กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  16 ต.ค. 2557 17 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0238 11.0242 +0.0004 +0.00% 20,988,592,884.15 11.0243 11.0242 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4798 10.4803 +0.0005 +0.00% 8,333,407,136.79 10.4804 10.4747 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4199 10.4204 +0.0005 +0.00% 186,425,999.23 10.4205 10.4148 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3028 10.3031 +0.0003 +0.00% 9,476,594.40 10.3032 10.3031 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4801 10.4806 +0.0005 +0.00% 5,715,870,156.04 10.4807 10.4806 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8015 19.8024 +0.0009 +0.00% 144,458,139,515.44 19.8025 19.8024 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2222 10.2227 +0.0005 +0.00% 24,920,400,286.86 10.2228 10.2172 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2100 10.2105 +0.0005 +0.00% 645,549,329.21 10.2106 10.2050 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1395 10.1398 +0.0003 +0.00% 10,961,632.93 10.1399 10.1398 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2223 10.2228 +0.0005 +0.00% 3,518,321,391.67 10.2229 10.2228 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.6972 18.6977 +0.0005 +0.00% 388,184,365.28 18.6978 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.2490 11.2478 -0.0012 -0.01% 17,919,586,375.43 11.2479 11.2478 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.9780 10.1179 +0.1399 +1.40% 111,815,629.82 10.1802 10.1098 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.3069 13.3330 +0.0261 +0.20% 503,391,473.72 13.4151 13.3223 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  16.7331 16.7714 +0.0383 +0.23% 777,110,080.03 16.7849 16.7580 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  17.8829 17.9208 +0.0379 +0.21% 5,021,965,118.73 17.9209 17.9016 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,526.15 1,528.71 2.56 +0.17%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.4620 7.5004 +0.0384 +0.51% 162,970,471.20 7.5755 7.4254 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.1075 12.1914 +0.0839 +0.69% 4,620,460,274.38 12.2567 12.1914 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.5970 16.6499 +0.0529 +0.32% 285,906,079.02 16.7391 16.6499 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.6310 11.6534 +0.0224 +0.19% 289,020,285.58 11.7158 11.6534 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.8654 8.8881 +0.0227 +0.26% 115,926,493.23 8.9358 8.8881 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  8.8188 8.8476 +0.0288 +0.33% 336,573,062.91 8.8950 8.8476 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.1113 8.1562 +0.0449 +0.55% 115,334,783.74 8.1999 8.1562 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.3341 9.3834 +0.0493 +0.53% 37,188,309.57 9.4839 9.3834 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.0690 11.1227 +0.0537 +0.49% 687,557,436.60 11.2418 11.1227 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.1285 11.1733 +0.0448 +0.40% 475,991,957.96 11.2332 11.1733 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.8282 11.8757 +0.0475 +0.40% 321,525,406.07 11.9393 11.8757 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.2900 13.3433 +0.0533 +0.40% 494,544,339.48 13.4148 13.3433 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.7571 11.7738 +0.0167 +0.14% 76,706,538.30 11.8369 11.7738 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4014 9.4148 +0.0134 +0.14% 190,918,839.21 9.4653 9.4148 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.2968 10.3063 +0.0095 +0.09% 8,716,421.69 10.3615 10.3063 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.5246 10.5423 +0.0177 +0.17% 9,898,370.26 10.5988 10.5423 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.5581 10.5847 +0.0266 +0.25% 6,415,998.29 10.6414 10.5847 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.6857 10.6838 -0.0019 -0.02% 68,011,840.88 10.6838 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.2591 9.2861 +0.0270 +0.29% 847,390,818.49 9.2861 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  9.8096 9.8355 +0.0259 +0.26% 980,788,143.02 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  9.5394 9.5643 +0.0249 +0.26% 594,678,759.97 
  15 ต.ค. 2557 16 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.7168 8.6694 -0.0474 -0.54% 597,609,979.23 
