กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  22 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0645 11.0649 +0.0004 +0.00% 17,401,885,284.55 11.0650 11.0649 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5305 10.5310 +0.0005 +0.00% 7,662,160,587.45 10.5311 10.5254 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4628 10.4632 +0.0004 +0.00% 168,747,388.62 10.4633 10.4576 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3303 10.3305 +0.0002 +0.00% 9,485,799.78 10.3306 10.3305 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5307 10.5312 +0.0005 +0.00% 5,215,270,513.33 10.5313 10.5312 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8926 19.8935 +0.0009 +0.00% 136,029,275,537.13 19.8936 19.8935 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2870 10.2877 +0.0007 +0.01% 31,924,616,279.28 10.2878 10.2822 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2693 10.2699 +0.0006 +0.01% 928,376,564.73 10.2700 10.2644 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1766 10.1770 +0.0004 +0.00% 9,505,893.95 10.1771 10.1770 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2871 10.2878 +0.0007 +0.01% 6,095,979,412.71 10.2879 10.2878 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.7967 18.7989 +0.0022 +0.01% 378,076,241.92 18.7990 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.3906 11.4028 +0.0122 +0.11% 32,000,990,469.49 11.4029 11.4028 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.3060 9.5128 +0.2068 +2.22% 118,458,235.11 9.5714 9.5052 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  14.3393 15.4501 +1.1108 +7.75% 696,739,303.28 15.5452 15.4377 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.1643 17.7218 +0.5575 +3.25% 1,196,430,688.72 17.7361 17.7076 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.1197 18.5511 +0.4314 +2.38% 5,861,829,164.45 18.5512 18.5313 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,560.34 1,598.33 37.99 +2.43%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.6155 7.7380 +0.1225 +1.61% 163,002,852.27 7.8155 7.6606 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.5511 11.7388 +0.1877 +1.62% 4,886,680,154.17 11.8017 11.7388 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.9084 17.1764 +0.2680 +1.59% 284,144,745.52 17.2684 17.1764 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.5160 11.7306 +0.2146 +1.86% 286,576,436.10 11.7935 11.7306 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.8544 9.0067 +0.1523 +1.72% 116,289,242.99 9.0550 9.0067 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.0546 9.2017 +0.1471 +1.62% 344,886,236.82 9.2510 9.2017 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.2796 8.4049 +0.1253 +1.51% 120,400,550.08 8.4500 8.4049 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.4398 9.5872 +0.1474 +1.56% 40,626,155.14 9.6899 9.5872 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.0863 11.2020 +0.1157 +1.04% 704,863,007.22 11.3220 11.2020 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.0018 10.0605 +0.0587 +0.59% 125,461,345.98 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.4524 11.6387 +0.1863 +1.63% 482,387,259.11 11.7011 11.6387 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.1784 12.3759 +0.1975 +1.62% 327,614,443.97 12.4422 12.3759 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.6754 13.8973 +0.2219 +1.62% 504,098,569.36 13.9718 13.8973 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.8780 11.9978 +0.1198 +1.01% 76,192,612.45 12.0621 11.9978 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5055 9.6009 +0.0954 +1.00% 190,425,182.49 9.6524 9.6009 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3675 10.4366 +0.0691 +0.67% 9,398,560.49 10.4925 10.4366 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.6307 10.7520 +0.1213 +1.14% 11,341,851.73 10.8096 10.7520 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.6773 10.8610 +0.1837 +1.72% 7,160,097.22 10.9192 10.8610 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.8058 10.8180 +0.0122 +0.11% 66,247,676.04 10.8180 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  10.0315 10.1868 +0.1553 +1.55% 878,735,426.03 10.1868 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  10.4801 10.5026 +0.0225 +0.21% 1,047,311,658.46 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  10.5655 10.6259 +0.0604 +0.57% 641,282,941.15 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ เอ (SCBTG3P3A)  10.3528 10.4499 +0.0971 +0.94% 75,359,674.02 
  21 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.7242 8.8252 +0.1010 +1.16% 608,351,337.11 
  20 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  9.9648 9.9205 -0.0443 -0.44% 79,653,283.09 
