กองทุนใหม่  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  SCB Easy

  16 เม.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมตลาดเงิน
 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF)  11.0977 11.0980 +0.0003 +0.00% 16,430,753,706.38 11.0981 11.0980 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A)  10.5728 10.5733 +0.0005 +0.00% 7,244,997,618.34 10.5734 10.5676 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B)  10.4984 10.4988 +0.0004 +0.00% 146,741,268.70 10.4989 10.4932 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C)  10.3527 10.3529 +0.0002 +0.00% 12,518,958.53 10.3530 10.3529 
 ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I)  10.5730 10.5735 +0.0005 +0.00% 5,552,844,092.25 10.5736 10.5735 
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)  19.9682 19.9690 +0.0008 +0.00% 152,519,736,083.82 19.9691 19.9690 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส A (SCBSFFP-A)  10.3419 10.3425 +0.0006 +0.01% 39,751,469,168.30 10.3426 10.3370 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส B (SCBSFFP-B)  10.3193 10.3199 +0.0006 +0.01% 1,483,353,139.09 10.3200 10.3144 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส C (SCBSFFP-C)  10.2072 10.2075 +0.0003 +0.00% 18,957,201.75 10.2076 10.2075 
 ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส I (SCBSFFP-I)  10.3420 10.3427 +0.0007 +0.01% 7,492,094,999.65 10.3428 10.3427 
 ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF)  18.8873 18.8885 +0.0012 +0.01% 362,207,867.68 18.8886 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP)  11.4754 11.4774 +0.0020 +0.02% 31,361,686,670.94 11.4775 11.4774 
 กองทุนรวมดัชนี
 ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY)  9.9763 10.0564 +0.0801 +0.80% 123,840,353.79 10.1183 10.0484 
 ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING)  12.9603 12.8209 -0.1394 -1.08% 729,095,193.17 12.8998 12.8106 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50)  17.4379 17.3797 -0.0582 -0.33% 1,098,922,880.66 17.3937 17.3658 
 ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)  18.3346 18.3056 -0.0290 -0.16% 6,026,135,037.95 18.3057 18.2860 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 1,570.00 1,566.85 -3.15 -0.20%       
 กองทุนรวมตราสารทุน
 ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA)  7.6138 7.5538 -0.0600 -0.79% 156,679,899.22 7.6294 7.4783 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)  11.8241 11.7476 -0.0765 -0.65% 5,143,817,043.57 11.8106 11.7476 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF)  17.5217 17.4731 -0.0486 -0.28% 280,391,592.93 17.5667 17.4731 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2)  11.6595 11.6352 -0.0243 -0.21% 277,259,272.72 11.6975 11.6352 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3)  8.9155 8.9027 -0.0128 -0.14% 112,520,650.36 8.9504 8.9027 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4)  9.2419 9.2185 -0.0234 -0.25% 336,956,926.30 9.2679 9.2185 
 ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5)  8.1876 8.2075 +0.0199 +0.24% 108,085,825.52 8.2515 8.2075 
 ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO)  9.4143 9.3401 -0.0742 -0.79% 40,724,769.65 9.4401 9.3401 
 ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE)  11.2045 11.1692 -0.0353 -0.32% 742,609,212.79 11.2888 11.1692 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSE)  10.8432 10.8582 +0.0150 +0.14% 413,150,425.88 10.9745 10.8582 
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS)  11.7829 11.7572 -0.0257 -0.22% 453,716,888.11 11.8202 11.7572 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2)  12.5261 12.5002 -0.0259 -0.21% 322,013,444.20 12.5672 12.5002 
 ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3)  14.0662 14.0372 -0.0290 -0.21% 498,136,738.68 14.1124 14.0372 
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF)  12.0615 12.0454 -0.0161 -0.13% 77,467,984.56 12.1099 12.0454 
 ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG)  9.6541 9.6411 -0.0130 -0.13% 190,516,485.05 9.6928 9.6411 
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)  10.4325 10.4242 -0.0083 -0.08% 9,052,858.61 10.4801 10.4242 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 (SCB2576)  10.7407 10.7225 -0.0182 -0.17% 12,225,201.11 10.7800 10.7225 
 ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (SCB2586)  10.8223 10.7887 -0.0336 -0.31% 7,053,465.82 10.8465 10.7887 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1)  10.9147 10.9178 +0.0031 +0.03% 65,767,405.10 10.9178 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4)  9.9544 9.8885 -0.0659 -0.66% 345,887,228.80 9.8885 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ บี (SCBTG3P3B)  10.0482 10.0131 -0.0351 -0.35% 1,138,308,918.28 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)  10.1826 10.1453 -0.0373 -0.37% 1,153,358,972.27 
 ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 ฟันด์ ดี (SCBTG3P3D)  10.2750 10.2845 +0.0095 +0.09% 784,187,136.13 
  10 เม.ย. 2558 16 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ทริกเกอร์ 55 (SCBKEQTG)  9.1026 9.3550 +0.2524 +2.77% 644,868,982.78 
  9 เม.ย. 2558 10 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนทริกเกอร์
 ไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 55 (SCBUSSMTG)  10.6840 10.7151 +0.0311 +0.29% 86,033,083.95 
  16 เม.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)  17.3310 17.2822 -0.0488 -0.28% 30,307,214,997.11 17.2823 17.2360 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)  24.0383 23.9933 -0.0450 -0.19% 6,882,908,478.97 23.9934 23.9291 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)  25.2140 25.2808 +0.0668 +0.26% 2,844,750,797.17 25.2809 25.2132 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)  13.1923 13.1419 -0.0504 -0.38% 1,104,658,145.07 13.1420 13.1067 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS)  12.9098 12.8874 -0.0224 -0.17% 1,920,496,765.97 12.8529 