  16 ต.ค. 2557 17 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.0049 17.0381 +0.0332 +0.20% 29,391,237,446.17 17.0382 16.9925 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.5702 23.6423 +0.0721 +0.31% 6,785,803,231.26 23.6424 23.5791 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  24.8212 24.9332 +0.1120 +0.45% 2,519,726,106.39 24.9333 24.8665 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.3993 12.4054 +0.0061 +0.05% 997,229,692.81 12.4055 12.3722 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8063 12.7995 -0.0068 -0.05% 2,543,147,286.77 12.7653 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.4426 15.5027 +0.0601 +0.39% 1,635,996,311.75 15.5028 15.4612 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9412 12.9417 +0.0005 +0.00% 8,015,942,544.80 12.9418 12.9417 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.9557 12.9543 -0.0014 -0.01% 5,163,581,028.50 12.9544 12.9543 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.4179 25.4535 +0.0356 +0.14% 3,415,978,701.17 25.4536 25.4535 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  47.4568 47.7292 +0.2724 +0.57% 5,616,294,496.10 47.7293 47.7292 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  15.7312 15.7670 +0.0358 +0.23% 552,291,915.72 15.7671 15.7670 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.5370 7.5233 -0.0137 -0.18% 695,106,762.72 7.5234 7.5233 
  14 ต.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.0315 10.0171 -0.0144 -0.14% 17,268,852.05 10.0172 10.0171 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.4981 10.4221 -0.0760 -0.72% 28,099,799.76 10.4222 10.4221 
  16 ต.ค. 2557 17 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.2928 10.2913 -0.0015 -0.01% 338,164,102.87 10.3465 10.2913 
  14 ต.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.9172 9.9117 -0.0055 -0.06% 262,246,537.85 9.9648 9.9117 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.9190 9.9097 -0.0093 -0.09% 232,558,560.47 9.9628 9.9097 
  16 ต.ค. 2557 17 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.8101 11.8492 +0.0391 +0.33% 103,828,776.43 11.9127 11.8492 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  7.7679 7.7959 +0.0280 +0.36% 370,702,916.86 7.8794 7.7959 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  9.9659 10.0309 +0.0650 +0.65% 105,886,823.90 10.0310 10.0309 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.0484 10.1288 +0.0804 +0.80% 99,468,704.60 10.2373 10.1288 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.3711 10.2301 -0.1410 -1.36% 1,129,050,800.21 10.3003 10.2148 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.3708 10.2298 -0.1410 -1.36% 119,260,282.01 10.3000 10.2145 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.2847 7.2494 -0.0353 -0.48% 283,985,600.78 7.2992 7.2385 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.1505 7.1378 -0.0127 -0.18% 1,455,512,762.71 7.1868 7.1271 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.1188 11.0903 -0.0285 -0.26% 312,092,642.81 11.2091 11.0903 
  15 ต.ค. 2557 16 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.3836 9.3259 -0.0577 -0.61% 966,425,362.44 9.3806 9.3212 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  13.1759 13.1649 -0.0110 -0.08% 480,147,018.58 13.2486 13.1517 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  9.7432 9.9055 +0.1623 +1.67% 120,927,894.96 9.9685 9.8956 
  14 ต.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.8540 10.7390 -0.1150 -1.06% 483,446,861.85 10.8540 10.7390 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.6738 9.5477 -0.1261 -1.30% 168,993,183.75 9.5989 9.5477 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  11.8412 11.9028 +0.0616 +0.52% 737,950,747.72 11.9666 11.9028 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.4202 11.4054 -0.0148 -0.13% 1,012,217,555.42 11.4950 11.3769 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.8384 10.7599 -0.0785 -0.72% 279,992,345.26 10.8445 10.7330 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.2272 11.2356 +0.0084 +0.07% 234,459,696.29 11.2958 11.2356 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.1783 10.2498 +0.0715 +0.70% 29,284,981.08 10.3047 10.2498 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.4183 9.3539 -0.0644 -0.68% 287,454,898.64 9.4040 9.3539 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  7.8076 7.7086 -0.0990 -1.27% 6,322,767.34 7.7499 7.7086 
  16 ต.ค. 2557 17 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  104.3000 105.0000 +0.7000 +0.67% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  119.2800 119.0700 -0.2100 -0.18% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  15,060.0000 14,860.0000 -200.0000 -1.33% 
  15 ต.ค. 2557 16 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  31.3700 31.1800 -0.1900 -0.61% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  186.4300 186.2700 -0.1600 -0.09% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  24.0700 24.4700 +0.4000 +1.66% 
  16 ต.ค. 2557 17 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  28.3441 28.4444 +0.1003 +0.35% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1842 4.1714 -0.0128 -0.31% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.4600 32.3600 -0.1000 -0.31% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.6400 30.3821 -0.2579 -0.84% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  41.5423 41.5276 -0.0147 -0.04% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com