.04% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  116.1100 116.2500 +0.1400 +0.12% 
  20 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  20,780.0000 20,750.0000 -30.0000 -0.14% 
  19 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  41.2400 41.4600 +0.2200 +0.53% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  213.0300 212.8800 -0.1500 -0.07% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  14.5200 14.6100 +0.0900 +0.62% 
  21 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  26.4596 26.3552 -0.1044 -0.39% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.3146 4.3036 -0.0110 -0.25% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  33.4380 33.3610 -0.0770 -0.23% 
  20 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.7672 27.6447 -0.1225 -0.44% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  37.2849 37.2497 -0.0352 -0.09% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com