  22 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.0045 17.2131 +0.2086 +1.23% 31,429,310,099.02 17.2132 17.1671 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  23.4733 23.8823 +0.4090 +1.74% 7,119,140,725.73 23.8824 23.8184 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.3722 25.7626 +0.3904 +1.54% 2,966,454,031.54 25.7627 25.6937 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.7145 13.0626 +0.3481 +2.74% 1,141,868,280.43 13.0627 13.0277 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8123 12.8713 +0.0590 +0.46% 2,163,328,729.70 12.8369 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.6496 15.8972 +0.2476 +1.58% 1,859,581,942.33 15.8973 15.8547 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.0196 13.0210 +0.0014 +0.01% 8,470,671,927.60 13.0211 13.0210 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.0845 13.0981 +0.0136 +0.10% 5,553,166,842.09 13.0982 13.0981 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.5701 25.8272 +0.2571 +1.01% 3,715,319,493.32 25.8273 25.8272 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  49.0141 50.2269 +1.2128 +2.47% 6,372,905,038.22 50.2270 50.2269 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.0857 16.6071 +0.5214 +3.24% 802,856,418.54 16.6072 16.6071 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.7978 7.8578 +0.0600 +0.77% 741,988,474.76 7.8579 7.8578 
  20 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.9205 9.9564 +0.0359 +0.36% 21,351,064.46 9.9565 9.9564 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.3666 10.4414 +0.0748 +0.72% 33,124,724.30 10.4415 10.4414 
  22 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3714 10.4116 +0.0402 +0.39% 319,968,601.28 10.4674 10.4116 
  20 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.0168 10.0300 +0.0132 +0.13% 267,270,012.64 10.0838 10.0300 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.0840 10.1043 +0.0203 +0.20% 222,189,870.14 10.1585 10.1043 
  22 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.1299 10.9885 -0.1414 -1.27% 97,796,708.50 11.0474 10.9885 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  9.1680 9.3405 +0.1725 +1.88% 423,957,816.78 9.4405 9.3405 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  11.7232 11.9336 +0.2104 +1.79% 93,950,258.38 11.9337 11.9336 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  11.8611 12.0745 +0.2134 +1.80% 117,067,897.99 12.2038 12.0745 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  12.1186 12.2523 +0.1337 +1.10% 1,273,892,779.94 12.3363 12.2339 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.1048 11.2273 +0.1225 +1.10% 144,850,666.96 11.3043 11.2105 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.5664 7.6300 +0.0636 +0.84% 258,522,644.98 7.6824 7.6186 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.4122 7.4695 +0.0573 +0.77% 1,456,617,828.28 7.5208 7.4583 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.3500 11.5358 +0.1858 +1.64% 341,884,452.59 11.6593 11.5358 
  21 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.6503 10.7696 +0.1193 +1.12% 1,059,878,136.94 10.8327 10.7642 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.0487 14.2538 +0.2051 +1.46% 602,753,963.77 14.3444 14.2395 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  5.5157 5.3952 -0.1205 -2.18% 160,589,009.47 5.4296 5.3898 
  20 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  10.6083 10.6037 -0.0046 -0.04% 571,201,719.09 10.7173 10.6037 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.4858 9.6154 +0.1296 +1.37% 168,420,045.12 9.6669 9.6154 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.0810 12.1055 +0.0245 +0.20% 762,837,845.23 12.1704 12.1055 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.3108 11.3528 +0.0420 +0.37% 1,054,224,878.90 11.4420 11.3244 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  10.7297 10.8068 +0.0771 +0.72% 359,333,921.37 10.8917 10.7798 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.4405 11.4309 -0.0096 -0.08% 251,324,058.72 11.4922 11.4309 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.9569 9.9454 -0.0115 -0.12% 14,014,046.55 9.9987 9.9454 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.7961 8.8041 +0.0080 +0.09% 188,707,574.49 8.8513 8.8041 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  6.6483 6.7162 +0.0679 +1.02% 5,535,112.70 6.7522 6.7162 
  22 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  121.4000 123.6000 +2.2000 +1.81% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  123.4500 124.4000 +0.9500 +0.77% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  17,700.0000 17,870.0000 +170.0000 +0.96% 
  21 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  36.0000 36.4300 +0.4300 +1.19% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  203.0600 206.0500 +2.9900 +1.47% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  13.5700 13.2700 -0.3000 -2.21% 
  22 ม.ค. 2558 23 ม.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ม.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  26.4241 26.0366 -0.3875 -1.47% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.2081 4.2116 +0.0035 +0.08% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.6230 32.6470 +0.0240 +0.07% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.6767 27.5945 -0.0822 -0.30% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  37.8518 36.8030 -1.0488 -2.77% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com