กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  20 ส.ค. 2557 21 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0006 11.0010 +0.0004 +0.00% 26,170,788,240.17 11.0011 11.0010 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4512 10.4517 +0.0005 +0.00% 8,649,662,212.40 10.4518 10.4461 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.3959 10.3963 +0.0004 +0.00% 282,106,236.86 10.3964 10.3907 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.2876 10.2879 +0.0003 +0.00% 11,531,409.50 10.2880 10.2879 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4514 10.4519 +0.0005 +0.00% 6,203,280,712.38 10.4520 10.4519 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.7512 19.7520 +0.0008 +0.00% 126,660,873,419.28 19.7521 19.7520 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.1842 10.1847 +0.0005 +0.00% 15,790,974,393.38 10.1848 10.1793 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.1752 10.1757 +0.0005 +0.00% 338,569,128.72 10.1758 10.1703 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1177 10.1180 +0.0003 +0.00% 21,325,366.78 10.1181 10.1180 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.1841 10.1847 +0.0006 +0.01% 1,469,895,811.79 10.1848 10.1847 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.6427 18.6434 +0.0007 +0.00% 395,389,565.81 18.6435 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.1471 11.1449 -0.0022 -0.02% 17,179,533,707.31 11.1450 11.1449 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.1780 10.2156 +0.0376 +0.37% 130,974,006.23 10.2785 10.2074 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.8718 13.8897 +0.0179 +0.13% 307,779,959.88 13.9752 13.8786 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.1146 17.1064 -0.0082 -0.05% 687,534,968.47 17.1202 17.0927 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.1860 18.1934 +0.0074 +0.04% 4,877,944,422.26 18.1935 18.1739 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,550.77 1,551.41 0.64 +0.04%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.6518 7.6570 +0.0052 +0.07% 174,307,409.79 7.7337 7.5804 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.3310 12.3588 +0.0278 +0.23% 4,393,040,225.22 12.4250 12.3588 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  16.9010 16.8949 -0.0061 -0.04% 297,919,600.81 16.9854 16.8949 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.9761 11.9698 -0.0063 -0.05% 302,341,522.18 12.0339 11.9698 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.1054 9.1081 +0.0027 +0.03% 123,009,497.49 9.1569 9.1081 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.0421 9.0550 +0.0129 +0.14% 350,006,509.30 9.1035 9.0550 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.2672 8.2696 +0.0024 +0.03% 116,226,008.55 8.3139 8.2696 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  10.4968 10.4982 +0.0014 +0.01% 43,551,874.76 10.6106 10.4982 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.3239 11.3315 +0.0076 +0.07% 652,354,913.92 11.4528 11.3315 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.3238 11.3272 +0.0034 +0.03% 495,373,004.69 11.3879 11.3272 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.0374 12.0409 +0.0035 +0.03% 340,215,789.41 12.1054 12.0409 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.5218 13.5258 +0.0040 +0.03% 512,901,338.70 13.5983 13.5258 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.8607 11.8563 -0.0044 -0.04% 71,176,175.39 11.9198 11.8563 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.4837 9.4805 -0.0032 -0.03% 195,365,169.28 9.5313 9.4805 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3516 10.3544 +0.0028 +0.03% 4,781,878.56 10.4099 10.3544 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.6509 10.6572 +0.0063 +0.06% 6,917,358.17 10.7143 10.6572 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.7740 10.7832 +0.0092 +0.09% 3,659,974.37 10.8410 10.7832 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.5930 10.5912 -0.0018 -0.02% 69,540,305.19 10.5912 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.4152 9.4257 +0.0105 +0.11% 878,496,434.20 9.4257 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 4 พลัส 4 ฟันด์ เอ (SCBTG4P4A)  10.2968 10.4013 +0.1045 +1.01% 12,520,776.27 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  10.1249 10.1588 +0.0339 +0.33% 1,043,817,728.99 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.2342 17.2238 -0.0104 -0.06% 29,603,629,837.63 17.2239 17.1777 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.2949 24.3206 +0.0257 +0.11% 6,965,723,994.30 24.3207 24.2555 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.1964 25.1962 -0.0002 -0.00% 2,490,137,859.43 25.1963 25.1288 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.8027 12.7917 -0.0110 -0.09% 1,022,156,529.94 12.7918 12.7575 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8617 12.8551 -0.0066 -0.05% 2,660,141,943.31 