 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)  16.1385 16.1108 -0.0277 -0.17% 1,844,365,008.78 16.1109 16.0677 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)  13.0835 13.0844 +0.0009 +0.01% 8,411,205,412.72 13.0845 13.0844 
 ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)  13.1587 13.1624 +0.0037 +0.03% 5,487,842,058.09 13.1625 13.1624 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)  25.9031 25.8683 -0.0348 -0.13% 3,683,353,730.55 25.8684 25.8683 
 ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)  50.5415 50.3981 -0.1434 -0.28% 6,294,461,711.26 50.3982 50.3981 
 ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)  16.3052 16.2506 -0.0546 -0.33% 796,731,140.43 16.2507 16.2506 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM)  7.3077 7.3033 -0.0044 -0.06% 697,779,910.35 7.3034 7.3033 
  9 เม.ย. 2558 10 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)  10.1313 10.1373 +0.0060 +0.06% 22,683,997.76 10.1374 10.1373 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)  10.6706 10.6984 +0.0278 +0.26% 36,000,743.75 10.6985 10.6984 
  16 เม.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)  10.4506 10.4501 -0.0005 -0.00% 2,076,980,937.88 10.5061 10.4501 
  9 เม.ย. 2558 10 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3)  10.1691 10.1818 +0.0127 +0.12% 360,974,565.08 10.2364 10.1818 
 ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  10.3438 10.3660 +0.0222 +0.21% 272,306,223.63 10.4216 10.3660 
  16 เม.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD)  10.6703 10.7350 +0.0647 +0.61% 99,624,102.10 10.7925 10.7350 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)  11.0840 10.9409 -0.1431 -1.29% 522,698,009.77 11.0581 10.9409 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH)  14.2422 14.0608 -0.1814 -1.27% 426,321,615.12 14.0609 14.0608 
 ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 (SCBCEH2)  14.4749 14.3045 -0.1704 -1.18% 107,790,572.33 14.4577 14.3045 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHA)  12.7934 12.8895 +0.0961 +0.75% 790,667,008.10 12.9689 12.8792 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)  14.0006 13.8570 -0.1436 -1.03% 1,974,979,902.24 13.9520 13.8362 
 ไทยพาณิชย์ นิคเคอิ 225 ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D)  12.2303 12.1049 -0.1254 -1.03% 389,056,519.08 12.1879 12.0867 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD)  7.0349 7.0232 -0.0117 -0.17% 254,624,229.72 7.0714 7.0127 
 ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)  6.9573 6.9533 -0.0040 -0.06% 1,372,255,394.13 7.0010 6.9429 
  10 เม.ย. 2558 16 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM)  11.9608 12.0189 +0.0581 +0.49% 363,210,416.94 12.1476 12.0189 
 ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQ)  12.2568 12.2026 -0.0542 -0.44% 2,121,722,231.18 12.2741 12.1965 
 ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500)  14.5997 14.6208 +0.0211 +0.14% 773,797,176.85 14.7137 14.6062 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA)  10.2896 10.1112 -0.1784 -1.73% 358,988,176.43 10.1705 10.1061 
 ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL)  5.6949 6.0176 +0.3227 +5.67% 434,342,363.29 6.0559 6.0116 
  9 เม.ย. 2558 10 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF)  11.0011 11.0734 +0.0723 +0.66% 595,702,468.89 11.1920 11.0734 
 ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)  9.9901 10.0912 +0.1011 +1.01% 170,191,476.52 10.1453 10.0912 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ)  12.6345 12.6443 +0.0098 +0.08% 722,214,955.83 12.7120 12.6443 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)  11.5672 11.5755 +0.0083 +0.07% 891,299,394.58 11.6665 11.5466 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)  11.0284 11.0700 +0.0416 +0.38% 378,170,447.56 11.1570 11.0423 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)  11.6801 11.6875 +0.0074 +0.06% 413,728,457.41 11.7501 11.6875 
 ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB)  9.7341 9.7249 -0.0092 -0.09% 12,167,353.09 9.7770 9.7249 
 ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND)  8.4962 8.4418 -0.0544 -0.64% 160,949,732.78 8.4871 8.4418 
 ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)  6.5096 6.5537 +0.0441 +0.68% 5,621,106.16 6.5889 6.5537 
  16 เม.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Hang Seng H-Share Index ETF (2828HK)  148.1000 146.4000 -1.7000 -1.15% 
 SPDR Gold Trust (SGLD)  115.6300 115.5700 -0.0600 -0.05% 
  10 เม.ย. 2558 16 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321JT)  20,490.0000 20,430.0000 -60.0000 -0.29% 
  9 เม.ย. 2558 10 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 กองทุนหลัก
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEXGY)  41.3000 41.5800 +0.2800 +0.68% 
 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)  208.9200 210.0600 +1.1400 +0.55% 
 PowerShares DB Oil (DBO)  13.8200 13.9900 +0.1700 +1.23% 
  16 เม.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินออสเตรเลีย (AUD)  25.1375 25.3049 +0.1674 +0.67% 
 สกุลเงินฮ่องกง (HKD)  4.1836 4.1781 -0.0055 -0.13% 
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  32.4210 32.3840 -0.0370 -0.11% 
  10 เม.ย. 2558 16 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 เม.ย. 2558 (บาท) 
ราคาเสนอขาย
(บาท) 
ราคารับซื้อคืน
(บาท) 
 อัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินเยน (JPY)  27.0330 27.1778 +0.1448 +0.54% 
 สกุลเงินยูโร (EUR)  34.5721 34.4917 -0.0804 -0.23% SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6

หรือ http://www.scbam.com