กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  22 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0263 11.0271 +0.0008 +0.01% 20,615,385,336.80 11.0272 11.0271 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4828 10.4839 +0.0011 +0.01% 8,562,548,863.71 10.4840 10.4783 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4225 10.4234 +0.0009 +0.01% 189,856,099.52 10.4235 10.4178 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3044 10.3050 +0.0006 +0.01% 9,078,140.67 10.3051 10.3050 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4831 10.4842 +0.0011 +0.01% 5,688,825,361.96 10.4843 10.4842 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8070 19.8087 +0.0017 +0.01% 136,478,104,954.95 19.8088 19.8087 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2258 10.2271 +0.0013 +0.01% 25,860,942,928.02 10.2272 10.2216 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2133 10.2145 +0.0012 +0.01% 679,216,353.13 10.2146 10.2090 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1415 10.1422 +0.0007 +0.01% 10,964,194.11 10.1423 10.1422 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2259 10.2272 +0.0013 +0.01% 3,665,857,528.13 10.2273 10.2272 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.7010 18.7026 +0.0016 +0.01% 388,971,216.72 18.7027 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.2557 11.2549 -0.0008 -0.01% 18,343,103,187.46 11.2550 11.2549 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.0664 10.0772 +0.0108 +0.11% 110,316,189.20 10.1393 10.0691 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.3362 13.4523 +0.1161 +0.87% 515,023,575.82 13.5351 13.4415 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.8340 16.8990 +0.0650 +0.39% 818,399,550.64 16.9126 16.8855 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  17.9296 18.0017 +0.0721 +0.40% 5,129,386,276.88 18.0018 17.9824 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,532.72 1,539.91 7.19 +0.47%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.4894 7.5349 +0.0455 +0.61% 163,937,019.99 7.6104 7.4596 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.2137 12.2774 +0.0637 +0.52% 4,665,674,006.53 12.3432 12.2774 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.6243 16.7178 +0.0935 +0.56% 285,931,819.84 16.8073 16.7178 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.6345 11.6955 +0.0610 +0.52% 289,974,673.88 11.7582 11.6955 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.8756 8.9189 +0.0433 +0.49% 116,334,069.44 8.9667 8.9189 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.8437 8.8950 +0.0513 +0.58% 337,761,618.14 8.9427 8.8950 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.1373 8.1803 +0.0430 +0.53% 115,276,626.81 8.2242 8.1803 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.3505 9.3973 +0.0468 +0.50% 38,023,267.31 9.4980 9.3973 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.0626 11.1539 +0.0913 +0.83% 691,699,548.00 11.2733 11.1539 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.1640 11.2153 +0.0513 +0.46% 477,627,818.59 11.2754 11.2153 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.8657 11.9202 +0.0545 +0.46% 322,526,121.57 11.9841 11.9202 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.3325 13.3935 +0.0610 +0.46% 496,413,828.82 13.4653 13.3935 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.7909 11.8220 +0.0311 +0.26% 76,977,247.13 11.8853 11.8220 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4291 9.4541 +0.0250 +0.27% 192,727,844.68 9.5048 9.4541 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3051 10.3275 +0.0224 +0.22% 8,733,720.34 10.3829 10.3275 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.5387 10.5822 +0.0435 +0.41% 9,976,758.77 10.6389 10.5822 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.5772 10.6437 +0.0665 +0.63% 6,476,407.90 10.7007 10.6437 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.6893 10.6905 +0.0012 +0.01% 67,840,446.18 10.6905 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.2959 9.3951 +0.0992 +1.07% 857,108,019.86 9.3951 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  9.7673 9.8545 +0.0872 +0.89% 982,685,821.61 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  9.4606 9.5442 +0.0836 +0.88% 593,429,865.66 
  21 ต.ค. 2557 22 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.7567 8.7306 -0.0261 -0.30% 601,828,161.64 