12.8207 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.7483 15.7368 -0.0115 -0.07% 1,632,040,611.41 15.7369 15.6947 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.8976 12.8982 +0.0006 +0.00% 8,012,405,090.75 12.8983 12.8982 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.8738 12.8728 -0.0010 -0.01% 5,144,513,493.00 12.8729 12.8728 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.6895 25.6802 -0.0093 -0.04% 3,412,407,887.33 25.6803 25.6802 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.6635 48.6751 +0.0116 +0.02% 5,714,174,456.98 48.6752 48.6751 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.1208 16.1126 -0.0082 -0.05% 519,558,529.77 16.1127 16.1126 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.8653 7.7824 -0.0829 -1.05% 684,447,781.10 7.7825 7.7824 
  18 ส.ค. 2557 19 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.3836 10.4022 +0.0186 +0.18% 14,341,365.48 10.4023 10.4022 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  11.1588 11.1950 +0.0362 +0.32% 24,466,459.25 11.1951 11.1950 
  20 ส.ค. 2557 21 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3567 10.3546 -0.0021 -0.02% 370,898,611.27 10.4101 10.3546 
  18 ส.ค. 2557 19 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.1098 10.1136 +0.0038 +0.04% 257,192,087.71 10.1678 10.1136 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.1272 10.1332 +0.0060 +0.06% 241,611,797.96 10.1875 10.1332 
  20 ส.ค. 2557 21 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  12.3020 12.3059 +0.0039 +0.03% 120,480,931.46 12.3718 12.3059 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.2738 8.2110 -0.0628 -0.76% 354,491,108.71 8.2990 8.2110 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.7652 10.6623 -0.1029 -0.96% 105,072,856.59 10.6624 10.6623 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.8748 10.7690 -0.1058 -0.97% 140,209,990.28 10.8843 10.7690 
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  112.6000 111.5000 -1.1000 -0.98% 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  10.8479 10.9337 +0.0858 +0.79% 1,127,815,641.46 11.0087 10.9173 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  10.8476 10.9334 +0.0858 +0.79% 172,741,280.40 11.0084 10.9170 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  15,680.0000 15,810.0000 +130.0000 +0.83% 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.4896 7.4247 -0.0649 -0.87% 257,291,231.20 7.4757 7.4136 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  7.4560 7.3775 -0.0785 -1.05% 1,168,333,076.43 7.4281 7.3664 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  124.5700 123.2400 -1.3300 -1.07% 
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.7810 11.7827 +0.0017 +0.01% 270,280,041.85 11.9089 11.7827 
  19 ส.ค. 2557 20 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  10.0667 10.0632 -0.0035 -0.03% 712,592,413.45 10.1222 10.0582 
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  34.0300 34.0200 -0.0100 -0.03% 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.0981 14.1382 +0.0401 +0.28% 354,930,017.14 14.2281 14.1241 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  198.3900 198.9200 +0.5300 +0.27% 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  11.2486 11.2731 +0.0245 +0.22% 69,945,792.88 11.3448 11.2618 
 PowerShares DB Oil (DBO)  27.8300 27.8900 +0.0600 +0.22% 
  18 ส.ค. 2557 19 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  12.0040 12.0571 +0.0531 +0.44% 472,663,761.37 12.1862 12.0571 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  10.5805 10.6034 +0.0229 +0.22% 183,786,591.49 10.6602 10.6034 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.5660 12.6551 +0.0891 +0.71% 677,339,786.19 12.7229 12.6551 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.7934 11.8160 +0.0226 +0.19% 823,599,974.74 11.9089 11.7865 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.4856 11.5227 +0.0371 +0.32% 173,218,897.10 11.6133 11.4939 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.1443 11.1517 +0.0074 +0.07% 238,787,421.96 11.2115 11.1517 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.3103 10.2967 -0.0136 -0.13% 29,851,078.48 10.3519 10.2967 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.7298 9.7254 -0.0044 -0.05% 308,645,769.26 9.7775 9.7254 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  8.3039 8.2949 -0.0090 -0.11% 5,995,238.53 8.3394 8.2949 
  20 ส.ค. 2557 21 ส.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  29.6694 29.6790 +0.0096 +0.03% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1197 4.1289 +0.0092 +0.22% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  31.9300 31.9950 +0.0650 +0.20% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  30.9160 30.8126 -0.1034 -0.33% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  42.4478 42.4657 +0.0179 +0.04% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com