กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  27 ส.ค. 2558 28 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.1366 11.1369 +0.0003 +0.00% 13,168,718,167.16 11.1370 11.1369 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.6297 10.6300 +0.0003 +0.00% 4,006,769,376.79 10.6301 10.6243 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.5445 10.5448 +0.0003 +0.00% 109,859,340.96 10.5449 10.5392 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3828 10.3830 +0.0002 +0.00% 12,068,455.64 10.3831 10.3830 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.6299 10.6303 +0.0004 +0.00% 5,281,226,269.36 10.6304 10.6303 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  20.0564 20.0569 +0.0005 +0.00% 153,167,563,113.05 20.0570 20.0569 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.4133 10.4135 +0.0002 +0.00% 65,463,569,642.16 10.4136 10.4079 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3854 10.3856 +0.0002 +0.00% 5,485,811,655.22 10.3857 10.3800 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2585 10.2587 +0.0002 +0.00% 2,797,228,589.60 10.2588 10.2587 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.4137 10.4140 +0.0003 +0.00% 14,502,869,888.25 10.4141 10.4140 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.9980 19.0024 +0.0044 +0.02% 390,858,615.67 19.0025 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.5784 11.5780 -0.0004 -0.00% 54,909,798,899.01 11.5781 11.5780 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  7.7345 7.9356 +0.2011 +2.60% 102,876,488.32 7.9845 7.9293 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  10.3796 10.2882 -0.0914 -0.88% 873,817,017.64 10.3516 10.2800 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  15.0248 15.1543 +0.1295 +0.86% 1,293,735,166.62 15.1665 15.1422 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  16.0148 16.1129 +0.0981 +0.61% 6,130,360,745.12 16.1130 16.0957 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,358.03 1,365.94 7.91 +0.58%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  6.6228 6.6364 +0.0136 +0.21% 134,639,533.11 6.7029 6.5700 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  10.4352 10.4610 +0.0258 +0.25% 4,658,219,074.90 10.5171 10.4610 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  15.1656 15.2166 +0.0510 +0.34% 238,654,182.42 15.2981 15.2166 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  10.0699 10.1058 +0.0359 +0.36% 237,752,590.53 10.1600 10.1058 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  7.8458 7.8618 +0.0160 +0.20% 97,214,590.70 7.9040 7.8618 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  7.9965 8.0225 +0.0260 +0.33% 288,182,666.29 8.0655 8.0225 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  7.0218 7.0199 -0.0019 -0.03% 91,768,236.72 7.0576 7.0199 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  8.1607 8.1800 +0.0193 +0.24% 34,040,755.69 8.2676 8.1800 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  10.2806 10.2717 -0.0089 -0.09% 753,653,704.51 10.3817 10.2717 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  9.6612 9.6053 -0.0559 -0.58% 337,654,409.15 9.7082 9.6053 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  10.6330 10.6544 +0.0214 +0.20% 405,264,893.67 10.7115 10.6544 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  11.3038 11.3266 +0.0228 +0.20% 282,510,004.21 11.3873 11.3266 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  12.6896 12.7149 +0.0253 +0.20% 442,388,799.75 12.7830 12.7149 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.3291 11.3639 +0.0348 +0.31% 78,336,031.68 11.4248 11.3639 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.0612 9.0888 +0.0276 +0.30% 173,843,652.58 9.1375 9.0888 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.1057 10.1129 +0.0072 +0.07% 9,734,094.95 10.1671 10.1129 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  9.9289 9.9423 +0.0134 +0.13% 13,948,135.42 9.9956 9.9423 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  9.4678 9.4888 +0.0210 +0.22% 6,767,467.49 9.5397 9.4888 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  11.0247 11.0232 -0.0015 -0.01% 66,181,481.58 11.0232 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  8.9663 9.0145 +0.0482 +0.54% 309,127,796.49 9.0145 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  8.7706 8.8002 +0.0296 +0.34% 1,000,417,189.54 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  8.8781 8.9053 +0.0272 +0.31% 1,012,390,718.83 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  8.7388 8.7665 +0.0277 +0.32% 648,488,573.30 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ อี (SCBTG3P3E)  8.9709 9.0000 +0.0291 +0.32% 611,395,166.65 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ จี (SCBTG3P3G)  9.8382 9.8539 +0.0157 +0.16% 199,880,026.06 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  15.7080 15.7705 +0.0625 +0.40% 28,267,151,556.53 15.7706 15.7283 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  20.8668 20.9448 +0.0780 +0.37% 6,158,456,478.69 20.9449 20.8888 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  21.4718 21.4872 +0.0154 +0.07% 2,528,997,376.05 21.4873 21.4297 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  11.0434 11.1110 +0.0676 +0.61% 982,064,474.51 11.1111 11.0813 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.2986 12.3181 +0.0195 +0.16% 1,713,225,289.97 12.2851 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  14.1147 14.1412 +0.0265 +0.19% 1,723,688,406.70 14.1413 14.1034 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.1664 13.1665 +0.0001 +0.00% 8,182,022,885.22 13.1666 13.1665 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.2349 13.2299 -0.0050 -0.04% 5,449,152,545.80 13.2300 13.2299 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  24.2015 24.2741 +0.0726 +0.30% 3,499,035,519.57 24.2742 24.2741 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  43.7885 43.9916 +0.2031 +0.46% 5,825,341,821.23 43.9917 43.9916 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  13.9972 14.1170 +0.1198 +0.86% 797,159,692.52 14.1171 14.1170 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  6.8237 6.8530 +0.0293 +0.43% 659,585,510.01 6.8531 6.8530 
