กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  30 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0296 11.0300 +0.0004 +0.00% 20,291,142,062.95 11.0301 11.0300 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.4869 10.4874 +0.0005 +0.00% 8,251,918,846.50 10.4875 10.4818 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4260 10.4264 +0.0004 +0.00% 215,494,029.41 10.4265 10.4208 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3066 10.3069 +0.0003 +0.00% 9,179,826.37 10.3070 10.3069 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.4872 10.4877 +0.0005 +0.00% 5,653,745,904.99 10.4878 10.4877 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.8141 19.8150 +0.0009 +0.00% 134,207,617,301.17 19.8151 19.8150 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.2311 10.2321 +0.0010 +0.01% 29,581,527,636.75 10.2322 10.2266 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.2182 10.2191 +0.0009 +0.01% 678,202,595.26 10.2192 10.2136 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.1445 10.1452 +0.0007 +0.01% 10,214,764.92 10.1453 10.1452 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.2312 10.2321 +0.0009 +0.01% 3,631,775,189.78 10.2322 10.2321 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.7074 18.7100 +0.0026 +0.01% 390,235,668.47 18.7101 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.2485 11.2567 +0.0082 +0.07% 18,869,845,330.20 11.2568 11.2567 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  10.1955 10.3813 +0.1858 +1.82% 114,452,572.03 10.4452 10.3730 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  13.5745 13.7710 +0.1965 +1.45% 535,487,009.25 13.8558 13.7600 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.1439 17.4056 +0.2617 +1.53% 966,917,234.70 17.4196 17.3917 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.2473 18.4704 +0.2231 +1.22% 5,389,041,183.35 18.4705 18.4506 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,565.35 1,584.16 18.81 +1.20%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.6836 7.7894 +0.1058 +1.38% 169,387,617.88 7.8674 7.7115 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  12.4017 12.5606 +0.1589 +1.28% 4,805,073,051.81 12.6279 12.5606 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.0009 17.2397 +0.2388 +1.40% 296,066,141.35 17.3320 17.2397 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.8364 11.9939 +0.1575 +1.33% 297,351,337.59 12.0582 11.9939 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  9.0664 9.1655 +0.0991 +1.09% 119,550,810.82 9.2146 9.1655 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.0385 9.1543 +0.1158 +1.28% 346,986,435.91 9.2034 9.1543 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.3415 8.4528 +0.1113 +1.33% 119,077,033.48 8.4981 8.4528 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.5884 9.7115 +0.1231 +1.28% 39,488,295.79 9.8155 9.7115 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.3431 11.5003 +0.1572 +1.39% 697,768,219.88 11.6235 11.5003 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.3410 11.4646 +0.1236 +1.09% 487,965,830.28 11.5260 11.4646 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.0539 12.1859 +0.1320 +1.10% 328,228,107.68 12.2512 12.1859 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  13.5429 13.6900 +0.1471 +1.09% 507,202,096.23 13.7633 13.6900 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  11.8927 11.9860 +0.0933 +0.78% 77,634,388.12 12.0502 11.9860 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.5110 9.5856 +0.0746 +0.78% 195,100,235.27 9.6370 9.5856 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.3765 10.4230 +0.0465 +0.45% 8,836,584.49 10.4789 10.4230 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.6798 10.7674 +0.0876 +0.82% 10,207,196.36 10.8251 10.7674 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.7954 10.9287 +0.1333 +1.23% 6,384,225.87 10.9873 10.9287 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.6844 10.6923 +0.0079 +0.07% 67,851,715.03 10.6923 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.4853 9.6111 +0.1258 +1.33% 876,335,601.89 9.6111 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์ (SCBTRTG)  9.9903 10.1083 +0.1180 +1.18% 1,007,990,113.13 
 ไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3x3 ฟันด์2 (SCBTRTG2)  9.7115 9.8050 +0.0935 +0.96% 609,645,924.90 
  29 ต.ค. 2557 30 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  8.9914 9.0705 +0.0791 +0.88% 625,257,488.11 
  28 ต.ค. 2557 29 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.0003 9.9930 -0.0073 -0.07% 84,510,843.94 