  22 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.0757 17.1300 +0.0543 +0.32% 29,627,388,425.46 17.1301 17.0842 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.6449 23.7737 +0.1288 +0.54% 6,849,962,684.97 23.7738 23.7101 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  24.9041 25.0488 +0.1447 +0.58% 2,544,344,586.98 25.0489 24.9818 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.4763 12.5242 +0.0479 +0.38% 1,011,929,046.55 12.5243 12.4907 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8067 12.8345 +0.0278 +0.22% 2,544,277,288.64 12.8002 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.4708 15.5519 +0.0811 +0.52% 1,650,986,307.55 15.5520 15.5103 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9451 12.9464 +0.0013 +0.01% 7,995,831,607.21 12.9465 12.9464 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.9590 12.9576 -0.0014 -0.01% 5,160,640,413.72 12.9577 12.9576 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.4904 25.5565 +0.0661 +0.26% 3,438,193,252.86 25.5566 25.5565 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  47.7047 47.9163 +0.2116 +0.44% 5,679,836,953.52 47.9164 47.9163 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.8238 15.8843 +0.0605 +0.38% 570,446,851.90 15.8844 15.8843 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.6005 7.4829 -0.1176 -1.55% 691,588,859.77 7.4830 7.4829 
  20 ต.ค. 2557 21 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.0114 10.0486 +0.0372 +0.37% 16,632,220.52 10.0487 10.0486 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.4668 10.5477 +0.0809 +0.77% 28,739,087.13 10.5478 10.5477 
  22 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.2989 10.3053 +0.0064 +0.06% 335,626,052.98 10.3605 10.3053 
  20 ต.ค. 2557 21 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.9081 9.9101 +0.0020 +0.02% 262,215,555.02 9.9632 9.9101 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.9024 9.9047 +0.0023 +0.02% 232,457,824.37 9.9578 9.9047 
  22 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.8313 11.8436 +0.0123 +0.10% 103,841,330.51 11.9071 11.8436 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  7.9054 7.9155 +0.0101 +0.13% 377,956,980.81 8.0003 7.9155 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.1839 10.1763 -0.0076 -0.07% 108,509,027.28 10.1764 10.1763 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.2897 10.2712 -0.0185 -0.18% 100,432,785.18 10.3812 10.2712 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.6782 10.7547 +0.0765 +0.72% 1,213,188,104.48 10.8285 10.7386 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.6779 10.7544 +0.0765 +0.72% 126,920,084.24 10.8282 10.7383 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.3140 7.2186 -0.0954 -1.30% 280,632,734.94 7.2681 7.2078 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.2118 7.1004 -0.1114 -1.54% 1,443,473,424.88 7.1491 7.0897 
  21 ต.ค. 2557 22 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.1632 11.2043 +0.0411 +0.37% 314,432,004.95 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.7232 9.8159 +0.0927 +0.95% 1,014,612,392.14 9.8734 9.8110 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  13.7153 13.6191 -0.0962 -0.70% 497,099,576.79 13.7057 13.6055 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  9.9557 9.7143 -0.2414 -2.42% 128,634,401.49 9.7761 9.7046 
  20 ต.ค. 2557 21 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.9065 11.1295 +0.2230 +2.04% 498,769,645.64 11.2487 11.1295 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.5468 9.6151 +0.0683 +0.72% 170,172,863.75 9.6666 9.6151 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  11.9020 12.0290 +0.1270 +1.07% 745,609,723.84 12.0935 12.0290 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.3996 11.4419 +0.0423 +0.37% 1,013,209,302.76 11.5318 11.4133 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.8071 10.8951 +0.0880 +0.81% 283,716,039.74 10.9807 10.8679 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.2174 11.2302 +0.0128 +0.11% 234,242,399.91 11.2904 11.2302 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.1950 10.1853 -0.0097 -0.10% 29,105,593.63 10.2399 10.1853 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.3846 9.3950 +0.0104 +0.11% 288,755,773.22 9.4454 9.3950 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  7.6716 7.7256 +0.0540 +0.70% 6,379,550.37 7.7670 7.7256 
  22 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  106.6000 106.5000 -0.1000 -0.09% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  120.2900 118.4200 -1.8700 -1.55% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  15,500.0000 15,620.0000 +120.0000 +0.77% 
  21 ต.ค. 2557 22 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  32.5200 33.8400 +1.3200 +4.06% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  194.0700 192.6900 -1.3800 -0.71% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  24.6000 24.0000 -0.6000 -2.44% 
  22 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  28.3991 28.4336 +0.0345 +0.12% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1673 4.1768 +0.0095 +0.23% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.3200 32.4030 +0.0830 +0.26% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.2479 29.9556 -0.2923 -0.97% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  41.0178 41.0092 -0.0086 -0.02% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com