  25 ส.ค. 2558 26 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  9.1974 9.2428 +0.0454 +0.49% 21,689,439.57 9.2429 9.2428 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  9.4824 9.5631 +0.0807 +0.85% 37,017,913.39 9.5632 9.5631 
  27 ส.ค. 2558 28 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4021 10.4098 +0.0077 +0.07% 3,181,239,152.50 10.4656 10.4098 
  25 ส.ค. 2558 26 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.8608 9.8523 -0.0085 -0.09% 480,740,683.30 9.9051 9.8523 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.7912 9.7774 -0.0138 -0.14% 289,534,679.00 9.8298 9.7774 
  27 ส.ค. 2558 28 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.8142 10.9280 +0.1138 +1.05% 98,284,874.49 10.9866 10.9280 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.3688 8.3386 -0.0302 -0.36% 603,933,552.41 8.4346 8.3319 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  9.7056 9.6152 -0.0904 -0.93% 2,419,388,526.21 9.7259 9.6075 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  9.8261 9.7354 -0.0907 -0.92% 90,771,459.89 9.8475 9.7276 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  9.3211 9.3949 +0.0738 +0.79% 904,422,709.03 9.5030 9.3874 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  13.0988 13.5212 +0.4224 +3.22% 3,043,894,835.18 13.6139 13.5009 
 ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.4423 11.8113 +0.3690 +3.22% 651,125,575.30 11.8923 11.7936 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.1988 7.2717 +0.0729 +1.01% 235,811,378.55 7.3216 7.2608 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.5046 6.5324 +0.0278 +0.43% 1,253,500,186.41 6.5772 6.5226 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  9.1847 9.4024 +0.2177 +2.37% 201,309,473.76 9.5031 9.4024 
  26 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.4098 10.8205 +0.4107 +3.95% 3,251,758,343.78 10.8839 10.8151 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBSP500)  13.4587 13.8004 +0.3417 +2.54% 583,062,329.50 13.8881 13.7866 
 ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)  9.2412 9.5253 +0.2841 +3.07% 1,392,026,495.47 9.6859 9.5177 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  9.4948 9.7190 +0.2242 +2.36% 676,193,949.27 9.7760 9.7141 
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTG)  7.7650 7.9307 +0.1657 +2.13% 495,394,585.89 8.0157 7.9307 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  4.1566 4.5332 +0.3766 +9.06% 451,491,629.11 4.5621 4.5287 
  25 ส.ค. 2558 26 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  9.2675 9.5958 +0.3283 +3.54% 393,187,815.91 9.6986 9.5958 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  7.4919 7.6759 +0.1840 +2.46% 117,625,004.32 7.7171 7.6759 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.1822 12.0319 -0.1503 -1.23% 462,856,886.56 12.0964 12.0319 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  10.4952 10.5486 +0.0534 +0.51% 673,019,403.92 10.6315 10.5222 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  9.7968 9.8847 +0.0879 +0.90% 312,503,767.92 9.9624 9.8600 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.4386 11.4207 -0.0179 -0.16% 992,527,056.38 11.4819 11.4207 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.7673 9.7657 -0.0016 -0.02% 13,258,639.20 9.8180 9.7657 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  7.5938 7.5696 -0.0242 -0.32% 114,367,325.27 7.6102 7.5696 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  5.5151 5.4352 -0.0799 -1.45% 5,645,800.09 5.4644 5.4352 
  27 ส.ค. 2558 28 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  100.6000 99.6500 -0.9500 -0.94% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  107.8600 108.2700 +0.4100 +0.38% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  18,900.0000 19,480.0000 +580.0000 +3.07% 
  26 ส.ค. 2558 27 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  35.4600 36.8000 +1.3400 +3.78% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  194.4600 199.2700 +4.8100 +2.47% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  10.2200 11.1300 +0.9100 +8.90% 
  27 ส.ค. 2558 28 ส.ค. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ส.ค. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.4294 25.7059 +0.2765 +1.09% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.6000 4.6274 +0.0274 +0.60% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  35.6360 35.8620 +0.2260 +0.63% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  29.6141 29.6903 +0.0762 +0.26% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  40.3328 40.5043 +0.1715 +0.43% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com