  30 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.2683 17.4359 +0.1676 +0.97% 30,195,091,058.10 17.4360 17.3893 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.1582 24.4254 +0.2672 +1.11% 7,044,789,115.31 24.4255 24.3601 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.5461 25.8775 +0.3314 +1.30% 2,642,507,259.43 25.8776 25.8083 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  12.7100 12.8815 +0.1715 +1.35% 1,039,777,503.80 12.8816 12.8470 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.8882 12.9326 +0.0444 +0.34% 2,552,242,067.91 12.8980 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  15.8073 16.0289 +0.2216 +1.40% 1,708,014,240.34 16.0290 15.9860 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  12.9516 12.9529 +0.0013 +0.01% 8,010,540,026.28 12.9530 12.9529 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  12.9530 12.9603 +0.0073 +0.06% 5,163,923,803.02 12.9604 12.9603 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.7065 25.9069 +0.2004 +0.78% 3,491,292,709.66 25.9070 25.9069 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  48.6077 49.3378 +0.7301 +1.50% 5,867,468,624.39 49.3379 49.3378 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.1123 16.3581 +0.2458 +1.53% 582,353,506.24 16.3582 16.3581 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.3142 7.1789 -0.1353 -1.85% 662,597,518.84 7.1790 7.1789 
  28 ต.ค. 2557 29 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1333 10.1598 +0.0265 +0.26% 18,363,279.27 10.1599 10.1598 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.6890 10.7389 +0.0499 +0.47% 29,343,889.14 10.7390 10.7389 
  30 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.3146 10.3330 +0.0184 +0.18% 337,542,801.18 10.3884 10.3330 
  28 ต.ค. 2557 29 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  9.9519 9.9675 +0.0156 +0.16% 265,677,491.37 10.0209 9.9675 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  9.9733 9.9990 +0.0257 +0.26% 233,495,893.35 10.0526 9.9990 
  30 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  11.9129 11.9410 +0.0281 +0.24% 104,544,617.39 12.0050 11.9410 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  8.1203 8.2103 +0.0900 +1.11% 392,597,025.43 8.2983 8.2103 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  10.3910 10.5133 +0.1223 +1.18% 112,102,979.09 10.5134 10.5133 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  10.4811 10.6036 +0.1225 +1.17% 103,547,232.37 10.7172 10.6036 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  11.0173 11.4887 +0.4714 +4.28% 1,289,698,220.36 11.5675 11.4715 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  11.0170 11.4884 +0.4714 +4.28% 128,615,356.32 11.5672 11.4712 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.0888 6.9533 -0.1355 -1.91% 263,289,067.01 7.0010 6.9429 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.9409 6.8126 -0.1283 -1.85% 1,384,001,224.54 6.8594 6.8024 
  29 ต.ค. 2557 30 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.3553 11.4032 +0.0479 +0.42% 320,342,187.50 11.5253 11.4032 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  9.8804 9.9479 +0.0675 +0.68% 1,032,441,829.73 10.0062 9.9429 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.0098 14.1027 +0.0929 +0.66% 527,905,894.28 14.1924 14.0886 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  9.9788 9.8146 -0.1642 -1.65% 137,346,001.92 9.8770 9.8048 
  28 ต.ค. 2557 29 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.3394 11.3627 +0.0233 +0.21% 510,435,090.59 11.4844 11.3627 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.7457 9.7372 -0.0085 -0.09% 172,396,855.50 9.7894 9.7372 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.3309 12.4591 +0.1282 +1.04% 761,015,067.50 12.5259 12.4591 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.5377 11.5678 +0.0301 +0.26% 1,033,449,625.51 11.6587 11.5389 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.0481 11.0970 +0.0489 +0.44% 294,196,110.76 11.1842 11.0693 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.2438 11.2312 -0.0126 -0.11% 234,282,495.36 11.2914 11.2312 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  10.1515 10.1385 -0.0130 -0.13% 28,973,395.17 10.1928 10.1385 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  9.4262 9.4472 +0.0210 +0.22% 289,376,806.06 9.4978 9.4472 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  7.7498 7.8216 +0.0718 +0.93% 6,524,587.01 7.8635 7.8216 
  30 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  108.7000 110.0000 +1.3000 +1.20% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  115.7300 113.5900 -2.1400 -1.85% 
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  16,000.0000 16,730.0000 +730.0000 +4.56% 
  29 ต.ค. 2557 30 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  33.0500 33.2900 +0.2400 +0.73% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  198.1100 199.3800 +1.2700 +0.64% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  24.6400 24.2300 -0.4100 -1.66% 
  30 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2557 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  28.6160 28.6882 +0.0722 +0.25% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1992 4.1960 -0.0032 -0.08% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.5630 32.5410 -0.0220 -0.07% 
 สกุลเงินเยน (JPY)  29.8378 29.1867 -0.6511 -2.18% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  40.9456 40.9138 -0.0318 -0.08% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com